Període mitjà de pagament a proveïdors - Naturgy - Accionistes i inversors

Període mitjà de pagament a proveïdors

L’import total de pagaments realitzats als proveïdors en l’exercici, amb detall dels terminis de pagament, d’acord amb els terminis màxims legals de pagament establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials a l´àmbit d´Espanya, és el següent:
 
2019
Període mitjà de pagament a proveïdors¹ (dies) 23
Ràtio d’operacions pagades²  (dies) 23
Ràtio d’operacions pendents de pagament³ (dies) 24
Total de pagaments realitzats en l’exercici (en milions d’€) 11.027
Total de pagaments pendents (en milions d’€) 314
¹ Calculat considerant els imports pagats i els pendents de pagament 
²  Període mitjà de pagament en les operacions pagades en l’exercici.
³ Antiguitat mitjana saldo proveïdors pendents de pagament. 

 

rgpdactive true

argssite - CORP