Accessibilitat - Naturgy - Inici

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/inici/accessibilitat

Accessibilitat

 
El web corporatiu de Naturgy té com a prioritat l’acostament a l’usuari des de totes les perspectives, de manera que s’ha realitzat un disseny que permet percebre, entendre, navegar i interactuar amb el web.

 

• El procés de conceptualització i disseny ha tingut en compte la metodologia anomenada disseny centrat en l’usuari, i ha estat validat amb usuaris finals a través de proves d’assaig real.
 
 S’ha procurat l’accés de totes les persones, independentment de les seves condicions tant d’entorn (soroll, navegadors antics, connexions lentes…), com físiques (deficiències visuals, auditives, motrius, de llenguatge o relacionades amb l’envelliment).
 
 Tecnològicament, s’ha desenvolupat garantint el compliment de les normes UNE i del W3C (World Wide Web Consortium), en el seu nivell intermedi (AA).
 
 La capa de presentació s’ha basat en les recomanacions del W3C sobre els fulls d’estil en cascada, Nivell 2 (CSS2), i s’ha emprat l’estàndard recomanat en l’ús de codi HTML; per tant, seguint les recomanacions, utilitzem XHTML 1.0 Strict.


Amb tot això, s’han aconseguit alguns avantatges, com ara:

 
 Codi HTML i fulls d’estil ajustats per garantir la correcta visualització i que fan que el nostre web s’adapti als diferents dispositius per aconseguir un accés a la informació gairebé universal.
 
 A més, les mides de les fonts han estat definides amb unitats relatives perquè es puguin ampliar o disminuir des del navegador.
 
Navegació amb o sense fulls d’estil activats. Així mateix, navegació amb o sense JS activat. Amb tota aquesta tasca, s’ha aconseguit que el nostre sistema estigui preparat per oferir el nostre contingut als usuaris de manera universal.


Respecte a les funcionalitats ofertes, cal diferenciar tres casuístiques:

 
 Les funcionalitats sense integració amb altres sistemes, que han estat desenvolupades en aquest projecte seguint les pautes indicades en les normes d’accessibilitat.
 
 Les funcionalitats integrades amb altres sistemes: la complexitat tècnica d’integració amb aquests serveis n’ha impossibilitat el desenvolupament. En aquest sentit, Naturgy es compromet a seguir treballant per aconseguir que totes les seves aplicacions siguin totalment accessibles.

• Les funcionalitats de tercers: el nostre compromís amb l’accessibilitat es fa extensible a totes les empreses col·laboradores amb què treballem. Per tant, se’ls ha sol·licitat a totes el seu compromís en la gestió per garantir l’accessibilitat de les seves aplicacions.Enllaços relacionats

Consorci World Wide Web (W3C) 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595172693

argssite - CORP