Seguretat en les persones - Naturgy - Persones

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477596183507&pagename=CORPWrapper

Seguretat en les persones

Línies d’actuació

Innovació

Innovació tecnològica per a una prevenció intel·ligent

Som conscients de les oportunitats que brinden les noves tecnologies i del seu impacte en les nostres maneres de decidir, innovar, col·laborar, operar, aprendre i interactuar. Volem aprofitar el seu potencial per aconseguir una prevenció més intel·ligent i capaç de mantenir la seva vocació de servei a les persones.
 

Business Intelligence

Estem immersos en projectes de Business Intelligence aplicat a la dada de prevenció. Amb aquests projectes volem potenciar la capacitat analítica de la informació, amb projectes que acompanyin una presa de decisions més ajustada.

Projecto kepler: Innovació enfocada a la prevenció

 


 El 2017 es va crear el Projecte Kepler, l’objectiu del qual és generar eines útils per a tots els grups d’interès. Aquestes eines es basen en un procés d’innovació i creativitat desenvolupat pel treball col·laboratiu de 53 membres en quatre xarxes de treball, que han dissenyat quinze eines de treball fins ara.

Aquestes xarxes estan enfocades en noves formes de treballar, coneixement d’empreses col·laboradores, assumptes digitals i transferència internacional.

La implantació d’aquestes eines està permetent optimitzar els processos interns, simplificant-ne la gestió i augmentant les eficiències. Així mateix, Kepler està permetent arribar a tots els països i grups d’una manera fàcil i dinàmica, per tal de millorar la transmissió del coneixement.

Gestió integrada

Disposem d’un procediment general d’aplicació a tot el grup que estableix les pautes i els principis que cal seguir per a la identificació, l’avaluació i el control dels riscos laborals. Així mateix, disposem de mecanismes específics de gestió per fer efectiu el nostre objectiu de reduir al mínim el nombre d’accidents.     

Sistema de Gestió

La companyia té un Pla de certificació global del sistema de seguretat i salut al treball, l’objectiu del qual consisteix a assolir la certificació global segons la norma internacional OHSAS 18001. Per al seu compliment, s’han creat grups de treball multidisciplinaris assessorats pel Servei de Prevenció.

Tal com s’inclou en les línies estratègiques del Compromís, la certificació sota estàndards de seguretat i salut permet homogeneïtzar i estandarditzar les condicions de seguretat i salut de la companyia.
 

Gestió del risc i planificació i control de l’acció preventiva

Vetllem perquè qualsevol situació potencial de risc que pugui afectar els treballadors, els proveïdors, els clients, i les comunitats o la seguretat de les instal·lacions sigui notificada, avaluada i gestionada d’una manera immediata i eficaç.

En aquest sentit, disposem de mecanismes que permeten l’avaluació i la gestió dels riscos, i aquest és un procés d’aprenentatge continu en el qual es busca la prevenció i la mitigació de les seves conseqüències.
 

Investigació d’incidents i accidents, amb detecció primerenca i efectiva.

Investiguem tot incident o accident de manera exhaustiva per esbrinar-ne les causes originàries a fi de prendre les mesures pertinents que n’evitin la repetició. Apliquem una prevenció basada en la detecció primerenca, en l’establiment de barreres que evitin l’ocurrència d’accidents o incidents, és a dir, que s’activen els mecanismes preventius des del primer avís.

Compromís

Desenvolupem mecanismes orientats a garantir que el nivell de seguretat de les empreses col·laboradores sigui el mateix que el del personal propi; com el pla d’impacte implantat els últims anys, les avaluacions periòdiques d’acompliment en seguretat i salut, i les activitats de reforç en matèria de prevenció de riscos.

“Viatge a la seguretat viària de les empreses col·laboradores”

Amb l’objectiu de reduir la sinistralitat relacionada amb el desplaçament, Naturgy posa a disposició de les empreses col·laboradores material per desenvolupar converses de seguretat viària setmanals que facilitin la formació en la matèria. La metodologia d’aquest projecte busca fomentar la reflexió i la conscienciació, transmetre conceptes generals de seguretat viària i comparar experiències. 

La didàctica que va associada a aquest material es basa en els principis de la c
omunicació, la freqüència, la intensitat i la durada, amb l’objectiu d’arribar a comunicar eficaçment amb l’equip, fomentant-ne la sensibilització i la participació dels membres.
 
Participació en grups d’interès dins de l’àmbit de la seguretat laboral i industrial:
   
 • Associació Espanyola d’Indústria Elèctrica (UNESA)
 • Associació Espanyola de Gas (Sedigas)
 • Comitès tècnics de normalització del Sector del Gas d’Aenor (CTN60)
 • Comitès tècnics de normalització del Sector de Protecció contra Incendis d’Aenor (CTN23)
 • Associació Professional d’Enginyers Contra Incendis (APICI)
 • Associació Americana Nacional de Protecció contra el Foc (NFPA)
 • Consell de Direcció de Cepreven
 • Presidència de l’Associació Nacional de Béns d’Equipament i Seguretat Industrial (Bequinor)
 • Correspondence Member de l’Associació Americana de Gas (AGA)
 • Associat a la Carta Europea de Seguretat Viària
 • Organització associada a la iniciativa “Visió Zero” de The International Social Security Association (ISSA)

Seguretat basada en comportaments

El nostre Compromís amb la seguretat i la salut s’entén en termes de gestió del pensament preventiu; es dirigeix envers les creences, les actituds, els valors de les persones i busca generar un canvi cultural profund cap a la seguretat.
 

Treball en xarxa

Hem adoptat una forma de treball transversal, a través de xarxes de treball col·laboratives, tant dins de la nostra organització com cap a l’exterior, perquè sabem que la implicació de tots permet una veritable integració de la prevenció.

Gestió del canvi

Canvi cultural

Gràcies al gran esforç desenvolupat per la nostra companyia i les nostres empreses col·laboradores, hem aconseguit un canvi cultural que s’ha fet extensible a tots els estrats de la nostra organització, incloent-hi els nostres proveïdors, clients i fins i tot els seus entorns familiars. L’objectiu és garantir un entorn més segur i saludable, per la qual cosa actualment cap empresa no tolera comportaments insegurs en els seus àmbits d’actuació.
 

Transferència de coneixement

En aquest sentit, col·laborem amb entitats públiques i privades de reconegut prestigi per desenvolupar projectes específics i participem en nombrosos organismes i associacions. Hem definit mecanismes d’informació cap a les nostres empreses col·laboradores per desplegar el nostre compromís amb la seguretat i salut.
 

Comunicació

Busquem contínuament formes innovadores de mantenir la sensibilitat en seguretat en el nostre pla de comunicació que adrecem a empleats, clients, col·laboradors i comunitats.
El Compromís de seguretat i salut recull com a principals objectius de comunicació reforçar el compromís i reconèixer l’esforç. Aquests dos objectius de comunicació s’assoleixen:

 Posant el focus en els riscos existents.

 Proporcionant un valor afegit a l’empleat a través d’accions participatives.

 Donant protagonisme a l’empleat a través del reconeixement.

La gestió de la seguretat i la salut requereix el compromís de tots els empleats de la companyia. Per aquesta raó, el grup disposa de canals de transmissió de la informació, consulta i participació que permeten fomentar la sensibilització i donar resposta a les seves necessitats d’informació en matèria de seguretat i salut.
 

Aprenentatge immersiu

La formació de cadascun dels empleats en matèria de prevenció dels riscos laborals associats al seu lloc de treball constitueix l’eina bàsica per assolir l’objectiu de reduir el nombre d’accidents laborals. Per proporcionar la formació adequada, la companyia es basa en la gestió des de l’Aula de Prevenció de Riscos Laborals, eina de què disposa la Universitat Corporativa per complir els objectius establerts.

Combinem aquesta formació tècnica amb noves experiències formatives en les quals busquem crear oportunitats perquè la persona construeixi el seu propi aprenentatge d’una manera activa i efectiva, connectant amb la seva part més emocional. Un exemple d’aquestes experiències vivencials són la realitat virtual i el teatre interactiu.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596183507

argssite - CORP