Código ético do provedor - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/conecenos/a_gobernanza/politicas_e_codigos_de_conduta/codigo_etico_do_provedor%20Ver%20Más

Código ético do provedor

muller portando documentos
Ten como finalidade establecer as pautas que han de presidir o comportamento ético dos seus provedores, contratistas e colaboradores externos.
Recolle os compromisos derivados do Pacto Mundial de Nacións Unidas.
Consta do Código ético, a Política de Dereitos Humanos, a Política de Responsabilidade Corporativa e a Política Anticorrupción da empresa. 
Determina as pautas de conduta nas áreas sociais e laborais, éticas e de bo goberno, de seguridade e saúde, ambientais e de calidade. 

Pautas de conduta

 • Pautas sociais e laborais


   Respecto á legalidade, dereitos humanos e aos valores éticos:
   
  Asume o compromiso de actuar de acordo coa lexislación vixente, co Sistema Normativo interno establecido coas prácticas éticas internacionalmente aceptadas, con respecto aos dereitos humanos e as liberdades, e asegúrase de que os seus provedores asuman estritamente este compromiso.
   
   Respecto ás persoas:
   
  Rexeita calquera conduta dos seus empregados e provedores que poida xerar un ámbito intimidatorio ou ofensivo cos dereitos das persoas.
   
   Desenvolvemento profesional e igualdade de oportunidades:
   
  Promove o desenvolvemento profesional e persoal de todos os seus colaboradores, asegurando a igualdade de oportunidades a través das súas políticas de actuación.
   
   Ofrecer un emprego digno:
   
  Os provedores, contratistas e colaboradores externos de Naturgy remunerarán os seus empregados dun xeito digno.
   
 • Pautas éticas e de bo goberno

   Uso e protección dos activos:

  Pon á disposición dos seus empregados  e provedores que así o requiran os recursos e medios para o desempeño da súa actividade profesional, así como a súa protección e salvagarda.
   
   Corrupción e suborno:

  Declárase contrario a influír sobre a vontade de persoas alleas á compañía para obter algún beneficio, nin permite que outras entidades poidan utilizar esas prácticas cos seus empregados.
   
   Pagamentos irregulares e branqueo de capitais:

  Establece políticas para previr e evitar na realización de pagamentos irregulares ou branqueo de capitais de orixe ilícita e espera que os seus provedores cumpran con estas políticas.
   
   Imaxe e reputación corporativa:

  Os provedores, contratistas e colaboradores externos de Naturgy deben poñer o máximo coidado en preservar a imaxe e reputación da compañía nas súas actuacións profesionais.
   
   Conflito de interese:

  Considera que a relación cos seus colaboradores debe basearse na lealdade que nace duns intereses comúns.
   
   Tratamento da información e do coñecemento:

  Declara a veracidade da información como principio básico nas súas actuacións e as dos seus provedores.
   
   Relacións cos clientes:

  Asume, lidera e impulsa o compromiso coa calidade, asegurando que a política de calidade sexa practicada por todos os seus provedores.
   
 • Pautas de seguridade e saúde

  Seguridade e saúde no traballo:

  Impulsa a adopción de políticas de seguridade e saúde no traballo, adopta as medidas preventivas establecidas na lexislación vixente de cada país e vela en todo momento polo cumprimento normativo nesta materia. Así mesmo, impulsa e incentiva a aplicación destas políticas por parte das empresas colaboradoras e provedores cos que opera.
    
 • Pautas ambientais e de calidade

   Respecto ao Medio Ambiente:

  Ten definida unha política e implantado un sistema de xestión medioambiental. Os provedores, contratistas e colaboradores externos cumprirán coa devandita política e estándares ambientais establecidos por Naturgy.
      
   Calidade e seguridade dos produtos e servizos:

  Ao longo de toda a súa cadea de valor, asegura e mellora a  calidade e a seguridade dos produtos entregados polos provedores.

Ver o documento completo
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595934017

argssite - CORP