Período medio de pagamento a provedores - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/informacion_economica/periodo_medio_de_pagamento_a_provedores

Período medio de pagamento a provedores

O importe total de pagamentos realizados aos provedores no exercicio, con detalle dos prazos de pagamento, de acordo cos prazos máximos legais de pagamento establecidos na Lei 15/2010 do 5 de xullo, pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais no ámbito de España, é o seguinte:
 
  2020 2019
Período medio de pagamento a provedores¹ (días) 22 23
Ratio de operacións pagadas² (días) 22 23
Ratio de operacións pendentes de pagamento³ (días) 22 24
Total pagamentos realizados no exercicio (en millones de €) 8.681 11.027
Total pagamentos pendentes (en millones de €) 243 314
¹ Calculado considerando os importes pagados e os pendentes de pagamento 
² Período medio de pagamento nas operacións pagadas no exercicio.
³ Antigüidade media saldo provedores pendentes de pagamento. 

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543125776

argssite - CORP