Junta General d'Accionistes - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_daccionistes_2018

Junta General Ordinària d’Accionistes 2018


 
Presentació
  Presentació
Nota de premsa
  Nota de premsa
Convocatòria Junta General
  Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
Proposta d’acords corresponents a cada un dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
 Proposta d'acords
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria de la Junta General
 Nombre total de drets de vot

Comptes anuals i informes d’auditoria
 Comptes anuals i Informe de gestió de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2017
 Comptes anuals i Informe de gestió consolidats de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2017
 Informes emesos per la firma d’auditoria respecte dels comptes anuals i Informe de gestió de la Societat i del seu grup consolidat corresponents a l’exercici del 2017
Informes anuals, Proposta i Informe sobre la Política de remuneracions
 Informe anual de Govern Corporatiu 2017
 Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració
 Proposta sobre la Política de remuneració dels membres del Consell d’Administració
 Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la Política de remuneració dels membres del Consell d’Administració corresponent als exercicis 2018, 2019 i 2020
 Informe de responsabilitat corporativa
 Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre les activitats realitzades durant l’exercici del 2017
Informació complementària
 Informe sobre la modificació dels Estatuts Socials
 Informe sobre la modificació del Reglament de la Junta General d’Accionistes
 Informes sobre les modificacions del Reglament d’organització i funcionament del Consell d’Administració de GAS NATURAL SDG, SA i les seves comissions
 Identitat, currículum i categoria de conseller de les persones la ratificació, el nomenament o la reelecció de les quals com a consellers se sotmeti a l’aprovació de la Junta General

 Informes de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i del Consell d’Administració en relació amb la ratificació, el nomenament o la reelecció dels consellers que se sotmeti a l’aprovació de la Junta General
 Model de targeta de representació
 Instruccions de participació. Targeta d'assistència
Preguntes relacionades

 Preguntes freqüents
 Informacions, aclariments o preguntes realitzades per escrit pels accionistes

Quòrum, votació i acords relacionats

 Quòrum, votació i acords 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477590427725

argssite - CORP