Generació - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595354944&pagename=CORPWrapper

Generació


Apostem per un mix energètic equilibrat i una gestió eficient dels combustibles fòssils i dels recursos renovables, de manera que les tecnologies de generació sense emissions (renovables i hidràulica) i les tecnologies de baixes emissions (cicles combinats i cogeneració) representin un volum significatiu de la capacitat total instal·lada.

Energia eòlicaLes iniciatives que la companyia està desenvolupant en aquest àmbit estan enfocades en dues àrees principals: d’una banda, en el monitoratge de l’estat dels actius, a través de sistemes de mesurament, models intel·ligents i tractament de dades per millorar el monitoratge i el diagnòstic de les plantes i, de l’altra, mantenir i optimitzar el rendiment de les instal·lacions a través de la implementació o test de millores.

Energia hidràulicaLa companyia  aposta per la implantació de noves tecnologies, tant en àrees de control mediambiental com en l’establiment de sistemes de mobilitat i monitoratge remot, sense oblidar la millora del rendiment de les seves instal·lacions hidràuliques.

Energia fotovoltaicaLa companyia impulsa unes iniciatives que aborden la gestió automatitzada i intel·ligent de la informació ambiental, l’eficiència energètica i, en definitiva, el desenvolupament de la tecnologia fotovoltaica

EmmagatzematgeLes activitats d’innovació en l’àrea d’emmagatzematge s’orienten envers un augment encara major de la qualitat i la fiabilitat del subministrament, ja que desenvolupen solucions conjuntes amb els clients i, així mateix, permeten una major i més fàcil integració en la xarxa de l’electricitat d’origen renovable.


Energia termoelèctricaLa companyia, en el seu compromís per minimitzar l’impacte que pugui ocasionar l’activitat industrial on opera, està realitzant diferents desenvolupaments tecnològics en les seves instal·lacions. A més, continua treballant en la millora de l’eficiència a les seves plantes de carbó i cicles combinats, i adopta solucions que permetin allargar la vida útil de les seves instal·lacions.

Projectes

 • Renovables

  SIAR
  (2013-2017)
   

   

  El Sistema d’Informació Ambiental de Renovables (SIAR) permet centralitzar la informació ambiental existent de les instal·lacions renovables, accessible en temps real i en el qual es poden fer consultes i anàlisis de resultats o tendències. 

 • Eòlica

  Projecte Windex 
  (2017-2019)


  Sensorització i desenvolupament d’eines de tractament de la informació amb l’objectiu d’ampliar la vida útil i estructural dels parcs eòlics a partir d’una tecnologia de mesurament de vibracions i altres paràmetres que fan servir fibra òptica.  
 • Eòlica

  Hibridació Renovable-Emmagatzematge.
  (2017-2020)
  Implementació d’un sistema de gestió de l’energia generada en un parc eòlic per a un pilot que hibridi l’emmagatzematge amb la generació i complementar les prestacions d’una planta convencional amb noves capacitats
 • Eòlica

  Monitoratge de càrregues en aerogenerador (2017-2018)
  Desenvolupament d’una plataforma per monitoritzar els desplaçaments en la base de l’aerogenerador i la variació relativa de càrregues en diferents modes de funcionament per determinar la idoneïtat d’un canvi de configuració.
 • Eòlica

  LORA Sensorització de l’aerogenerador amb tecnologia  
  (2017-2019)
  Plataforma de baix cost que té per objectiu que l’equip, prèviament configurat, sigui capaç de donar alarmes en sortir de determinades condicions de contorn segures, amb la qual cosa es millora el seguiment de l’estat dels components dels aerogeneradors.
 • Fotovoltaica

  Big Data / IoT en cogeneracions i fotovoltaiques
  (2017-2019)
  Implementació d’un servei d’adquisició i gestió de dades dels PLC de les plantes de cogeneració i fotovoltaiques. L’objectiu és automatitzar els processos i realitzar manteniments predictius a partir de la informació recollida. 
 • Fotovoltaica

  Optimització tèrmica de parcs fotovoltaics (2016-2017)
  Optimització del rendiment de plaques fotovoltaiques mitjançant refrigeració passiva. En aquest projecte s’introdueix la variable meteorològica, ja que afecta directament la refrigeració dels panells i resulta d’utilitat a l’hora de realitzar ofertes d’energia als mercats. 
 • Fotovoltaica

  Laboratori Solar Fotovoltaic (Durango, Mèxic) (2017-2018)
  Aquest laboratori avalua els paràmetres més importants d’operació i manteniment dels panells solars en el mercat mundial. Ofereix noves solucions sostenibles i enforteix el grup en els nous mercats energètics. 
 • Hidràulica

  CC Integrat  d’Hidràuliques
  (2014-2017)

  El Centre de Control Integrat (CCI) d’Hidràuliques utilitza les tecnologies més avançades per a la gestió centralitzada i la supervisió teleenviada de les 51 centrals hidroelèctriques i les 23 grans preses de la companyia a Espanya. 
 • Hidràulica

  SIMAE
  (2014-2018)


  Desenvolupament d’un sistema autònom d’anàlisi de mostres de l’aigua dels embassaments que envia els resultats de manera telemàtica. La seva anàlisi per un sistema expert permet modelitzar el comportament de l’embassament i predir esdeveniments mediambientals.
 • Hidràulica

  CBM Embassaments de Besesar i Bolarque


  Aplicació d’una metodologia que permet reduir la càrrega de treball i el cost del manteniment, substituint tasques de manteniment preventiu per predictiu en aquells equips que sigui tècnicament i econòmicament adequat.
 • Emmagatzematge

  Bateries per a hibridació renovable
  (2016-2017)
  Implantació d’un sistema d’emmagatzematge amb bateries als parcs eòlics de La Vega I & II (Zamora) per provar-ne en condicions reals el funcionament i explorar-neles possibilitats reals per millorar la gestió d’aquest tipus de plantes i similars.
 • Termoelèctrica

  Optimització de combustió a través de làsers (2017)


  Es tracta d’un nou sistema d’optimització de la combustió basat en tecnologia làser que contribueix a reduir les emissions de NOx a la central tèrmica de Meirama. A més, li permet incrementar el rendiment, així com allargar la vida útil de la caldera.

 • Termoelèctrica

  Xarxes neuronals (2017-2018)


  El projecte s’està duent a terme a la central tèrmica de La Robla , i està enfocat en la instal·lació d’un sistema expert basat en xarxes neuronals que té com a objectiu la reducció dels valors de NOx donats per la combustió. 

Altres línies tecnològiques

Xarxes


Saber más
 

Clients


Saber más

Automatització


Find out more

GNL


Saber más
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595354944

argssite - CORP