Informacions, aclariments o preguntes fetes per escrit pels accionistes - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_daccionistes/junta_general_d’accionistes_2017/informacions_aclariments_o_preguntes_fetes_per_escrit_pels_accionistes

Informacions, aclariments o preguntes fetes per escrit pels accionistesPREGUNTA ACCIONISTA:
Habilitar vot a través del web.
 
RESPOSTA:
GAS NATURAL SDG, SA, no té habilitat el vot telemàtic per a aquesta Junta General d’Accionistes que se celebra en primera convocatòria el dia 20 d'abril de 2017.

La votació està prevista de manera presencial o bé mitjançant el sistema de representació a favor d'altres accionistes, dels membres del Consell d'Administració o de qualsevol persona que estimi convenient. Amb aquesta finalitat, pot obtenir la targeta de representació sol·licitant-la a l'entitat participant d’IBERCLEAR on tingui dipositades les accions, o bé a la societat, o bé la pot descarregar de la pàgina www.gasnaturalfenosa.com (Junta General d’Accionistes 2017). L'accionista ha de remetre a la societat a través de correspondència postal (Unitat de Relacions amb Inversors, plaça del Gas núm. 1, 08003 Barcelona) o per via electrònica en format pdf. arelinversor@gasnaturalfenosa.com la targeta de representació degudament emplenada. 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477590423000

argssite - CORP