Período medio de pagamento a provedores - Naturgy - Accionistas e investidores

Período medio de pagamento a provedores

O importe total de pagamentos realizados aos provedores no exercicio, con detalle dos prazos de pagamento, de acordo cos prazos máximos legais de pagamento establecidos na Lei 15/2010 do 5 de xullo, pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais no ámbito de España, é o seguinte:
 
2019
Período medio de pagamento a provedores¹ (días) 23
Ratio de operacións pagadas² (días) 23
Ratio de operacións pendentes de pagamento³ (días) 24
Total pagamentos realizados no exercicio (en millones de €) 11.027
Total pagamentos pendentes (en millones de €) 314
¹ Calculado considerando os importes pagados e os pendentes de pagamento 
² Período medio de pagamento nas operacións pagadas no exercicio.
³ Antigüidade media saldo provedores pendentes de pagamento. 

 

rgpdactive true

argssite - CORP