Os nosos provedores - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/o_grupo/os_nosos_provedores

Os nosos provedores

Como ser provedor?

 Contactar con algunha das diferentes Unidades de Compras para iniciar a Avaliación Inicial de Provedores.

 Adherirse á Política dos Dereitos Humanos, ao compromiso de Seguridade e Saúde Laboral de la companyia, dispoñer dun Código Ético e promover prácticas acordes coas pautas de conduta incluídas no Código Ético da nosa compañía.

 Inscrición Repro, que é un sistema de Clasificación de Provedores externo para cumprir as distintas directivas europeas de aplicación ás actividades reguladas nas que desempeña a súa actividade.

 Para os procesos críticos de negocio, establécense unhas esixencias de homologación e acreditación cuxos principios están regulados na Normativa Interna de Calidade de Provedores.


 

Condicións de contratación

As condicións de compra son documentos de carácter xeral cuxo obxectivo é regular as relacións entre as empresas do Grupo e os seus provedores.

As devanditas condicións aplicaranse aos contratos de obras e servizos, á adquisición de materiais e/ou equipos, así como a súa montaxe, que se estipulen entre as empresas del Grupo e os seus provedores.

Estas condicións xerais globais son de aplicación en todos os países en que opera, conxuntamente coas especificidades propias de cada país.

Consulte o país de referencia onde encontrará as condicións xerais de contratación e a súa vixencia, ademais de documentación específica do país e outra información de interese.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477531802627

argssite - CORP