Governança i gestió ambiental

 

 Tenim una eina global, anomenada THEMIS, per identificar, registrar i supervisar el compliment dels requisits legals i aplicables de medi ambient, que s’utilitza a tots els països i a totes les instal·lacions i que ens permet controlar els més de 5.200 requisits ambientals que ens apliquen a escala global.

​​  El nostre model de compres i gestió de proveïdors considera el medi ambient i la sostenibilitat com essencial i afavoreix l’adquisició de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient i fabricats en condicions socialment justes.  Més del 90% dels proveïdors de Naturgy han estat avaluats en aspectes de sostenibilitat en els últims 3 anys.

Prosafety, el nostre sistema de gestió de riscos, inclou el registre i seguiment tant dels accidents, com de qualsevol incident ambiental que es produeixi en qualsevol dels nostres negocis per aprendre i prevenir esdeveniments de més importància.

 Tots els negocis defineixen anualment objectius ambientals que impulsen la millora contínua.

 El 89% dels nostres ingressos provenen d’activitats certificades ambientalment per entitats externes i independents.

 Participem en els 7 índexs de sostenibilitat més reconeguts, als quals proporcionem informació que és verificada externament i que ens situen entre les millors companyies del món.

 Participem en diferents congressos especialitzats i fem publicacions sobre medi ambient i energia per compartir el nostre coneixement amb la societat. També impartim formació als treballadors, amb més de 3.000 hores de formació l’últim any a un total de 1.192 empleats.