Política de Dereitos Humanos - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/a_gobernanza/politicas_e_codigos_de_conduta/politica_de_dereitos_humano

Política de Dereitos Humanos

Desexamos ser un axente activo para a protección dos dereitos humanos no noso ámbito de influencia e en función do grao de impacto. De xeito coherente co Código Ético e cos dez principios do Pacto Mundial de Nacións Unidas, formalizamos o noso compromiso nesta materia. 
nenos nunha clase

Obxectivos

 
A análise dos potenciais impactos sobre grupos vulnerables e en materia de xénero.
O establecemento de compromisos.
A asignación de responsabilidades respecto ao desempeño neste ámbito.
A formación das persoas da compañía.
A supervisión e monitorización da implantación da política.
A corrección das malas prácticas que puideran darse.
muller lendo nunha hamaca

Alcance e ámbito de aplicación


Nosa Política de Dereitos Humanos é de aplicación para todas as actividades do Grupo, independentemente do lugar do mundo onde se desenvolvan. 
De aplicación en todas aquelas sociedades nas que a empresa ostenta o control da operación.
Aquelas persoas da compañía que teñen a responsabilidade de dirixir a outras deben poñer da súa parte para asegurar que a política é coñecida e respectada polas persoas ás que dirixen.
A aplicación práctica da Política de Dereitos Humanos da empresa está determinada polo marco institucional e legal existente en cada país. 

Compromisos cos Dereitos Humanos

 • 1

  Evitar prácticas discriminatorias ou que menoscaben a dignidade das persoas

 • 2
  Erradicar a explotación laboral infantil
 • 3

  Garantir a liberdade de asociación e negociación colectiva

 • 4

  Protexer a saúde das persoas

 • 5

  Garantir un emprego e salario adecuados

 • 6

  Compromiso coas persoas vinculadas a provedores, contratistas e empresas colaboradoras e socios de negocio

 • 7

  Respectar ás comunidades indíxenas e os modos de vida tradicionais

 • 8

  Protexer as instalacións e as persoas dende o respecto aos dereitos humanos

 • 9

  Apoiar e promover o respecto aos dereitos humanos na comunidade circundante

 • 10

  Contribuír a combater a corrupción e protexer a privacidade

Procedementos para cumprir a Política de Dereitos Humanos

 • Formación e concienciación

  Impulsamos o coñecemento dos dereitos humanos no seu ámbito de actuación, apoiando iniciativas internacionais, como o Pacto Mundial de Nacións Unidas.

 • Implantación e control

  A compañía analizará os principais factores de dereitos humanos que debe considerar nos seus ámbitos de operación, tanto no ámbito do país coma no da propia operación da compañía. 

 • Consulta e notificación

  Os empregados da empresa teñen a obriga de poñer en coñecemento da compañía, de xeito confidencial e a salvo de represalias, calquera incumprimento dos compromisos recollidos nesta política que puidesen observar.

 • Información pública

  Anualmente, definiremos indicadores específicos que reflictan a posta en práctica dos compromisos desta política, así como das posibles controversias xurdidas neste ámbito nos seus distintos contornos de operación.
 

Ver o documento completo
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595904631

argssite - CORP