Preguntes freqüents - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/accionistes/preguntes_frequents

Preguntes freqüents

 • Negoci

  Qui és Naturgy?

  Naturgy és un grup multinacional líder en el sector energètic, pioner en la integració del gas i l'electricitat. Després de l'adquisició de la companyia elèctrica Unión Fenosa, tercera del mercat espanyol, Naturgy va culminar el seu objectiu d'integrar els negocis de gas i electricitat en una companyia amb llarga experiència en el sector energètic, capaç de competir de manera eficient en uns mercats sotmesos a un procés de creixent integració, globalització i augment de la competència.

  El seu model de negoci està basat en un equilibri adequat entre els negocis regulats i liberalitzats en els mercats gasista i elèctric, amb una contribució internacional notable.

  Quines són les seves principals línies estratègiques?

  Naturgy va presentar el seu Pla Estratègic per al període 2018-2022 el juny de 2018, amb el qual generarà valor a través de la simplicitat i accountability, l’optimització, la disciplina financera i la retribució a l’accionista. La companyia es va fixar els objectius financers següents per al 2022: assolir un EBITDA de 5.000 milions i un benefici net de 1.800 milions d'euros.
   
  Així mateix, la companyia es va comprometre a augmentar el dividend per acció un mínim d'un 5% anual a partir del 2018, i assolir els 1,59 euros per acció el 2022.
   
  Naturgy té previst invertir 8.400 milions d'euros durant el període 2018-2022, dels quals 5.300 milions aniran destinats a inversions de creixement.
   
  Quina és la posició de Naturgy en el mercat espanyol?

   Naturgy és la companyia integrada de gas i electricitat més gran d'Espanya i la tercera distribuïdora de gas i electricitat del mercat ibèric.

  Lidera la distribució de gas a Espanya ja que dona servei a més de 1.000 municipis i supera els cinc milions de clients. En el negoci de l’electricitat, és la tercera companyia del país, on distribueix a 3,7 milions de clients. En generació d’electricitat, té una presència rellevant en diferents tecnologies: centrals de cicle combinat, hidràulica, carbó, cogeneració, eòlica i nuclear.
   
  Quina és la presència internacional del Grup Naturgy?

  És present a 20 països, on ofereix servei a més de 16 milions de punts de subministrament, amb una potència instal·lada de 15,3 GW i un mix diversificat de generació d'electricitat.

  Per veure amb més detall els negocis a cada país podeu accedir a l'enllaç Presència al món:
    
   Quins són els principals accionistes de la companyia?

   

  CRITERIA CAIXA GIP RIOJA ACQUISITION
  24,8% 20,6% 20,7%
  SONATRACH    
  4,1%     
     
   
  NOTA:

  • GIP: Global Infrastructure Partners.
 • Cotització en borsa

  Quin és el nombre d’accions en circulació?

  El capital social és de 969.613.801 euros i està íntegrament subscrit i desemborsat. El capital social està integrat per 969.613.801 accions d'1 euro de valor nominal cadascuna, representades per anotacions en compte, pertanyents a una mateixa classe i sèrie, i amb els mateixos drets tant polítics com econòmics.

  Quin és el codi borsari de les accions de Naturgy?
   
  Des del 2 de juliol de 2018 el codi de contractació de les accions de Naturgy Energy Group, S. A. al mercat continu espanyol és “NTGY”, que va substituir el de “GAS” utilitzat des del maig de 2001 fins a la data esmentada. Abans, des del juliol de 1989, data en la qual es va iniciar la contractació electrònica, i fins al maig de 2001 es va utilitzar el de “CTG”.
   
  Quin és el codi ISIN de les accions de Naturgy?
   
  El codi ISIN de les accions de Naturgy és ES0116870314
  .
  A quines borses cotitzen les accions de Naturgy?

  Les accions cotitzen a les quatre borses espanyoles (Madrid, Barcelona, Bilbao i València) a través del Mercat Continu.

  De quins índexs borsaris formen part les accions de Naturgy?

  Formen part de l'índex selectiu espanyol (IBEX 35) des dels seus orígens (1992).

  Així mateix, les accions de Naturgy formen part d’índexs de sostenibilitat com ara:
  • Dow Jones Sustainability Index
  • FTSE4Good
  • Carbon Disclosure Project
  • MSCI Global Climate Index

  Aquests índexs inclouen les empreses del món més ben posicionades en el compliment dels criteris de sostenibilitat i responsabilitat corporativa.

  Per a més informació accediu a l’apartat Índexs de sostenibilitat del nostre web corporatiu. 
   
  Com es pot invertir en accions de Naturgy?
   
  Podeu accedir al mercat secundari on es negocien els valors mitjançant un intermediari financer autoritzat: qualsevol entitat bancària, agència de valors o societat de valors.

  L'intermediari ha d'estar registrat a la CNMV o al Banco de España i ha d'estar autoritzat per oferir serveis d'inversió a Espanya o en un estat membre de la UE.
   
  Com es pot consultar la cotització de Naturgy?
   
  A l’apartat de cotitzacions  del nostre web corporatiu es pot consultar la cotització. També disposeu d’altres opcions com fer comparatives amb índexs de referència, empreses del sector, consultar cotitzacions històriques i exportar-les a Excel, entre d’altres.

  Així mateix, es pot consultar la cotització de les accions a través d’altres webs d’intermediaris financers o d’institucions borsàries, com per exemple:

  Borses i Mercats

  Borsa de Madrid 

  Borsa de Barcelona

   

   
 • Dividends

  Quina és la política de remuneració als accionistes de Naturgy?
   
  Amb la presentació del Pla Estratègic 2018-2022 es va anunciar la política de remuneració a l’accionista per a aquest període.

  Naturgy millora substancialment la remuneració a l'accionista augmentant el dividend a 1,3 euros per acció el 2018, un 30% més que el 2017. A més, es compromet a augmentar el dividend per acció, en efectiu, un mínim d'un 5% anual a partir del 2018, i assolir els 1,59 euros per acció el 2022.

  D’acord amb el Pla Estratègic 2018-2022, Naturgy es compromet amb els accionistes a executar tres pagaments per dividend. Així, el dividend es repartirà de la manera següent:
  1. Un primer pagament a compte en acabar el primer semestre (el 20% de l'import total del dividend).
  2. Un segon pagament a compte en tancar el tercer trimestre (el 35%).
  3. Un dividend complementari una vegada celebrada la Junta General d'Accionistes (el 45 % restant).
    
  Així mateix, per reforçar la nova política de retribució a l'accionista, i en cas de no materialitzar inversions inorgàniques que compleixin els criteris mínims d'inversió establerts, la companyia podria destinar un màxim de 2.000 milions d'euros en el període (2018-2022) a una recompra d'accions pròpies (share buy back).

  Què és la data ex date pel que fa al pagament de dividend?

  És la data a partir de la qual les accions ja no tenen dret al cobrament del pròxim dividend (2 dies hàbils borsaris abans del pagament).

  Quan s’han de tenir les accions per tenir dret al cobrament del dividend?

  D’acord amb els sistemes de liquidació borsària, s’ha d’estar en possessió de les accions al tancament del dia anterior a la data denominada “ex date”, que és la data en què les accions cotitzen amb el dividend descomptat i ja no tenen dret a cobrar-lo.

  Quan es poden vendre les accions sense perdre el dret al cobrament del dividend?

  En qualsevol moment a partir de la data ex date, perquè el dividend ja ha estat descomptat tot i que encara no s’ha fet el pagament.

   
 • Junta General d’Accionistes

  Quan se celebrarà la Junta General d'Accionistes?
   
  D’acord amb l’article 164 de la Llei de societats de capital, la Junta General Ordinària, prèviament convocada a l’efecte, s’ha de reunir necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici, per aprovar, si escau, la gestió social, els comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat. És a dir, abans del 30 de juny de cada any.
   
  On se celebra la Junta General d'Accionistes?
   
  D’acord amb l’article 175 de la Llei de societats de capital, la Junta General s’ha de celebrar al terme municipal on la societat tingui el domicili. Atès que el domicili social de Naturgy és a l’av. San Luis, 77, 28033 Madrid, la Junta General s’ha de celebrar al terme municipal de Madrid.
   
  El lloc i l’hora exacta de celebració es farà constar en la convocatòria de la Junta General.
   
  Quin és el nombre mínim d’accions necessari per assistir a la Junta?
   
  Poden assistir a la Junta General els accionistes que siguin titulars de qualsevol nombre d’accions, sempre que les tinguin inscrites en el registre comptable corresponent (Iberclear) amb cinc dies d’antelació a la celebració, i disposin de la targeta d’assistència corresponent, que serà expedida amb caràcter nominatiu per les entitats bancàries en les quals hi ha dipositades les accions o directament per Naturgy.
   
  En cas de ser accionista i no poder assistir a la Junta General, puc fer-me representar per una altra persona?
   
  El dret d’assistència a la Junta General és delegable a favor de qualsevol persona, sempre que es notifiqui a Naturgy la representació conferida. La representació s’ha de conferir per escrit o per mitjans de comunicació a distància en la forma que estableix la convocatòria de la Junta General, que podrà incloure la correspondència postal, el correu electrònic o qualsevol altra tècnica de comunicació electrònica admesa per Naturgy a aquest efecte per garantir la identitat tant de l’accionista que atorga la representació com del representant que aquest designi i la seguretat i integritat del contingut de la comunicació a distància.
   
  Naturgy ha de rebre la representació fins a les 24 hores del dia anterior al de l’inici de la Junta General d’Accionistes en primera o segona convocatòria, segons correspongui. El Consell d’Administració pot reduir aquesta anticipació donant-li la mateixa publicitat que es doni a l’anunci de convocatòria.
   
  En cas de ser accionista i no poder assistir a la Junta General, puc fer-me representar pel meu cònjuge/pare/fill?
   
  Les restriccions legals no són aplicables quan el representant sigui el cònjuge o un ascendent o descendent del representat ni tampoc quan aquell tingui poder general conferit en document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el representat tingui en territori nacional. En aquest cas s’ha d’acreditar la relació de parentiu en el moment d’assistir a la junta.
   
  Si un accionista no pot assistir a la Junta General, pot votar a distància?
   
  Els accionistes amb dret d’assistència poden emetre el seu vot sobre les propostes relatives als punts de l’ordre del dia mitjançant correspondència postal o comunicació electrònica.
   
  El vot mitjançant correspondència postal s’ha d’emetre remetent a la societat un escrit en el qual consti el vot, acompanyat de la targeta d’assistència.
   
  El vot mitjançant comunicació electrònica s’admet quan, amb les condicions de seguretat i idoneïtat que ho permetin, així ho determini el Consell d’Administració mitjançant acord, i ha de ser comunicat a l’anunci de convocatòria de la junta que es tracti. En aquest acord, el Consell ha de definir les condicions aplicables per a l’emissió vàlida del vot a distància mitjançant comunicació electrònica, d’acord amb el que disposa el Reglament de la Junta General d’Accionistes.

   
 • Informació financera

  On es pot trobar informació financera referent a la companyia?
   
  Tota la documentació i informació legal requerida per l'organisme supervisor del mercat de valors, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, està disponible a la nostra pàgina web corporativa i a la de la CNMV

   
  Per a més informació consulteu la nostra secció d’ Informació econòmica

   
 • Rating

  Què és la qualificació creditícia?
   
  El rating o qualificació creditícia és un indicador de la capacitat que té una entitat de pagar el seu deute. Les agències encarregades de determinar el risc de crèdit tant a llarg com a curt termini, basen els seus càlculs en variables com l’historial de pagaments i la relació entre actius i deute de l’empresa, entre d’altres.

  Per què és important?
   
  Crea un perfil internacional amb el qual pot accedir més fàcilment al mercat per finançar-se i permet tenir una referència global per comparar la nostra situació i l’evolució amb altres empreses.

  El fet que la salut financera de la companyia estigui sota vigilància permanent, n’augmenta la transparència.
   
  Quina és la qualificació  actual de la companyia?

   
  Agència ll/t Perspectiva
  S&P BBB Negatiu
  Fitch BBB Estable
   
  Es pot ampliar aquesta informació a l’apartat de Ratings del nostre web corporatiu.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477643120397

argssite - CORP