cid es 1477543134743

Junta General d’Accionistes 2017 - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_daccionistes/junta_general_d’accionistes_2017

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477543134743 TEMPLATE GNF_Contenido_v2

Junta General d’Accionistes 2017


  

Nota de premsa
 Nota de premsa

 
Convocatòria Junta General
  Convocatòria Junta General Ordinària d’Accionistes
Proposta d’acords corresponents a cada un dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
 Proposta d’acords corresponents a cadascun dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria de la Junta General
Nombre total de drets de vot

Comptes Anuals i Informes d'Auditoria
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2016
 Comptes anuals i Informe de gestió consolidats de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2016
 Informes emesos per la signatura d’auditoria respecte dels comptes anuals i Informe de gestió de la Societat i del seu grup consolidat corresponents a l’exercici del 2016
 
Informes anuals, Proposta i Informe sobre la Política de remuneracions
 Informe anual de Govern Corporatiu 2016
 Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració
 Proposta sobre la Política de remuneració dels membres del Consell d’Administració
 Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la Política de remuneració dels membres del Consell d’Administració corresponent als exercicis 2018, 2019 i 2020
 Informe de responsabilitat corporativa
 Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre les activitats realitzades durant l’exercici del 2016
Informació complementària
 

 Informe sobre la modificació de determinats articles dels estatuts socials
 Informe sobre l’autorització al Consell d’Administració perquè pugui augmentar el capital social amb exclusió, si escau, del dret de subscripció preferent i conseqüent modificació de l’article transitori dels Estatuts socials
 Informe sobre les modificacions del Reglament d’organització i funcionament del Consell d’Administració de GAS NATURAL SDG, SA i les seves comissions
 Identitat, currículum i categoria de conseller de les persones la ratificació, el nomenament o la reelecció de les quals com a consellers se sotmeti a l’aprovació de la Junta General
 Informes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i del Consell d’Administració en relació amb la ratificació, el nomenament o la reelecció dels consellers que se sotmeti a l’aprovació de la Junta General
 Model de targeta de representació
 Instruccions de participació. Targeta d'assistència

Preguntes freqüents

 Preguntes freqüents
  Informacions, aclariments o preguntes fetes per escrit pels accionistes

Quòrum, votació i acords

 Quòrum, votació i acords

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543134743

argssite - CORP