Desafíos - Naturgy - Innovación

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/innovacion/desafiosDesafíos cara a un futuro sostible
 
  


Renovables


Apostamos por un mix enerxético equilibrado e unha xestión eficiente dos recursos renovables, desenvolvendo proxectos e iniciativas innovadoras en diferentes ámbitos da xeración renovable: optimización de O&M, hibridación con almacenamento, busca de novas tecnoloxías etc.


 
  


 

 


Xeración distribuída e autoconsumo


A enerxía distribuída xa é unha realidade. Grazas ao avance das tecnoloxías, hoxe en día contamos con infraestruturas e sistemas intelixentes que permiten descentralizar os puntos de distribución de enerxía revolucionando os modelos actuais, dando paso a novas oportunidades de negocio.


 
  

Mobilidade sustentable

   
Estamos inmersos nunha revolución do xeito de relacionarnos coa mobilidade. A necesidade de desprazamentos minimizando o impacto no medio ambiente proporciona oportunidades a outras fontes de enerxía, como a electricidade, o gas natural ou o hidróxeno. Xorden novos servizos de mobilidade que, mantendo os niveis de dispoñibilidade, reducen o parque de automóbiles nas cidades.


 

Cliente

   
Buscamos proporcionar produtos e servizos de alto valor engadido para os nosos clientes, apoiándonos fundamentalmente en dous eixes de actuación: GEDIS e autoconsumo, integración de novas solucións e Data Analytics.


 

 


 

Xestión avanzada de activos


Melloramos a operación dos nosos activos tanto de xeración coma de distribución: redes eléctricas e de gas. Mantemento baseado en condición, supervisión remota, sensorización, IoT e IA, robots, control de enerxía, smart meters e telexestión, novos modelos de negocio e explotación de redes etc. 
Gas renovable

 
Traballamos na mellora e optimización das tecnoloxías dispoñibles e no avance doutras novas para a redución de custos na produción de gas renovable, co fin de contribuír, por un lado, a facer posible a inxección progresiva de gas renovable na rede de gas de España e, por outro, aos obxectivos medioambientais e de cambio climático en España. 
 
Saber máis 


Hidróxeno verde

 
Levamos anos apostando por este vector enerxético, participando e impulsando distintos proxectos de estudo de produción de hidróxeno verde e analizando as súas posibilidades de uso, a través da inxección na rede de gas natural ou na súa aplicación na mobilidade e a industria, co obxectivo de maximizar a súa demanda e reducir os seus custos.


 
 
 


 

Proxectos

 • RePort RIS3CAT
   


  Proxecto de conversión de motores diésel a motores dual-fuel e creación dunha rede loxística de GNV no Porto de Barcelona e proximidades para mellorar emisións contaminantes no sector do transporte industrial. Foi cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

 • Bestres
   


  Desenvolvemento dunha ferramenta para simular a explotación óptima dunha batería con diferentes funcionalidades (arbitraxe, xestión de desvíos etc.) asociada a un xerador ou ben en esquema stand alone. Tamén permite o estudo comparativo de diferentes investimentos en sistemas de almacenamento

 • Windex (2017-2019)
   

  Sensorización e desenvolvemento de ferramentas de tratamento da información co obxectivo de ampliar a vida útil e estrutural dos parques eólicos a partir dunha tecnoloxía de medición de vibracións e outros parámetros que empregan fibra óptica.  


   
 • Hibridación Renovable-Almacenamento (2017-2020)

  Implantación dun sistema de xestión da enerxía xerada nun parque eólico para un piloto que hibride o almacenamento coa xeración , ademais de complementar as prestacións dunha planta convencional con novas capacidades
 • GrowSmarter (2015 - 2019)
    

  GrowSmarter é un proxecto europeo cuxo obxectivo é aplicar unha combinación de tecnoloxías para impulsar o aforro enerxético, a diminución do impacto ambiental e a mellora da calidade de vida en contornos Smart City a modo piloto.  

  Saber máis
 • Unidade Mixta de Gas Renovable (2016-2019)


  A Unidade Mixta de Gas Renovable ten como obxectivo principal aumentar o coñecemento nos procesos de produción de biometano (Gas Renovable) no sector das EDAR urbanas e EDAR de industrias alimentarias centrándose na inxección a rede.
   
  Saber máis

 • COFAST (2014-2018)
   

  O seu obxectivo é desenvolver elanzar ao mercado unha nova solución de estacións de carga rápida de vehículos eléctricos. A enerxía que se subministrará aos vehículos provirá dun sistema de coxeración a pequena escala alimentado a gas natural .

  Saber máis
 • LIFE Metamorphosis
    

  LIFE Methamorphosis proponse demostrar, a escala industrial, dous sistemas innovadores de tratamento de residuos, Umbrella e Methagro, para a produción de biometano no marco do fomento das renovables e a mitigación do efecto invernadoiro.
   

  Saber máis
 • Smart Green Gas  (2014 – 2018)
   


  Estúdase a depuración do biogás obtido nas plantas de tratamento de residuos e a súa conversión en biometano de alta calidade, cun 95% de concentración, para poder ser inxectado na rede de gas ou utilizado como combustible de automoción. 


  Saber máis
 • Clean Port
   


  Búscase unha solución de xeración de enerxía auxiliar limpa, así como facilitar o bunkering de GNL e GN: unha alternativa móbil e segura en terra para as cargas de buque. O obxectivo é contribuír  á harmonización das regulacións de bunkering en portos.

   
  Saber máis

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477656682202

argssite - CORP