Perfil de Contractant - Naturgy - Coneix-nos

Perfil de Contractant

Benvingut al Perfil de Contractant del grup Naturgy

Aquest espai proporcionarà als proveïdors informació relativa a l’activitat contractual de les empreses del grup Naturgy en compliment de les diferents directives europees.

La finalitat del perfil de contractació, feta explícita per l’article 74 del Llibre primer del RDL 3/2020 de 4 de febrer, relatiu a la contractació per entitats que operen als sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, és la d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació i documents relatius a l’activitat contractual.


Classificació de les empreses

El grup Naturgy estableix un sistema propi de classificació utilitzant la plataforma de registre Repro d’Achilles que permet als operadors econòmics sol·licitar la classificació en qualsevol moment.

El registre dels proveïdors s’efectuarà d’acord amb les seves característiques fonamentals i, en particular, als elements personals, materials, econòmics i tècnics de què disposin, en relació amb les categories de productes o serveis que ho sol·licitin. El proveïdor haurà de completar un qüestionari i remetre la documentació que se sol·licita, així com una declaració signada.

Les empreses del grup Naturgy utilitzaran el registre Repro com a base per a la selecció de candidats a presentar les ofertes subjectes al RDL 3/2020, de 4 de febrer.


Procediment d’adjudicació

El procediment d’adjudicació utilitzat preferentment pel grup Naturgy és el restringit. Qualsevol empresa interessada podrà presentar una sol·licitud de participació en resposta a l’anunci de convocatòria de licitació publicat en el DOUE i accessible des d’aquesta pàgina a l’enllaç següent: Sistema de classificació - sectors especials, proporcionant la informació relativa a la classificació a Repro.


Plecs de condicions i prescripcions tècniques

Els proveïdors seleccionats a participar tindran accés als plecs de condicions i a les prescripcions tècniques a través de l’Eina de licitacions del grup Naturgy, garantint així la utilització de mitjans electrònics en totes les fases del procediment d’adjudicació i assegurant la lliure competència, l’objectivitat, la imparcialitat, la transparència i la traçabilitat al llarg de tot el procés de contractació.


Formalització dels contractes

Els contractes sotmesos al que estableix el RDL 3/2020 es publicaran, una vegada formalitzats, al Diari Oficial de la Unió Europea i estaran disponibles per als proveïdors adjudicataris a l’Eina de contractes del grup Naturgy.


Informació de contacte

Per fer-nos arribar qualsevol dubte o consulta relacionades amb l'àrea de proveïdors, pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic següent: canalproveedor@naturgy.com.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477697205830

argssite - CORP