Codi ètic del proveïdor - Naturgy - Coneix-nos

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/coneix-nos/la_governanca/politiques_i_codis_de_conducta/codi_etic_del_proveidor

Codi ètic del proveïdor

dona portant documents
Té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic dels seus proveïdors, contractistes i col·laboradors externs.
Recull els compromisos derivats del Pacte Mundial de Nacions Unides.
Consta del Codi ètic, la Política de drets humans, la Política de responsabilitat corporativa i la Política anticorrupció de la companyia. 
Determina les pautes de conducta en les àrees socials i laborals, ètiques i de bon govern, de seguretat i salut i ambientals i de qualitat. 

Pautes de conducta

 • Pautes socials i laborals


   Respecte a la legalitat, els drets humans i els valors ètics:
   
  Assumeix el compromís d’actuar d’acord amb la legislació vigent, amb el sistema normatiu intern establert amb les pràctiques ètiques internacionalment acceptades respecte als drets humans i les llibertats i s’assegura que els seus proveïdors assumeixin estrictament aquest compromís.
   
   Respecte a les persones:
   
  Rebutja qualsevol conducta dels seus empleats i proveïdors que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les persones.
   
   Desenvolupament professional i igualtat d’oportunitats:
   
  Promou el desenvolupament professional i personal de tots els col·laboradors, i assegura la igualtat d’oportunitats a través de les seves polítiques d’actuació.
   
   Oferiment una ocupació digna:
   
  Els proveïdors, contractistes i col·laboradors externs de Naturgy remuneraran els seus empleats d’una manera digna.
   
 • Pautes ètiques i de bon govern

   Ús i protecció dels actius:

  Posa a disposició dels seus empleats  i proveïdors que així ho requereixin els recursos i els mitjans per a l’acompliment de la seva activitat professional, i també la seva protecció i salvaguarda.
   
   Corrupció i suborn:

  Es declara contrari a influir sobre la voluntat de persones alienes a la companyia per obtenir algun benefici, i no permet que altres entitats puguin utilitzar aquestes pràctiques amb els seus empleats.
   
   Pagaments irregulars i blanqueig de capitals:

  Estableix polítiques per prevenir i evitar la realització de pagaments irregulars o el blanqueig de capitals d’origen il·lícit i espera que els seus proveïdors compleixin aquestes polítiques.
   
   Imatge i reputació corporativa:

  Els proveïdors, contractistes i col·laboradors externs de Naturgy han de posar la màxima cura en preservar la imatge i la reputació de la companyia en les seves actuacions professionals.
   
   Conflicte d’interès:

  Considera que la relació amb els seus col·laboradors s’ha de basar en la lleialtat que neix d’uns interessos comuns.
   
   Tractament de la informació i del coneixement:

  Declara la veracitat de la informació com a principi bàsic en les seves actuacions i les dels seus proveïdors.
   
   Relacions amb els clients:

  Assumeix, lidera i impulsa el compromís amb la qualitat, assegurant que la política de qualitat sigui practicada per tots els seus proveïdors.
   
 • Pautes de seguretat i salut

  Seguretat i salut a la feina:

  Impulsa l’adopció de polítiques de seguretat i salut a la feina, adopta les mesures preventives establertes en la legislació vigent de cada país i vetlla en tot moment pel compliment normatiu en aquesta matèria. Així mateix, impulsa i incentiva l’aplicació d’aquestes polítiques per part de les empreses col·laboradores i proveïdors amb els que opera.
    
 • Pautes ambientals i de qualitat

   Respecte pel medi ambient:

  Té definida una política i implantat un sistema de gestió mediambiental. Els proveïdors, contractistes i col·laboradors externs han de complir aquesta política i els estàndards mediambientals establerts per Naturgy.
    
   Qualitat i seguretat dels productes i serveis:

  Al llarg de tota la seva cadena de valor, assegura i millora  la qualitat i la seguretat dels productes lliurats pels proveïdors.

Vegeu el document complet
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595928833

argssite - CORP