Avaluació i vigilància ambiental - Naturgy

URLPROV https://www.naturgy.com/ca/sostenibilitat/medi_ambient/capital_natural/avaluacio_i_vigilancia_ambiental

Avaluació i vigilància ambiental

estudis d’impacte ambiental


Elaborem estudis ambientals dels nous projectes d’instal·lacions per evitar o minimitzar els possibles efectes adversos. La participació pública en els procediments d’aprovació d’aquests projectes està garantida per la legislació de cadascun dels països en què la companyia desenvolupa projectes.

Entre els estudis d’impacte ambiental (EIA) finalitzats el 2017 destaquem:   

 L’Estudi d’Impacte Ambiental i l’Estudi d’Impacte Social de la Planta de Tractament d’Aigua per a la repotenciació de la CCC Tuxpan (Mèxic).

 Treballs ambientals i arqueològics de plantes fotovoltaiques i parcs eòlics de Naturgy Renovables a Espanya.

 Estudi d’Impacte Ambiental de CH Río San Juan a Colòmbia.

 Estudi d’Impacte Ambiental d’emmagatzematge de l’excedent d’energia del parc eòlic de la Vega a Espanya.
 
ocell en un arbre
A totes les instal·lacions es desenvolupen plans de vigilància ambiental per complir les mesures proposades en l’estudi d’impacte ambiental i per observar la necessitat o la conveniència d’aplicar noves mesures que evitin que es generin impactes no previstos o es corregeixin les possibles afeccions que no s’hagin considerat. La informació que s’obté de l’aplicació de cada programa és comunicada a l’òrgan competent de l’Administració pública.

En la fase de construcció s’ha dut a terme el seguiment ambiental en obra dels projectes que es trobaven en aquesta etapa de projecte per tal de controlar els impactes negatius potencials i verificar la inclusió i l’efectivitat de les mesures preventives i correctores de caràcter ambiental. 
També s’ha dut a terme el suport a instal·lacions en explotació:

 Seguiment ambiental al desmantellament de la C. T. Sabón a Galícia.

 Seguiment ambiental del gasoducte Getafe-Usera.

 Supervisió del Pla de maneig ambiental per a cinc plantes de GNL al Perú.
  

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595818022

argssite - CORP