Gestió de riscos - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/informacio_economica/gestio_de_riscos

Gestió de riscos

Model de gestió de riscos

 
El model de gestió de riscos de Naturgy pretén garantir la predictibilitat de l’acompliment de la companyia en tots els aspectes rellevants per als seus grups d’interès.

L’objectiu principal del model és garantir que els riscos més rellevants siguin identificats, avaluats i gestionats correctament, amb la finalitat d’assegurar que el nivell d’exposició al risc assumit per Naturgy en el desenvolupament de les seves activitats sigui congruent amb el perfil global de risc objectiu definit i amb la consecució dels objectius anuals i estratègics.

El Sistema integral de gestió i control del risc s’estructura en els apartats següents:

Risk Appetite: definició de la tolerància al risc a través de la fixació de límits per a les categories de risc més rellevants, per risc i per negoci en funció dels objectius.
Risk Assessment: metodologia, procediment i procés d’identificació, avaluació i mesurament dels riscos.
Risk Governance & Management: mecanisme de govern i gestió del risc per a totes les tipologies de riscos i per a tots els negocis.
Risk Reporting: reporting i monitoratge sistemàtics i periòdics del risc a diferents nivells de gestió: negoci, unitats de negocis, presidència i consell.

Categories de risc

 
Cada unitat de negoci disposa d'informació específica dels principals tipus de riscos que la poden afectar. Amb això, es vol facilitar el procés de presa de decisions la qual cosa, al seu torn, redunda de manera positiva en la companyia, ja que en millora la rendibilitat, la predictibilitat en el seu comportament i l'eficiència.

Els factors de risc s’agrupen fonamentalment en les categories de risc següents:
 • Riscos de negoci, ncertesa associada al desenvolupament i a la consecució dels objectius de les diferents unitats de negoci motivada per la irrupció de factors que dificultin la implementació de les línies estratègiques de Naturgy, i que puguin impactar en el seu valor i/o estats financers.
   
 • Risc de mercat, entès com la incertesa relacionada amb els volums i els preus de les primeres matèries.
   
 • Risc regulatori, entès com l’impacte potencial en la consecució dels objectius estratègics motivat per la modificació dels marcs regulatoris en què operen els negocis de Naturgy.
   
 • Risc fiscal, derivat de la incertesa sobre si les autoritats fiscals acceptaran el tractament fiscal adoptat en les declaracions tributàries presentades o per presentar.
 • Risc jurídic, derivat del desenllaç potencial de litigis, arbitratges o reclamacions jurídiques obertes contra Naturgy.
   
 • Riscos financers, incertesa derivada de l’evolució dels tipus de canvi i tipus d’interès, els quals poden incidir sobre els balanços de la companyia i la capacitat de finançament als mercats de capitals. 
   
 • Risc de crèdit, entès com el risc de solvència financera de la cartera comercial de la companyia. Addicionalment, incorpora el mesurament a curt termini de les rendibilitats obtingudes en la col·locació d'excedents en entitats financeres, orientada a seleccionar carteres més eficients.
   
 • Risc operacional, incertesa associada a les pèrdues resultants d’una falta d’adequació o d’un error en els processos, l’acompliment del personal, la disponibilitat dels actius d’explotació o la incidència de qualsevol esdeveniment extern.
   
 • Risc mediambiental, associat a la possibilitat que, de manera natural o per acció humana, se superin els límits ambientals o es produeixin danys als ecosistemes i la biodiversitat.
   
 • Risc de canvi climàtic, derivat de la transició energètica (regulació, mercat, tecnologies...) i dels impactes físics del canvi climàtic.
   
 • Risc reputacional, incertesa sobre l’evolució de la percepció dels grups d’interès respecte a la reputació de la companyia a conseqüència de comportaments de l’empresa o dels seus empleats, inclosos els relacionats amb la corrupció, i la seva influència en els resultats a curt, mitjà i llarg termini.
   
 • Risc de ciberseguretat, derivat d’atacs maliciosos o esdeveniments accidentals amb impacte operacional, que afecten les dades, les xarxes informàtiques o la tecnologia.
   
 • Risc de frau, derivat de qualsevol acció intencional no lícita duta a terme per un empleat o un tercer, per aconseguir un benefici propi o per a l’empresa, directe o indirecte, a través de l’ús incorrecte dels recursos o actius de Naturgy.

Principals riscos

 
 
Tipus de risc Descripció Gestió Mètrica   Tendència
Riscos de negoci        
Context macroeconòmic Inestabilitat macroeconòmica, social i geopolítica. Intensificació de la comunicació amb organismes públics.
Adopció de mesures específiques.
Determinista    Impacte crisi sanitària COVID-19.
Riscos de mercat        
Preu de les primeres matèries Gas Volatilitat als mercats internacionals que determinen el preu del gas. Cobertures físiques i financeres. Gestió de la cartera. Estocàstica     Desacoblaments entre els contractes de llarg termini i els preus en hubs.
Electricitat Volatilitat als mercats d’electricitat. Cobertures físiques i financeres.
 
Optimització del parc de generació.
Estocàstica     Penetració de renovables amb cost marginal zero i producció intermitent.
Volum Gas Desajust entre l’oferta i la demanda de gas.
 
Optimització de contractes i actius a escala global. Determinista/
Estocàstica
  
  
Pressió de la demanda agregada.
Electricitat Reducció del buit tèrmic disponible.
Incertesa en el volum de producció renovable.
Optimització del balanç comercialització-generació. Estocàstica    Pressió de la demanda agregada.
Risc regulatori        
Regulador Exposició a la revisió dels criteris i nivells de rendibilitat reconeguda per a les activitats regulades.
 
Intensificació de la comunicació amb organismes reguladors.
Ajustament d'eficiències i inversions a les taxes reconegudes.
 
Escenaris    Pressió dels reguladors, funció de la situació del país/sector.
Risc fiscal        
Fiscal Ambigüitat o subjectivitat en la interpretació de la normativa fiscal vigent, o bé per la seva alteració rellevant. Consultes a organismes experts independents.
Contractació de firmes assessores de primer nivell.
Adhesió al Codi de bones pràctiques tributàries.
Dotació de provisions amb criteris de prudència.
Escenaris
  
Diferents unitats de negoci afectades amb diverses figures tributàries.
Risc jurídic        
Jurídic Incertesa derivada del desenllaç potencial de litigis, arbitratges o reclamacions jurídiques obertes. Anàlisi i mitigació dels riscos legals que afectin l’operativitat de l’empresa i el govern corporatiu.
Contractació de firmes jurídiques de primer nivell.
Dotació de provisions amb criteris de prudència.
Escenaris
  
Diferents unitats de negoci afectades amb diverses normes legals a cada país.
Riscos financers        
Tipus de canvi Volatilitat als mercats internacionals de divisa. Diversificació geogràfica. Cobertures mitjançant finançament en moneda local i derivats.
Seguiment de la posició neta.
Estocàstica
  
Incertesa sobre les perspectives de creixement a l'Amèrica Llatina.
Tipus d’interès i spread creditici Volatilitat en els tipus de finançament. Cobertures financeres.
Diversificació de fonts de finançament.
Estocàstica
  
Incertesa respecte al nivell d’escenari del tipus d’interès.
 
Risc de crèdit          
Crèdit Incertesa sobre l’evolució de les ràtios de morositat condicionades pel cicle econòmic. Anàlisi de solvència de clients per definir condicions contractuals específiques.
Procés de recobrament.
 
Estocàstica    Efecte transitori COVID-19.
Risc operacional          
Riscos assegurables Accidents, danys o indisponibilitats en els actius de Naturgy. Plans de millora contínua.
Optimització del cost total de risc i de les cobertures.
Estocàstica    Tensió creixent al mercat assegurador en cas d’exposició de catàstrofes naturals.
Risc mediambiental        
Medi ambient Superació dels límits ambientals o danys als ecosistemes i la biodiversitat produïts de manera natural o per acció humana. Plans d'emergència en instal·lacions amb risc d'accident ambiental.                                          
Pòlisses d'assegurança específiques.
Gestió integral ambiental.
Escenaris
  
Implantació d'un Sistema integrat de gestió, certificat i auditat anualment per AENOR.
Risc de canvi climàtic        
Canvi climàtic i transició energètica Incertesa derivada de la transició energètica (regulació, mercat, tecnologies...) i dels impactes físics del canvi climàtic. Posicionament corporatiu a través de la Política global de medi ambient i del Pla de medi ambient, en què es reforça la governança en temes de clima i s’estableixen objectius de reducció d’emissions. Estocàstica/
Escenaris
   Incertesa normativa.
Risc reputacional        
Imatge i reputació Deteriorament de la percepció de Naturgy des de diferents grups d’interès. Identificació i seguiment de potencials esdeveniments de reputació.
Transparència en la comunicació.
Escenaris
  
Estabilització de les puntuacions de l’índex MERCO.
Ciberseguretat Atacs maliciosos o esdeveniments accidentals que afecten les dades, les xarxes informàtiques o la tecnologia. Implementació de mesures de seguretat; Anàlisi d’esdeveniments i d’aplicació de remeis; Formació. Escenaris    Enduriment de l’escenari cibernètic. Pla de protecció d’amenaces per tal de mitigar la probabilitat de materialització de riscos i l’impacte associat.
 
Mètriques emprades:
 • Estocàstica: generació de senderes d’evolució de les magnituds més rellevants, prenent com a risc la màxima desviació respecte a l’escenari de referència, d’acord amb un nivell de confiança predeterminat. Les magnituds esmentades són, típicament, l’Ebitda, benefici després d’impostos, cash-flow o valor.
 • Escenaris: anàlisi de l’impacte respecte a l’escenari de referència d’un nombre limitat de possibles incidències.
 
 
 

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531863000

argssite - CORP