Òrgans de govern - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/gestio_de_la_sostenibilitat/organs_de_govern

Aquests són els nostres compromisos de la política de responsabilitat corporativa:

 Excel·lència en el servei
 Compromís amb els resultats
 Gestió responsable del medi ambient
 Interès per les persones
 Seguretat i salut
 Cadena de subministrament responsable
 Compromís social
 Integritat i transparència

La supervisió de l’acompliment de la companyia en aquest àmbit recau, al capdavall, en el Consell d’Administració, tal com estableixen les recomanacions del Codi de Bon Govern i el Reglament del Consell.
 • Consell d’Administració

   L’aprovació de la nostra Política de responsabilitat corporativa correspon, d’acord amb el seu reglament, al Consell d’Administració, qui a més rep, almenys anualment, informació sobre la implantació i el seguiment general de la política i, semestralment, sobre l’acompliment del Pla de sostenibilitat..

   La supervisió de l’acompliment de la política recau, al capdavall, en el Consell d’Administració, qui ha delegat aquesta funció en la Comissió de Nomenaments i Retribucions.
   
   El Consell d’Administració és l’encarregat de liderar la integració efectiva de la responsabilitat corporativa en l’estratègia de la companyia i en la seva gestió diària, per tal d’aconseguir consolidar una cultura sòlida de responsabilitat corporativa.
   
 • Direccions generals i unitats de negoci

  Són responsables d’impulsar la difusió, el coneixement i el compliment dels compromisos de la política, desenvolupant plans per a aquestes finalitats. També defineixen les actuacions que cal seguir per a aquests plans, proposant els objectius quantitatius i qualitatius de cada una d’aquestes actuacions i els indicadors de seguiment associats.
 • Administradors, directius i resta de persones

  Tenen l’obligació de conèixer, comprendre i complir les directrius i els compromisos continguts en la Política de responsabilitat corporativa.
  Des de la companyia promourem i incentivarem entre els nostres proveïdors i les nostres empreses col·laboradores l’adopció dels principis de comportament definits en la política.
   
 • Comitè d’Ètica i Compliment

  Aquest Comitè, presidit pel Chief Compliance Officer (CCO), informa de les seves actuacions a la Comissió d’Auditoria i Control. 

  Actualment està format pels màxims responsables d’algunes de les unitats involucrades més directament en els assumptes previstos en el Codi ètic. 
  La Comissió d’Auditoria –en l’àmbit del Consell d’Administració– rep informes diaris del Comitè d’Ètica i Compliment, en els quals es tracten les matèries més rellevants relacionades amb la difusió i el compliment del Codi ètic i la Política anticorrupció.

  Les funcions del Comitè d’Ètica i Compliment en aquesta matèria són: 
  • Fomentar la difusió i el coneixement del Codi ètic.
  • Interpretar el Codi ètic i orientar les actuacions en cas de dubte o conflicte.
  • Facilitar i gestionar una via de comunicació a tots els empleats, proveïdors i empreses col·laboradores.

  A escala internacional, disposem de comitès locals als països de més activitat de la companyia, la missió principal dels quals és la divulgació i la comunicació del Codi ètic, així com reproduir a cada país les funcions que el Comitè d’Ètica i Compliment desenvolupa a Espanya per a tot l’àmbit d’actuació de la companyia. D’aquesta manera, assegurem l’existència de procediments de salvaguarda als diferents països on operem.
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595523054

argssite - CORP