Gas natural liquat (GNL) - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477595345772&pagename=CORPWrapper

Gas natural liquat (GNL)


L’objectiu principal en aquest àmbit és enfortir la infraestructura de transport, emmagatzematge i distribució del gas natural liquat (GNL), a totes les escales, per impulsar-ne l’ús com a combustible alternatiu als derivats del petroli i com a solució per al transport per carretera, ferroviari i marítim.

El GNL presenta avantatges significatius, ja que contribueix a reduir la contaminació mediambiental i disminueix les emissions de diòxid de carboni (CO2), diòxid de sofre (SO2) i partícules contaminants. Per aquesta raó, el GNL està destinat a exercir un important paper en la transició envers una economia descarbonitzada, tal com ho considera la Unió Europea en els seus darrers plans estratègics.

Línies d’actuació

 Optimització logística GNL. Small Scale
 

Desenvolupament de noves solucions optimitzades, tant des del punt de vista de transferència i proveïment del GNL (carrega i descàrrega), com d’equips i procediments que garanteixin la quantitat i la qualitat del combustible transferit (metrologia del GNL). 
 

 Desenvolupament del GNL com a combustible de transport més net i eficient. Bunkering


El nostre objectiu principal en aquest àmbit és impulsar-ne l’ús com a combustible alternatiu. Especial interès cobra la utilització de GNL com a combustible marítim, ateses les grans potències i consums de combustible demandats per aquest sector i les seves restriccions ambientals cada vegada més exigents. Treballem en el desenvolupament de noves solucions de logística de proveïment de vaixells (bunkering) que permetin, tant a curt com a mitjà i llarg termini, dotar els ports d’una adequada infraestructura logística de proveïment de GNL.


 Desenvolupament de la mesura del GNL

El desenvolupament de la logística del GNL en l’operació de transferència i venda d’energia requereix disposar d’una adequada metrologia, tant de la quantitat com de la qualitat del producte. Estem implicats en diferents projectes de rellevància mundial que permetran establir un nou marc metrològic estable que facilitarà les operacions comercials.

Projectes 

 • DirectLink LNG (2016-2017)

  El Sistema de Transferència Universal Flotant (UTS) és una solució integral patentada per a la transferència i el bunkering de GNL de vaixell a terra, alternativa a costoses infraestructures tradicionals (port i pantalà) i amb un mínim impacte mediambiental. 


  Saber más
 • LNG on wheels (2017-2018)


  Desenvolupament d’un vaixell portacamions-cisternes de GNL capaç de reproveir-se des d’un Small Carrier offshore, en un ancoratge proper a un port comercial. Una vegada al port, el GNL és distribuït directament a través de camions cisterna.

 • Espectroscòpia Raman (2016-2018)

  Anàlisi de la viabilitat de mesurar la composició del gas natural liquat (GNL) en fase líquida, sense necessitat de vaporitzar-lo amb la tecnologia d’espectroscòpia Raman, que en l’actualitat només s’estava aplicant en el sector químic i farmacèutic. 
   
   
 • Multiple Truck  to Ship (2015-2017)
   
  Implementació del concepte Multiple Truck to Ship (MTTS), basat en la descàrrega simultània de diverses cisternes i que té uns cabals de tràfec que aconsegueixen temps de càrrega sempre òptims i una viabilitat tècnica que ha quedat demostrada.
   

Altres línies tecnològiques

Generació


Find out more

Xarxes


Saber máis
 

Clients


Saber más

Automatització


Saber máis

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595345772

argssite - CORP