Así somos - Naturgy - Persoas

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/persoas/asi_somos

  • Ofrecemos emprego estable e de calidade e unha carreira profesional sólida, estruturada e atractiva

O rigor e profesionalidade, o aprendizaxe continua e o autodesenvolvemento, o espírito innovador, así como o compromiso sostible, son características dos nosos profesionaisPara nós é fundamental promover un ámbito de traballo de calidade e seguro, priorizando o desenvolvemento persoal e profesional dos nosos empregados. Así mesmo, promovemos un ámbito de traballo baseado no respecto, o diálogo, a valoración da diversidade e, por suposto, dun comportamento responsable.

Contamos cun modelo global de selección homoxéneo para todos os negocios e países onde operamos, co que garantimos as mellores prácticas na identificación, captación e retención do talento.

O noso Código Ético é de obrigado cumprimento e establece as pautas que presiden o actuar ético dos empregados no seu desempeño diario e, especificamente, no que respecta ás relacións e interaccións que manteñen cos seus grupos de interese.

10.540 empregados
en máis de 20 países

98,7%
contratos indefinidos

44 anos
de media de idade

33 % mulleres
e 67 % homes

Os nosos compromisos coas persoas

Mellores prácticas


Aplicámolas na identificación, captación e fidelización do talento necesario para o desenvolvemento dos negocios, asegurando os principios de equidade e non-discriminación por ningunha causa.

Desenvolvemento


Favorecer o desenvolvemento profesional das persoas dentro do modelo de xestión do talento, asegurando a posta a disposición, para todos os profesionais, dos medios, programas e ferramentas necesarias para potenciar as súas habilidades e competencias.

Motivación


Promover un ámbito de traballo motivador que asegure o recoñecemento interno da cultura do esforzo, a autonomía necesaria para poder crear, desenvolver e innovar, e un marco de compensación total en concordancia.

Flexibilidade


Promover a implantación efectiva de mecanismos de flexibilidade que faciliten o equilibrio entre vida profesional e persoal e favorezan o desenvolvemento humano e social das persoas.

Diversidade


Fomentar a diversidade e a igualdade de oportunidades nunha contorna de respecto, escoita e diálogo permanente, prestando especial atención á inclusión da discapacidade e facendo extensible este compromiso aos provedores e empresas colaboradoras.

Interlocución


Promover unha interlocución constante entre a compañía e os representantes sociais que permita a retroalimentación para a toma de decisións.

A nosa proposta de valor

Xestión do talento
  
Gestión del talento
 
Saber máis
Diversidade e igualdade
 
Diversidad e igualdad

Saber máis
Satisfacción dos empregados
 
Satisfacción de los empleados

Saber máis
Flexibilidade e conciliación
 
Flexibilidad y conciliación

Saber máis

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477593178429

argssite - CORP