Període mitjà de pagament a proveïdors - Naturgy - Accionistes i inversors

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/accionistes_i_inversors/informacio_economica/periode_mitja_de_pagament_a_proveidors

Període mitjà de pagament a proveïdors

L’import total de pagaments realitzats als proveïdors en l’exercici, amb detall dels terminis de pagament, d’acord amb els terminis màxims legals de pagament establerts en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials a l´àmbit d´Espanya, és el següent:
 
  2020 2019
Període mitjà de pagament a proveïdors¹ (dies) 22 23
Ràtio d’operacions pagades²  (dies) 22 23
Ràtio d’operacions pendents de pagament³ (dies) 22 24
Total de pagaments realitzats en l’exercici (en milions d’€) 8.681 11.027
Total de pagaments pendents (en milions d’€) 243 314
¹ Calculat considerant els imports pagats i els pendents de pagament 
²  Període mitjà de pagament en les operacions pagades en l’exercici.
³ Antiguitat mitjana saldo proveïdors pendents de pagament. 

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543129360

argssite - CORP