Cadea de subministración responsable - Naturgy - Coñécenos

Cadea de subministración responsable

home reparando instalacións


Os provedores e as empresas colaboradoras son actores fundamentais no óptimo funcionamento da nosa cadea de valor, cos que a compañía promove:


 O mantemento de relacións de confianza a longo prazo, estables, sólidas e de beneficio mutuo.


 Baixo os principios de eficacia e xestión do risco.


 

Principios de actuación responsable cos provedores


  •  
    Estender a cultura da empresa á cadea de subministración, transmitindo o obxectivo de excelencia no servizo e os principios de actuación responsable da compañía, e fomentando a incorporación de criterios de sostibilidade na súa xestión diaria, principalmente mediante a realización de auditorías no ámbito do Medio Ambiente, Social e Goberno. 

  •  
    Promover o cumprimento dos códigos e políticas da empresa na cadea de subministración, especialmente no ámbito dos dereitos humanos, a ética e a seguridade e saúde

  •  
    Fomentar a contratación de provedores do país ou rexión onde a compañía desenvolve as súas actividades, apoiando a xeración de impacto social positivo e impulsar prácticas que favorezan a trazabilidade e o comercio xusto das materias primas dende a orixe. 

Establecemos mecanismos objetivos e imparciales de evaluación y selección de proveedores, velando porque la cadena de suministro cumpla con los principios que establece el Código Ético del Proveedor, al que deben adherirse todos los proveedores y cuyo contenido emana del Código Ético de Naturgy, de la Política de Derechos Humanos, de la Política de Seguridad y Salud, de la Política Anticorrupción, así como de los principios de buen gobierno internacionalmente reconocidos.

Os valores que transmitimos aos nosos provedores:

  Transparencia: Garantimos a equidade, independencia e a libre competencia.

 Integridade: Comprometémonos a actuar con honestidade, rectitude, dignidade e ética.

 Sostibilidade: Desenvolvemos os nosos negocios cun horizonte estratéxico que transcende os intereses económicos inmediatos, o que contribúe ao desenvolvemento económico, medioambiental e social.

  Compromiso cos resultados: Elaboramos plans, fixamos obxectivos e tomamos decisións en función dos obxectivos da nosa visión, ademais de asegurar o seu cumprimento.

 

Fases do proceso de xestión da cadea de subministración
 
1. Modelo contractual  Condicións contractuais unificadas e universais para todo o ámbito de actuación da sociedade. 
Código ético aplicable aos procesos de adquisición, recollido no Código Ético do Provedor, baseado nos principios de transparencia, trazabilidade, auditabilidade e equidade

2. Proceso de clasificación e homologación Clasificación dos provedores en función da categoría de compra que poden subministrar e do nivel de risco que implica esa subministración. O resultado deste proceso é a árbore de provedores que agrupa os aptos para poder participar nas distintas licitacións segundo os niveis de risco destas. 
Os procesos que precisan homologación determínanse de acordo a factores de risco de Calidade, Seguridade e Saúde, Ambiente, Social e de Goberno e Operativo, para asegurar que os provedores cumpren cos requisitos solicitados.
3. Cumprimento contractual e xestión documental Seguimento e análise do desempeño dos provedores adxudicatarios dende distintos puntos de vista, para obter unha valoración obxectiva destes que poida ser empregada para posteriores procesos de licitación e accións de mellora e desenvolvemento de provedores.s.
4. Valoración do desempeño Seguimento e análise do desempeño dos provedores adxudicatarios dende distintos puntos de vista, para obter unha valoración obxectiva destes que poida ser empregada para posteriores procesos de licitación e accións de mellora e desenvolvemento de provedores.
5. Desenvolvemento de provedores Establecer relacións estratéxicas que faciliten oportunidades de colaboración e mellora nos produtos e servizos subministrados.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595729009

argssite - CORP