Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) - Naturgy - Sostenibilitat

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) va presentar, l’agost de 2015, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, en què s’estableixen 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes connexes. Tot i que tenen com a destinatari principal els governs i les administracions, es reconeix un rol fonamental a les companyies per al seu compliment.

A Naturgy, ens afegim a aquests reptes universals per millorar la vida d’una manera sostenible, i ho fem a través de dues vies:

 Directa, mitjançant iniciatives, programes o accions que contribueixen a la meta esmentada.

 Indirecta, a partir d’iniciatives, programes o accions que faciliten l’assoliment de la meta, o que contribueixen a la meta esmentada mitjançant un tercer, com per exemple la Fundació Naturgy.


És en els nostres compromisos i en la innovació sostenible on establim la manera com contribuïm a la seva consecució:
 

ODS

Compromís

  Compromís social

Mantenim un compromís a fi de reduir la pobresa, principalment a través de la Fundació Naturgy. Hem consolidat el Fons Solidari de  Rehabilitació Energètica i aconseguit prou recursos per rehabilitar el màxim nombre d’habitatges de col·lectius vulnerables.
 
  Seguretat i salut

Contribuïm a la consecució d’aquest objectiu apostant per la seguretat,  la salut i el benestar dels nostres empleats, proveïdors, contractistes i subcontractistes.
 
  Compromís social

Tenim un compromís amb l’accés universal a una educació pràctica i de qualitat, de manera que hem consolidat i estès la formació en matèria de gas natural vehicular en centres de formació professional.
 
  Interès per les persones

La diversitat és una de les nostres palanques culturals que fomenta entorns de respecte a les diferències, d’escolta i diàleg per enriquir el treball, així com un avantatge competitiu per créixer i projectar futur. La igualtat de gènere és una de les tres palanques, juntament amb l’edat i la discapacitat, del Pla integral de diversitat de la companyia.


 
  Medi ambient

Aquest aspecte forma part de la Política de responsabilitat corporativa, i el que fa referència al consum d’aigua és un dels indicadors clau de la nostra gestió responsable del medi ambient. Així, durant l’any passat es va reduir el consum d’aigua en un 29% respecte al 2017.
 
  Medi ambient

Estem compromesos amb el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament d’energia competitiva, segura i amb el màxim respecte al medi ambient. Tenim un model de negoci amb una  estratègia que impulsa les energies renovables i el gas natural, gràcies al seu paper rellevant en el compliment dels objectius sobre canvi climàtic de l’Acord de París.
  Interès per les persones

El Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos a  garantir el treball decent en totes les ubicacions en les quals l’operem. Per  a això, apliquem una Política de drets humans en què es recullen, entre altres principis, erradicar el treball infantil, facilitar la llibertat d’associació i oferir una feina digna. A més, el nostre Pla integral de diversitat materialitza el compromís amb la igualtat i aglutina iniciatives específiques per a la gestió de persones en tres àmbits d’actuació: gènere, discapacitat i edat. Així mateix, la prevenció i la seguretat en el treball són aspectes clau en la gestió diària de la companyia, les quals es materialitzen en el Pla de seguretat i salut.
  Innovació

Amb relació a la innovació sostenible, Naturgy manté un compromís amb la indústria i les seves infraestructures que es materialitza en la creació de l’Observatori Tecnològic i del Centre Tecnològic, la creació de fòrums i butlletins i la participació en associacions d’innovació tecnològica, entre d’altres.
 
  Interès per les persones

Més enllà de les accions dutes a terme internament, com la implantació del Codi ètic, la Política d’igualtat de gènere o el Pla integral de diversitat, a la companyia duem a terme processos de negociació amb sindicats en l’àmbit internacional sobre salaris, plans de pensions, implantació de plans d’igualtat i condicions laborals.
 

 
  Medi ambient

Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos a garantir la prevenció de la contaminació, la minimització i el control dels riscos ambientals. Des de la companyia realitzem inversions destinades a reduir les nostres emissions de gas natural a l’atmosfera i a minimitzar el nostre impacte ambiental respecte a l’ús de l’aigua, el sòl i la generació de residus.
 
  Medi ambient

Des de Naturgy mantenim un compromís amb la producció i el consum responsable que va més enllà dels requeriments legals. Duem a terme accions de reducció de consum de recursos, aigua i energia. També realitzem una tasca educativa amb els nostres grups d’interès: formació ambiental als empleats i sensibilització de proveïdors i clients en aquest aspecte.

  Cadena de subministrament responsable

Des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos amb la sostenibilitat en la nostra cadena de subministrament. A més de potenciar l’adjudicació de compres a proveïdors locals, a la companyia promocionem el compliment dels codis ètics i les polítiques de la companyia al llarg la cadena de subministrament, i incorporem criteris de sostenibilitat en l’avaluació i la gestió de proveïdors, més enllà del compliment normatiu.
  Medi ambient

Considerant que la gestió ambiental és clau per al compliment dels objectius del Pla estratègic, s’aprova el 2019 la Política global de medi ambient, aplicable a tots els negocis i geografies del Grup, en la qual s’assumeix voluntàriament el compromís de ser un actor clau en la transició energètica cap a un model d’economia circular, baix en carboni i digital, i es treballa en quatre eixos ambientals estratègics: governança i gestió ambiental, canvi climàtic i transició energètica, economia circular i ecoeficiència, i capital natural i biodiversitat.

 
   Medi ambient

En la gestió d’abocaments es realitzen estudis de la qualitat de l’aigua procedent de les centrals tèrmiques una vegada depurada i els resultats d’aquestes anàlisis garanteixen que la nostra companyia no genera impactes significatius en els ecosistemes aquàtics. Així mateix, des de la companyia establim aliances amb tercers, especialment amb organitzacions conservacionistes i organismes públics per dur a terme actuacions en aquesta matèria, entre d’altres, neteja de zones costaneres i protecció d’espècies marines.
 
   Medi ambient

Des de Naturgy disposem d’una Estratègia de sostenibilitat. A la companyia duem a terme actuacions per a la protecció i la conservació d’espècies i espais naturals més enllà dels requeriments legals, estudis de diagnòstic de l’entorn de les seves instal·lacions i activitats d’educació i conscienciació als seus grups d’interès.
 
  Integritat i transparència

Amb relació a la integritat i la transparència, des de Naturgy desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos amb la integritat, la responsabilitat, la transparència i la no-violència. Per a això, els mecanismes interns de què disposa són el Codi ètic, el Model de prevenció penal, la Política antifrau i anticorrupció i la Política de drets humans.
 
  Compromís social

Amb relació al compromís social, des de Naturgy considerem imprescindibles les aliances per fomentar el desenvolupament. Aquest compromís es materialitza mitjançant aportacions econòmiques mantingudes en el temps i la signatura de convenis amb diferents organitzacions i organismes públics en l’àmbit de l’accés a l’energia, el suport a l’educació, l’impuls a la salut i la recerca, l’acció social orientada a col·lectius desfavorits i la promoció de la cultura.
 
Per saber-ne més:
Coneix aquestes i altres accions consultant el nostre  Informe de responsabilitat corporativa

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596209299

argssite - CORP