Junta General d'Accionistas 2020 - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/govern_corporatiu/junta_general_ordinaria_daccionistes_2021/junta_general_daccionistas_2020

Junta General Ordinària d'Accionistas

Junta General Ordinària d'Accionistas 2020

26 Maig 2020, 9.00h
Junta exclusivamente telemática


 Streaming (en diferit) 

Presentación
 Presentació
Nota de premsa
 Nota de premsa
Anunci complementari a la Junta General
 Anunci Complementari a la Convocatòria de la JGA (Junta exclusivament telemàtica)
Convocatòria Junta General 
  Convocatòria Junta General Ordinària d'Accionistes
Proposta d’acords corresponents a cada un dels punts de l’ordre del dia de la Junta General
 Llista d'acords
Quòrum, votació i acords
Nombre total d'accions i drets de vot en la data de la convocatòria de la Junta General
 Nombre total  d´accions i drets de vot

Comptes anuals i informes d’auditoria
 Comptes anuals i Informe de gestió de NATURGY ENERGY GROUP, S.A. corresponents a l'exercici de 2019
 Comptes anuals i Informe de gestió consolidats de GAS NATURAL SDG, SA corresponents a l’exercici del 2019
 Nova proposta d´aplicación de resultats
 Informes emesos per la firma d’auditoria respecte dels comptes anuals i Informe de gestió de la Societat i del seu grup consolidat corresponents a l’exercici del 2019

 Informe de l´auditor sobre la nova proposta d´aplicació dels resultats
Informes anuals, Proposta i Informe sobre la Política de remuneracions
 Informe anual de Govern Corporatiu 2019
 Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d’Administració 2019
 Informe sobre la proposta de reducció de capital
Proposta de política de remuneracions dels membres del Consell d´Administració 2019
 Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions sobre la proposta de política de remuneracions dels membres del Consell d'Administració
 Informe de Responsabilitat Corporativa
  Informe de la Comissió d’Auditoria i Control sobre les activitats realitzades durant l’exercici del 2019
Informació complementària
Informe del Consell d´Administració sobre la modificació dels Estatuts Socials
Informe del Consell d´Administració sobre la modificació del Reglament de la Junta Generasl d´Accionistes
 Informes sobre les modificacions del Reglament d’organització i funcionament del Consell d’Administració de NATURGY ENERGY GROUP, SA i les seves comissions
 Identitat, currículum i categoria de conseller de les persones la ratificació i nomenament o reelecció de les quals com a consellers se sotmet a l’aprovació de la Junta General

Informe del Consell d’Administració i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en relació amb la reelecció  como a Conseller Independent
Informe del Consell d'Administració en relació amb les ratificacions i nomenamentes  como a Conseller Dominical
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribucions en relació amb les ratificacions i nomenaments  como a Conseller Dominical

Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribuciones i el Consell d´Administració sobre la reelecció com a Consellers Dominicals
Informe del Consell d´Administració sobre la ratificació i nomenament de Conselleres Dominicals
Informe de la Comissió de Nomenaments i Retribuciones sobre la ratificació i nomenament de Conselleres Dominicals
Model de targeta de representació
 Instruccions de participació. Targeta d'assistència
Preguntes relacionades

 Preguntes freqüents Informacions, aclaracions o preguntes realitzades per escrit pels accionistes
 

Historial de juntes generals d’accionistes (2015-2020)

 • Junta 2020 cancel·lada

  Junta General d’Accionistes 2020 (26 de maig)
     

  Saber més

 • Junta 2020 cancel·lada

   Junta General d’Accionistes 2020 (desconvocada)
   

    Saber més
 • Junta 2019

  Junta General d’Accionistes 2019
   

    Saber més
 • Junta 2018

   Junta General d’Accionistes 2018
   

  Saber més
 • Junta 2017

   Junta General d’Accionistes 2017
   

  Saber més
 • Junta 2016

  Junta General d’Accionistes 2016
   

    Saber més
 • Junta 2015

  Junta General d’Accionistes 2015


  Saber més

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477676648160

argssite - CORP