El nostre equip - Naturgy - Persones

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/persones/aixi_som/el_nostre_equip

El nostre equip

Oferim ocupació estable i de qualitat, i una carrera professional sòlida, estructurada i atractiva, en què el 98,3% dels contractes són de caràcter indefinit. Disposem d’un model global de selecció homogeni per a tots els negocis i països on operem, amb el qual garantim les millors pràctiques en la identificació, la captació i la retenció del talent.

El rigor i la professionalitat dels professionals, l’interès per l’aprenentatge continu i l’autodesenvolupament, l’esperit innovador, així com el compromís sostenible i la implicació en els objectius de la companyia, són característiques del perfil d’empleats en totes les geografies i negocis. En aquest sentit, cal assenyalar que un 84% dels empleats manifesten tenir un alt grau de compromís amb la companyia.

 


11.847 empleats
en mes de 20 països

 
 
 Un 32% de dones i un 68% d’homes
 L'edat mitjana se situa en els 44,6 anys
 Un 98% de contractes fixos
 14,8 anys de mitjana d'antiguitat
 85,8% de plantilla formada i 276.365 hores de formació
 

Compromís amb les persones


Per a nosaltres, conèixer la satisfacció de l’empleat és un element clau del compromís amb les persones. Actualment, el percentatge de compromís se situa en el 84%.

 Servei d’Atenció a l’Empleat (SAE)


Es va posar en marxa fa sis anys, i s’ha consolidat com a punt de contacte únic i centralitzat de l’empleat. 
  

  Cultura i Employee Experience


La nostra cultura emmarca els processos del model de persones des de la coherència, la globalitat i el lideratge, donant sentit i projecció a la transformació cap a la creació de valor.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596332682

argssite - CORP