Xunta Xeral de Accionistas 2017 - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/goberno_corporativo/xunta_xeral_de_accionistas/xunta_xeral_de_accionistas_2017

Xunta Xeral de Accionistas 2017


  

Nota de prensa
 Nota de prensa

 
Convocatoria Xunta Xeral
  Convocatoria Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas
Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral.
 Proposta de acordos correspondentes a cada un dos puntos da orde do día da xunta xeral
Número total de accións e dereitos de voto na data da convocatoria da Xunta Xeral
Número total de dereitos de voto

Contas Anuais e Informes de Auditoría
 Contas Anuais e Informe de Xestión de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes ao exercicio de 2016
 Contas Anuais e Informe de Xestión Consolidados de GAS NATURAL SDG, S.A. correspondentes ao exercicio de 2016
 Informes emitidos pola firma de auditoría respecto das Contas Anuais e Informe de Xestión da Sociedade e do seu Grupo Consolidado correspondentes ao exercicio de 2016
 
Informes Anuais, Proposta e Informe sobre a Política de remuneracións
 Informe Anual de Goberno Corporativo 2016
 Informe Anual sobre remuneracións dos membros do Consello de administración
 Proposta sobre a Política de remuneración dos membros do Consello de administración
 Informe da Comisión de Nomeamentos e Retribucións sobre a Política de remuneración dos membros do Consello de administración correspondente aos exercicios 2018, 2019 e 2020
 Informe de Responsabilidade Corporativa
 Informe da Comisión de Auditoría e Control sobre as actividades realizadas durante o exercicio de 2016
Información complementaria
 

 Informe sobre a modificación de determinados artigos dos Estatutos Sociais
 Informe sobre a autorización ao Consello de administración para que poida aumentar o capital social con exclusión, se é o caso, do dereito de subscrición preferente e consecuente modificación do artigo Transitorio dos Estatutos Sociais
 Informe sobre as modificacións do Regulamento de organización e funcionamento do Consello de administración de GAS NATURAL SDG, S.A. e as súas comisións
 Identidade, currículo e categoría de conselleiro das persoas cuxa ratificación, nomeamento ou reelección como conselleiros se someta á aprobación da Xunta Xeral
 Informes da Comisión de Nomeamentos e Retribucións e do Consello de administración en relación á ratificación, nomeamento ou reelección dos conselleiros que se someta á aprobación da Xunta Xeral
 Modelo de tarxeta de representación
 Instrucións de participación. Tarxeta de asistencia

Preguntas frecuentes

 Preguntas frecuentes
  Requests for information, clarification or a query response made in writing by the shareholders

Quórum, votación e acordos

 Quórum, votación e acordos

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543131055

argssite - CORP