Junta General d’Accionistes 2013 - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_daccionistes/junta_general_d’accionistes_2013

Junta General d’Accionistes 2013


 


 
 
Nota de premsa
 Nota de premsa

 
Convocatòria Junta General
  Convocatòria Junta General Ordinària d’Accionistes
Proposta d’acords corresponents a cada un dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
 Proposta d’acords corresponents a cadascun dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria de la Junta General
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria

Comptes anuals, informes d'auditoria i informes de modificació de determinats documents
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2012
 Comptes anuals i Informe de gestió consolidats de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2012
 Informes emesos per la signatura d’auditoria respecte dels comptes anuals i Informe de gestió de la Societat i del seu grup consolidat corresponents a l’exercici del 2012
Informes anuals, Proposta i Informe sobre la Política de remuneracions
 Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l’exercici de 2012 i Document Complementari
 Informe Anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració
 Informe de Responsabilitat Corporativa
 
Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre les activitats fetes durant l’exercici de 2012
Informació complementària
 Informe del Consell d'Administració relatiu a la modificació del Reglament d'organització i funcionament del Consell d'Administració i les seves Comissions
 Breu ressenya del perfil professional de les persones la ratificació, el nomenament o la reelecció de les quals com a consellers se sotmet a l'aprovació de la Junta General
 Model de Targeta de representació
 Instruccions de participació. Model de Targeta d'assistència
Quòrum, votació i acords

 Quòrum, votació i acords

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477590334864

argssite - CORP