Seguretat en els processos - Naturgy - Persones

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477596199841&pagename=CORPWrapper

Seguretat en els processos

La nostra gestió de la seguretat industrial té una funció transversal amb l’objectiu d’apropar-nos a la seguretat des d’una perspectiva diferent. A més, disposem de xarxes d’experts en cada negoci específic per a temes com els estàndards, PCI, accidentabilitat...
 

Les missions de la seguretat industrial

Unificació de criteris globals Negocis


Estàndards


Tenim uns estàndards mínims que han de complir tots els negocis industrials del grup respecte a la seguretat industrial.

 Revisions de seguretat en la posada en marxa.


 Informació base dels processos tècnics (documentació tècnica).


 Anàlisi de riscos de seguretat dels processos tècnics.


 Investigació d’accidents i incidents.


 Integritat mecànica (manteniment).

 Gestió del canvi: persones, equips, processos...

 Assegurament de la qualitat (materials, equips i instal·lacions).  

 Resposta davant d’emergències.


Per complir-ho, hem desenvolupat un model de gestió de PCI comú per a tot el grup, amb especificacions per a una de les instal·lacions.

Visió global dels riscos en instal·lacions


Mapa Global de Riscos

És una eina que permet a cada unitat de negoci tenir una visió actualitzada dels nivells de risc principals en les seves instal·lacions més importants.

Això permet posar la lupa amb un criteri homogeni en aquelles situacions de risc més elevades i, per tant, poder prioritzar accions en funció dels resultats.

Compliment de la reglamentació


Auditories de processos industrials

Estan realitzades per auditors experts en processos industrials, aliens als negocis. Amb aquestes auditories aconseguim els objectius següents:

 Detecció i qualificació de riscos per a les persones, el medi ambient i els béns.

 Verificació del compliment dels reglaments del grup.

 Realització d’un pla d’acció adequat.

 Seguiment de les accions correctores.

Experiències d’altres empreses


Investigació d’accidents i incidents. Anàlisis estadístiques.

Hem dissenyat una formació específica d’investigació causa-arrel per a experts, la qual imparteix el nostre personal amb més experiència en la metodologia i en la investigació d’accidents complexos.
 

Coneixement del grup per al grup


Difondre el coneixement intern a tot el grup

1 Origen del coneixement
Inspeccions
Accidents, incidents
Experiències
2 Negoci a Corporació
Bones pràctiques.
Lliçons apreses.
3 Corporació
 

Selecció de les més interessants per a altres negocis.
Unificació d’estil (extensió i maquetació) i traducció.
Divulgació a tot el grup.

Investigació accidents/incidents


Investigació d’accidents i incidents. Anàlisis estadístiques.

Hem dissenyat una formació específica d’investigació causa-arrel per a experts, la qual imparteix el nostre personal amb més experiència en la metodologia i en la investigació d’accidents complexos.
 
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596199841

argssite - CORP