Junta General d’Accionistes 2014 - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_daccionistes/junta_general_d’accionistes_2014   

Nota de premsa
 Nota de premsa

 
Convocatòria Junta General
  Convocatòria Junta General Ordinària d’Accionistes
Proposta d’acords corresponents a cada un dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
 Proposta d’acords corresponents a cadascun dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria de la Junta General
Nombre total de drets de vot

Comptes anuals, informes d'auditoria i informes de modificació de determinats documents
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2013
 Comptes anuals i Informe de gestió consolidats de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2013
 Informes emesos per la signatura d’auditoria respecte dels comptes anuals i Informe de gestió de la Societat i del seu grup consolidat corresponents a l’exercici del 2013
Informes anuals, Proposta i Informe sobre la Política de remuneracions
 Informe anual de Govern Corporatiu 2013
 Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració
 Informe de responsabilitat corporativa
 
Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre les activitats realitzades durant l’exercici del 2013
Informació relativa a l'operació de segregació sotmesa a la Junta General

 Projecte de Segregació
 Informe elaborat per l’administrador únic de GAS NATURAL GENERACIÓN, SLU
 Informe elaborat pel Consell d’Administració de GAS NATURAL SDG, SA
 Informe de l’expert independent designat pel Registre Mercantil
 Comptes anuals d’Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents al 2013
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents al 2012
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents al 2011
 Informe d’auditoria dels comptes anuals i Informe d’auditoria de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents al 2013
 Informe d’auditoria dels comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents al 2012
 Informe d’auditoria dels comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents al 2011
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU (abans M&D Energy Markets, SLU) corresponents al 2013
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU (abans M&D Energy Markets, SLU) corresponents al 2012
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU (abans M&D Energy Markets, SLU) corresponents al 2011
 Estatuts vigents de GAS NATURAL SDG, SA
 Estatuts vigents de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU
 Modificacions que s’inclouran en els Estatuts socials de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU
 Identitat dels administradors de les societats que participen en l’operació de segregació i dates des de les quals exerceixen els seus càrrecs.

Informació complementària
 Breu ressenya del perfil professional de les persones la ratificació, el nomenament o la reelecció de les quals com a consellers se sotmeti a l’aprovació de la Junta General
 Model de targeta de representació
 Instruccions de participació. Targeta d'assistència
Quòrum, votació i acords

 Quòrum, votació i acords

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543161182

argssite - CORP