Perfil de contratante - Naturgy - Coñécenos

Perfil de contratante

Benvido ao Perfil de Contratante do grupo Naturgy

Este espazo proporcionará aos provedores información relativa á actividade contractual das empresas do grupo Naturgy en cumprimento das distintas directivas europeas.

A finalidade do perfil de contratación, feita explícita polo artigo 74 do Libro primeiro do RDL 3/2020 do 4 de febreiro, relativo á contratación por entidades que operan nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, é a de asegurar a transparencia e o acceso público á información e documentos relativos á actividade contractual.


Clasificación das empresas

O grupo Naturgy establece un sistema propio de clasificación utilizando a plataforma de rexistro Repro de Achilles permitindo aos operadores económicos solicitar a clasificación en calquera momento.

O rexistro dos provedores efectuarase conforme ás súas características fundamentais e, en particular, aos elementos persoais, materiais, económicos e técnicos de que dispoñan, en relación coas categorías de produtos ou servizos que o soliciten. O provedor deberá completar un cuestionario e remitir a documentación que se solicita, así como unha Declaración asinada.

As empresas do grupo Naturgy utilizarán o rexistro Repro como base para a selección de candidatos a presentar as ofertas suxeitas ao RDL 3/2020, do 4 de febreiro.


Procedemento de adxudicación

O procedemento de adxudicación utilizado preferentemente polo grupo Naturgy é o restrinxido. Calquera empresa interesada poderá presentar unha solicitude de participación en resposta ao anuncio de convocatoria de licitación publicado no DOUE e accesible dende esta páxina na seguinte ligazón: Sistema de clasificación - sectores especiais, proporcionando a información relativa á clasificación en Repro.


Pregos de condicións e prescricións técnicas

Os provedores seleccionados a participar terán acceso aos pregos de condicións e ás prescricións técnicas a través da Ferramenta de licitacións do grupo Naturgy, garantindo así a utilización de medios electrónicos en todas as fases do procedemento de adxudicación e asegurando a libre competencia, a obxectividade, a imparcialidade, a transparencia e a trazabilidade ao longo de todo o proceso de contratación.


Formalización dos contratos

Os contratos sometidos ao que establece o RDL 3/2020 publicaranse, unha vez formalizados, no diario oficial da Unión Europea e estarán dispoñibles para os provedores adxudicatarios na Ferramenta de contratos do grupo Naturgy.


Información de contacto

Para calquera dúbida ou consulta relacionada coa área de provedores, podes contactar connosco no seguinte correo: canalproveedor@naturgy.com.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477697220339

argssite - CORP