La nostra proposta de valor - Naturgy - Persones

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/persones/aixi_som/la_nostra_proposta_de_valor

La nostra proposta de valor


Promovem un entorn de treball de qualitat, basat en el respecte, la diversitat i el desenvolupament personal i professional. Tenim un Codi ètic en què s’estableixen les pautes que han de presidir el comportament ètic de tots els empleats en el seu acompliment diari i, específicament, respecte a les relacions i interaccions que manté amb tots els seus grups d’interès. 

Gestió del talent


És una funció homogènia en tots els negocis que es regeix per uns objectius compartits definits en el model de lideratge. Aquest marc, orientat a la consecució de resultats, defineix les competències i els comportaments esperats dels professionals, d’acord amb els principis d’ètica, col·laboració, igualtat d’oportunitats i respecte a la diferència.
Les eines per a la gestió del talent, que tenen com a finalitat conèixer els professionals, promoure’n el desenvolupament i optimitzar la mobilitat i la promoció, s’integren en quatre pilars: avaluació, desenvolupament, successió i job posting.

El 2018:


 Un 87% de l’equip directiu ha canviat de funcions.

 Un 44% han estat mobilitat transversal.

 853 vacants han estat cobertes a través del procés de mobilitat.

La gestió del talent vetlla també per l’atracció de professionals d’alt potencial a través de diverses iniciatives:


Programa de pràctiques professionals

Mantenim aliances amb les principals universitats i centres de cicle superior als països on tenim activitat. 


Compromís amb FP Dual

Hem format 160 persones el 2018. 


On-boarding

L’objectiu és l’acompanyament als nous professionals que s’integren en l’Organització, millorant l’experiència de l’empleat.


 

Pla Integral de Diversitat
 

El nostre compromís per la diversitat és ferm, i es consolida el Pla integral de diversitat que aglutina iniciatives específiques per a la gestió de persones, classificades en tres àmbits d’actuació: 
 

Gènere

Pla de desenvolupament específic per al talent femení que actua sobre la incorporació de talent, l’impuls al lideratge i la formació online en diversitat.
  

Discapacitat

Impulsem diverses accions encaminades a normalitzar la gestió de la diversitat funcional: Pla Família, Pla Capacitas, Pla Aflora i Certificat Bequal Plus.
 

Edat

Treballem la diversitat generacional a través d’accions dirigides i planificades, com Junior Talent, acceleració del talent i monitoratge de la mobilitat i la promoció.


Igualtat

Des del 2013 disposem d’un Pla d’igualtat que parteix de catorze fortaleses que cal mantenir i catorze debilitats que cal corregir, la qual cosa dona origen a 32 accions en matèria de comunicació i sensibilització, cultura i lideratge, desenvolupament i promoció, retribució, flexibilització i conciliació, selecció, prevenció de l’assetjament, mesurament i seguiment.

La creació i activació d’un protocol específic contra l’assetjament, el protocol de bones pràctiques en els processos de selecció o la guia de comunicació per als professionals de negoci que han d’intervenir per alguna raó en un procés de selecció són algunes de les mesures posades en marxa que han propiciat avanços significatius en matèria de diversitat i igualtat:

​​ La presència de la dona ha superat la frontera del 30% del total, per sobre d’empreses del sector.

 Les dones promocionen més ràpid (dos anys abans en comandaments intermedis i sis mesos de mitjana en equip directiu) i el percentatge de dones promocionades és superior (33%) al seu pes percentual en la plantilla.

 El 66% de les directives de Naturgy a Europa han passat pels programes de formació “Take the Lead” i “Hazte visible”, amb una alta valoració dels mateixos.

Flexibilitat 

Apostem per l’equilibri entre la vida professional i personal mitjançant l’aplicació de mesures de flexibilització laboral, serveis i beneficis.

El certificat EFR Global reconeix Naturgy com un referent de la nova cultura sociolaboral i empresarial, gràcies a les mesures corporatives i locals en matèria de conciliació:

 Flexibilitat d’horari d’entrada/sortida i jornada intensiva a l’estiu.

Ampliació dels permisos per naixement, matrimoni, defunció i altres d’equivalents.

 Pòlisses i serveis d’assistència mèdica (hospitalització, assistència, avaluació oftalmològica, pla odontològic i altres d’equivalents). 

 Complements de les prestacions públiques en els supòsits d’incapacitat temporal.

  Col·laboració en activitats culturals, esportives i recreatives.

 Aportacions econòmiques per a compensació d’àpats. 

 Pla Família, adreçat als familiars (pares, fills, germans i cònjuges) d’empleats amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i edats compreses entre els 0 i els 65 anys.

 Ajudes per al desenvolupament d’estudis professionals d’empleats i per al desenvolupament de programes de beques i ajudes per a llibres mitjançant un fons amb diferents regulacions i abast.

 Plans de pensions i/o fons d’estalvi.

 Préstecs, bestretes i facilitats creditícies i d’assegurances a empleats i les seves famílies.

 Bonificacions del consum elèctric i de gas natural.

 Acords preferencials amb entitats financeres i d’assegurances.

 Residències vacacionals.

 Ajudes familiars per naixement de fill, matrimoni, per a guarderia i per a professionals que tenen fills amb capacitats diferents.


 

Voluntariat corporatiuÉs una iniciativa d’acció social impulsada per la Fundació Naturgy que té per objectiu aprofitar el coneixement dels empleats per ajudar les persones vulnerables. Actualment hi ha 481 empleats i jubilats de la companyia adscrits a aquest programa.

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477651629351

argssite - CORP