cid es 1477543201577

Junta General d’Accionistes 2015 - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_daccionistes/junta_general_d’accionistes_2015

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477543201577 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Junta General d’Accionistes 2015 

 
 

Nota de premsa
 Nota de premsa

 
Convocatòria Junta General
  Convocatòria Junta General Ordinària d’Accionistes
Proposta d’acords corresponents a cada un dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
 Proposta d’acords corresponents a cadascun dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria de la Junta General
Nombre total de drets de vot

Comptes anuals, informes d'auditoria i informes de modificació de determinats documents
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2014
 Comptes anuals i Informe de gestió consolidats de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2015
 Informes emesos per la signatura d’auditoria respecte dels comptes anuals i Informe de gestió de la Societat i del seu grup consolidat corresponents a l’exercici del 2015
 Informes emesos per la signatura d’auditoria respecte dels comptes anuals i Informe de gestió de la Societat i del seu grup consolidat corresponents a l’exercici 2014
Informe sobre la modificació de determinats articles dels Estatuts socials
 Informe sobre la modificació de determinats articles del Reglament de la Junta General d’Accionistes
Informes anuals, Proposta i Informe sobre la Política de remuneracions
 Informe anual de Govern Corporatiu 2014
 Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració
 Proposta sobre la Política de remuneració dels membres del Consell d’Administració
 Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la Política de remuneració dels membres del Consell d’Administració
 Informe de responsabilitat corporativa
 
Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre les activitats realitzades durant l’exercici de 2014
Informació relativa a l'operació de segregació sotmesa a la Junta General

 Projecte comú de Segregació
 Informe dels Administradors de les societats participants sobre el Projecte de Segregació
 Informe de l’Expert Independent sobre el Projecte comú de segregació
 Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2014
 Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2013
 Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2012
 Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2014
 Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals i Informe d’  Auditoria de Gestió de GAS NATURAL SDG, S.A. corresponents a 2013
 Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL SDG. SA corresponents al 2012
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU corresponents al 2014
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU (abans M&D Energy  Markets, SLU) corresponents al 2013
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU (abans M&D Energy Markets, SLU) corresponents al 2012
 Informe d’auditoria dels comptes anuals i Informe de Gestió de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU corresponents al 2014
 Estatuts vigents de GAS NATURAL SDG, SA 
 Estatuts vigents de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU
 Modificacions que s’inclouran en els Estatuts socials de GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN, SLU
 Identitat dels administradors de les societats que participen en l’operació de segregació i dates des de les quals exerceixen els seus càrrecs.

Informació complementària
 Informe sobre les modificacions del Reglament d’organització i funcionament del Consell d’Administració de GAS NATURAL SDG, SA i les seves Comissions
 Identitat, currículum i categoria de conseller de les persones la ratificació, el nomenament o la reelecció de les quals com a consellers se sotmeti a l’aprovació de la Junta General
 Informes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i del Consell d’Administració en relació amb la ratificació, el nomenament o la reelecció dels consellers que se sotmeti a l’aprovació de la Junta General
 Model de targeta de representació
 Instruccions de participació. Targeta d'assistència
Preguntes freqüents

  Preguntes freqüents
  Informacions, aclariments o preguntes fetes per escrit pels accionistes

Quòrum, votació i acords

 Quòrum, votació i acords

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543201577

argssite - CORP