Els nostres proveïdors - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/el_grup/els_nostres_proveidors

Els nostres proveïdors

Com ser proveïdor?

 Contacteu amb alguna de les diferents Unitats de Compres per iniciar l'Avaluació Inicial de Proveïdors.

 Cal que us adheriu a la Política dels Drets Humans, al compromís de Seguretat i Salut Laboral de la companyia, que disposeu d'un Codi Ètic i que promoveu pràctiques que estiguin d'acord amb les pautes de conducta incloses en el Codi Ètic de la nostra companyia.

 Inscripció Repro, que és el sistema de Classificació de Proveïdors extern, en compliment de les diferents Directives Europees aplicables a les activitats regulades en les quals desenvolupa la seva activitat.

 Per als processos crítics de negoci, s'estableixen unes exigències d'homologació i acreditació els principis de les quals estan regulats a la Normativa interna de qualitat de proveïdors.


 

Condicions de contractació

Les condicions de compra són documents de caràcter general l'objectiu dels quals és regular les relacions entre les empreses del Grup i els seus proveïdors.

Aquestes condicions seran aplicables als contractes d'obres i serveis, a l'adquisició de materials i/o equips, i també al seu muntatge, acordats entre les empreses del Grup els seus proveïdors.

Aquestes condicions generals globals són aplicables a tots els països on opera, conjuntament amb les especificitats pròpies de cada país.

Consulteu el país de referència on trobareu les condicions generals de contractació i la seva vigència, a més de documentació específica del país i més informació d'interès.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531800084

argssite - CORP