Gestió de riscos - Naturgy - Accionistes i inversors

Gestió de riscos

Model de gestió de riscos

 
El model de gestió de riscos de Naturgy pretén garantir la predictibilitat de l’acompliment de la companyia en tots els aspectes rellevants per als seus grups d’interès.

Això requereix establir la tolerància al risc a través de la fixació de límits per a les categories de risc més rellevants. Amb això, la companyia es pot anticipar a les conseqüències de la materialització de determinats riscos, de manera que és percebuda als mercats com una companyia sòlida i estable, amb tots els beneficis que això comporta.

Naturgy disposa d’un marc que integra la visió de govern, riscos i compliment de la companyia, cosa que possibilita una visió integrada dels processos del grup, els controls existents sobre aquests processos i el risc associat.

Categories de risc

 
Cada unitat de negoci disposa d'informació específica dels principals tipus de riscos que la poden afectar. Amb això, es vol facilitar el procés de presa de decisions la qual cosa, al seu torn, redunda de manera positiva en la companyia, ja que en millora la rendibilitat, la predictibilitat en el seu comportament i l’eficiència.

El sistema inclou, fonamentalment, tres categories de risc:

Risc de mercat

 
Risc de mercat,  entès com la incertesa relacionada amb els preus de les matèries primeres, els tipus de canvi i els tipus d’interès, els quals poden incidir sobre els balanços de la companyia, els costos d’aprovisionament o la capacitat de finançament als mercats de capitals. El focus del mesurament és doble: de curt termini orientat al compte de resultats, i de llarg termini orientat al valor de la companyia, ja que s’incorpora la capacitat de generació de recursos de l’actiu i la seva estabilitat, la variabilitat de l’estructura financera exigible i la volatilitat de factors de descompte aplicables.

 
Tipus de risc
Descripció
Gestió
Mètrica
Tendència
 
Preu de matèries primeres
 
Gas
 
Volatilitat als mercats internacionals que determinen el preu del gas
 
Cobertures físiques i financeres. Gestió de la cartera.
 
Estocàstica.
 
 
 
Desacoblaments entre els contractes de llarg termini i els preus en hubs.
 
Electricitat
 
 Volatilitat als mercats d’electricitat a Espanya i Portugal
 
Cobertures físiques i financeres.

Optimització del parc de generació.
 
Estocàstica.
 
 
 
Penetració de renovables amb cost marginal zero i producció intermitent.
 
Volum Gas Desajust entre l’oferta i la demanda de gas. Optimització de contractes i actius a escala global. Determinista/
Estocàstica
Pressió de la demanda agregada a Espanya sota
un context d’eficiència energètica
Electricitat Reducció del buit tèrmic disponible.

Incertesa en el volum de producció hidràulica.
Optimització del balanç entre comercialització i generació.  Estocàstica Pressió de la demanda agregada a Espanya sota un context d’eficiència energètica
Regulador Exposició a la revisió dels criteris i nivells de
rendibilitat reconeguda per a les activitats regulades
Intensificació de la comunicació amb organismes reguladors.

Ajustament d'eficiències i inversions a les taxes reconegudes.

 
Escenaris Diferents unitats de negoci amb diferents nivells de maduració.
Tipus de canvi Volatilitat als mercats internacionals de divisa Diversificació geogràfica.

Cobertures mitjançant finançament en moneda local i derivats.

Seguiment de la posició neta.

 
Estocàstica Incertesa sobre les perspectives de creixement a l'Amèrica Llatina.
Tipus d’interès i spread creditici Volatilitat en els tipus de finançament Cobertures financeres.

Diversificació de fonts de finançament.

 
Estocàstica Incertesa respecte al nivell d’escenari del tipus d’interès.
Fiscal Ambigüitat o subjectivitat en la interpretació de la
normativa fiscal vigent, o bé per la seva alteració rellevant.
Consultes a organismes experts independents.

Contractació de firmes assessores de primer nivell.

Adhesió al Codi de bones pràctiques tributàries.

Dotació de provisions amb criteris de prudència. 

 
Escenaris Diferents unitats de negoci afectades amb diferents figures tributàries.

Risc de crèdit


Risc de crèdit entès com el risc de solvència de la cartera comercial de la companyia. Addicionalment, incorpora el mesurament a curt termini de les rendibilitats obtingudes en la col·locació d’excedents en entitats financeres, orientada a seleccionar carteres més eficients.


Tipus de risc Descripció Gestió Mètrica Tendència
Crèdit   Incertesa sobre l’evolució de les ràtios de morositat condicionades pel cicle econòmic. Anàlisi de solvència de clients per definir condicions contractuals específiques.

Procés de recobrament.
Estocàstica Es preveu eficenciar el procés de recobrament.
.

 

Risc operacional


Risc operacional, entès com la possible ocurrència de pèrdues financeres originades per errors en processos, sistemes interns o altres factors. Permet l’objectivació del risc, determinant en la presa de consciència a la companyia i en la millor gestió de la seva exposició, claus en la percepció del mercat reassegurador en relació amb l’excel·lència operativa a Naturgy. 


 
Tipus de risc Descripció Gestió Mètrica Tendència
Operacional: riscos assegurables Accidents, danys o indisponibilitats  en els actius de Naturgy.  Plans de millora contínua. Optimització del cost total de risc i de les cobertures. Estocàstica  Tensió creixent al mercat assegurador en cas d’exposició de catàstrofes naturals.
Operacional: imatge i reputació Deteriorament de la percepció de Naturgy des de diferents grups d’interès. Identificació i seguiment de potencials esdeveniments de reputació. Transparència en la comunicació. Escenaris
Estabilització de les puntuacions de l’índex MERCO.
Operacional: medi ambient Danys a l'entorn natural i/o social. Plans d'emergència en instal·lacions amb risc d'accident ambiental.

Pòlisses d'assegurança específiques.

Gestió integral ambiental.
Escenaris Implantació d’un sistema integrat de gestió, certificat i auditat anualment per AENOR.
Operacional:  canvi climàtic Incidència en negocis de les mesures de lluita contra el canvi climàtic. Influència de la gestió climàtica a la valoració de la companyia. Exposició creixent de les instal·lacions a esdeveniments naturals catastròfics, davant d'un mercat de reassegurança cada vegada més restrictiu. Posicionament corporatiu a través de la Política global de Medi Ambient i de el Pla de Medi Ambient, on es reforça la governança en temes de clima i s'estableixen objectius de reducció d'emissions Estocàstica/Escenaris. Incertesa sobre les polítiques que cal desenvolupar orientades al foment de l’eficiència energètica.
Operacional:
Ciberseguretat 
Atacs informàtics  Implementació mesures seguretat; Anàlisi d'esdeveniments i d'aplicació de remeis; Formació Escenaris Enduriment de l'escenari cibernètic. Pla de Protecció Amenaces a l'efecte de mitigar probabilitat de materialització de riscos i impacte associat

Mètriques emprades

− Estocàstica: generació de senderes d’evolució de les magnituds més rellevants, i es prendrà com a risc la màxima desviació respecte a l’escenari de referència, d’acord amb un nivell de confiança predeterminat. Les magnituds esmentades són, típicament, l’Ebitda, benefici després d’impostos, flux de caixa o valor.

− Escenaris: anàlisi de l’impacte respecte a l’escenari de referència d’un nombre limitat de possibles incidències.


 

rgpdactive true

argssite - CORP