Xestión de riscos - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/informacion_economica/xestion_de_riscos

Xestión de riscos

Modelo de xestión de riscos

 
O modelo de xestión de riscos de Naturgy busca garantir a capacidade de predición do desempeño da compañía en todos os aspectos relevantes para os seus grupos de interese.

O obxectivo principal do modelo é garantir que se identifiquen, avalíen e xestionen correctamente os riscos máis relevantes, coa finalidade de asegurar que o nivel de exposición ao risco asumido por Naturgy no desenvolvemento das súas actividades sexa congruente co perfil global de risco obxectivo definido e coa consecución dos obxectivos anuais e estratéxicos.

O Sistema Integral de Xestión e Control do Risco estrutúrase nos seguintes apartados:

Risk Appetite: definición da tolerancia ao risco a través da fixación de límites para as categorías de risco máis relevantes, por risco e por negocio en función dos obxectivos.
Risk Assessment: metodoloxía, procedemento e proceso de identificación, avaliación e medición dos riscos.
Risk Governance & Management: mecanismo de goberno e xestión do risco para todas as tipoloxías de riscos e para todos os negocios.
Risk Reporting: reporting e monitorización sistemáticos e periódicos do risco a diferentes niveis de xestión: Negocio, Unidades de Negocios, Presidencia e Consello.

Categorías de risco

 
Cada unidade de negocio conta con información específica dos principais tipos de riscos que lle poden afectar. Con iso, búscase facilitar o proceso de toma de decisións, o que, á súa vez, redunda de forma positiva na compañía pois mellora a súa rendibilidade, a capacidade de predición no seu comportamento e a súa eficiencia.

Os factores de risco agrúpanse fundamentalmente nas seguintes categorías de risco:
  

 

 • Riscos de negocio, incerteza asociada ao desenvolvemento e consecución dos obxectivos das diferentes unidades de negocio motivada pola irrupción de factores que dificulten a implantación das liñas estratéxicas de Naturgy, e que poida impactar no seu valor ou estados financeiros.
   
 • Risco de mercado, entendido como a incerteza relacionada cos volumes e prezos das materias primas.
   
 • Risco regulatorio, entendido como o impacto potencial na consecución dos obxectivos estratéxicos motivado pola modificación dos marcos regulatorios onde operan os negocios de Naturgy.
   
 • Risco fiscal, derivado da incerteza sobre se as autoridades fiscais aceptarán o tratamento fiscal adoptado nas declaracións tributarias presentadas ou por presentar.
   
 • Risco xurídico, derivado do desenlace potencial de litixios, arbitraxes ou reclamacións xurídicas abertas contra Naturgy.
   
 • Riscos financeiros, incerteza derivada da evolución dos tipos de cambio e tipos de xuro, os cales poden incidir sobre os balances da compañía e a capacidade de financiamento nos mercados de capitais. 
   
 • Risco de crédito, entendido como o risco de solvencia financeira da carteira comercial da compañía. Adicionalmente, incorpora a medición a curto prazo das rendibilidades obtidas na colocación de excedentes en entidades financeiras, orientada a seleccionar carteiras máis eficientes.
   
 • Risco operacional, incerteza asociada ás perdas resultantes dunha falta de adecuación ou un fallo nos procesos, desempeño do persoal, dispoñibilidade dos activos de explotación ou a incidencia de calquera acontecemento externo.
   
 • Risco medioambiental, asociado á posibilidade de que por forma natural ou por acción humana se produza unha superación de límites ambientais ou danos aos ecosistemas e á biodiversidade.
   
 • Risco de cambio climático, derivado da transición enerxética (regulación, mercado, tecnoloxías...) e dos impactos físicos do cambio climático.
   
 • Risco reputacional, incerteza sobre a evolución da percepción dos grupos de interese respecto á reputación da compañía a consecuencia de comportamentos da empresa ou dos seus empregados, incluíndo os relacionados coa corrupción, e a súa influencia nos resultados a curto, medio e longo prazo.
   
 • Risco ciberseguridade, derivado de ataques maliciosos ou eventos accidentais con impacto operacional que afectan aos datos, ás redes informáticas ou á tecnoloxía.
   
 • Risco de fraude, derivado de calquera acción intencional non lícita realizada por un empregado ou un terceiro para lograr un beneficio propio ou para a empresa, directo ou indirecto, a través do uso incorrecto dos recursos ou activos de Naturgy.

Principais riscos

 
 
Tipo de risco Descrición Xestión Métrica   Tendencia
Riscos de negocio        
Contexto macroeconómico Inestabilidade macroeconómica, social e xeopolítica. Intensificación da comunicación con organismos públicos.
Adopción de medidas específicas.
Determinista    Impacto crise sanitaria COVID-19.
Riscos de mercado        
Prezo das materias primas Gas Volatilidade nos mercados internacionais que determinan o prezo do gas. Coberturas físicas e financeiras. Xestión da carteira. Estocástica    Desacoplamentos entre os contratos de longo prazo e os prezos en hubs.
Electricidade Volatilidade nos mercados electricidade. Coberturas físicas e financeiras.
 
Optimización do parque xeración.
Estocástica    Penetración de renovables con custo marxinal cero e produción intermitente.
Volume Gas Desaxuste da oferta e a demanda de gas.
 
Optimización de contratos e activos a ámbito global. Determinista/
Estocástica
Presión da demanda agregada.
Electricidade Redución do oco térmico dispoñible.
Incerteza no volume de produción renovable.
Optimización do balance comercialización-xeración. Estocástica    Presión da demanda agregada.
Risco regulatorio        
Regulatorio Exposición á revisión dos criterios e niveis de rendibilidade recoñecida para as actividades reguladas.
 
Intensificación da comunicación con organismos reguladores.
Axuste de eficiencias e investimentos ás taxas recoñecidas.
 
Escenarios    Presión dos reguladores, función da situación de país/ sector.
Risco fiscal        
Fiscal Ambigüidade ou subxectividade na interpretación da normativa fiscal vixente, ou ben pola alteración relevante desta. Consultas a organismos expertos independentes.
Contratación de empresas asesoras de primeiro nivel.
Adhesión ao Código de Boas Prácticas Tributarias.
Dotación de provisións con criterios de prudencia.
Escenarios Diferentes unidades de negocio afectadas con distintas figuras tributarias.
Risco xurídico        
Xurídico Incerteza derivada do desenlace potencial de litixios, arbitraxes ou reclamacións xurídicas abertas. Análise e mitigación dos riscos legais que afecten á operatividade da empresa e ao goberno corporativo.
Contratación de empresas xurídicas de primeiro nivel.
Dotación de provisións con criterios de prudencia.
Escenarios Diferentes unidades de negocio afectadas con distintas normas legais en cada país.
Riscos financeiros        
Tipo de cambio Volatilidade nos mercados internacionais de divisa. Diversificación xeográfica. Coberturas mediante financiamento en moeda local e derivados.
Seguimento da posición neta.
Estocástica Incerteza sobre as perspectivas de crecemento en América latina.
Tipo de xuro e spread crediticio Volatilidade nos tipos de financiamento. Coberturas financeiras.
Diversificación de fontes de financiamento.
Estocástica Incerteza respecto ao nivel de escenario do tipo de xuro.
 
Risco de crédito          
Crédito Incerteza sobre a evolución das razóns de morosidade condicionadas polo ciclo económico. Análise de solvencia de clientes para definir condicións contractuais específicas.
Proceso de recobro.
 
Estocástica    Efecto transitorio COVID-19.
Risco operacional          
Riscos asegurables Accidentes, danos ou indispoñibilidades nos activos de Naturgy. Plans de mellora continua.
Optimización do custo total de risco e das coberturas.
Estocástica    Tensión crecente no mercado asegurador ante a exposición de catástrofes naturais.
Risco medioambiental        
Medio ambiente Superación dos límites ambientais ou danos aos ecosistemas e á biodiversidade producidos de forma natural ou por acción humana. Plans de emerxencia en instalacións con risco de accidente ambiental.                                          
Pólizas de seguro específicas.
Xestión integral ambiental.
Escenarios Implantación dun Sistema Integrado de Xestión, certificado e auditado anualmente por AENOR.
Risco de cambio climático        
Cambio climático e transición enerxética Incerteza derivada da transición enerxética (regulación, mercado, tecnoloxías...) e dos impactos físicos do cambio climático. Posicionamento corporativo a través da Política global de medio ambiente e do Plan de medio ambiente, onde se reforza a gobernanza en temas de clima e se establecen obxectivos de redución de emisións. Estocástica/
Escenarios
   Incerteza normativa.
Risco reputacional        
Imaxe e reputación Deterioración da percepción de Naturgy dende diferentes grupos de interese. Identificación e seguimento de potenciais eventos reputacionais.
Transparencia na comunicación.
Escenarios Estabilización das puntuacións do índice MERCO.
Ciberseguridade Ataques maliciosos ou eventos accidentais que afectan aos datos, ás redes informáticas ou á tecnoloxía. Implantación medidas seguridade; Análise de eventos e de aplicación de remedios; Formación. Escenarios    Endurecemento do escenario cibernético. Plan de protección de ameazas para os efectos de mitigar a probabilidade de materialización de riscos e impacto asociado.
 
Métricas empregadas:
 • Estocástica: xeración de sendas de evolución das magnitudes máis relevantes, tomando como risco a máxima desviación respecto ao escenario de referencia, de acordo cun nivel de confianza predeterminado. As magnitudes mencionadas son, tipicamente, ebitda, beneficio despois de impostos, cash flow ou valor.
 • Escenarios: análise do impacto respecto ao escenario de referencia dun número limitado de posibles incidencias.
 
 
 

 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531865745

argssite - CORP