Seguridade nas persoas - Naturgy - Persoas

URLPROV /Publicacion/Satellite?c=Page&childpagename=CORP%2FPage%2FGNF_GlobalLayout&cid=1477596186780&pagename=CORPWrapper

Seguridade nas persoas

Liñas de actuación

Innovación

Innovación tecnolóxica para unha prevención intelixente

Somos conscientes das oportunidades que brindan as novas tecnoloxías e o seu impacto nas nosas formas de decidir, innovar, colaborar, operar, aprender e de interactuar. Queremos aproveitar o seu potencial para conseguir unha prevención máis intelixente e capaz de manter a súa vocación de servizo ás persoas.
 

Business Intelligence

Estamos inmersos en proxectos de Business Intelligence aplicado ao dato de prevención. Queremos potenciar con eles a capacidade analítica da información, con proxectos que acompañen unha toma de decisións máis axustada.

Proxecto kepler: Innovación enfocada á prevenciónEn 2017 creouse o Proxecto Kepler, cuxo obxectivo é xerar ferramentas útiles para todos os grupos de interese. As devanditas ferramentas baséanse nun proceso de innovación e creatividade desenvolvido polo traballo colaborador de 53 membros en catro redes de traballo, que deseñaron quince ferramentas ata a data.

Estas redes están enfocadas en novas formas de traballar, coñecemento de empresas colaboradoras, asuntos dixitais e transferencia internacional.

A implantación das devanditas ferramentas está a permitir optimizar os procesos internos, simplificando a xestión destes e aumentando as eficiencias. Así mesmo, Kepler está permitindo chegar a todos os países e grupos de forma doada e dinámica, co obxecto de mellorar a transmisión do coñecemento.

Xestión integrada

Dispoñemos dun procedemento xeral de aplicación a todo o grupo, que establece as pautas e principios que deben seguirse para a identificación, avaliación e control dos riscos laborais. Así mesmo, dispoñemos de mecanismos específicos de xestión para facer efectivo noso obxectivo de reducir ao mínimo o número de accidentes.   
 

Sistema de Xestión

A compañía ten un Plan de Certificación Global do Sistema de Seguridade e Saúde no Traballo, cuxo obxectivo consiste en alcanzar a certificación global segundo a norma internacional OHSAS 18001. Para o seu cumprimento, creáronse grupos de traballo multidisciplinares asesorados polo Servizo de Prevención.

Tal e como se inclúe nas liñas estratéxicas do Compromiso, a certificación baixo estándares de seguridade e saúde permite homoxeneizar e estandarizar as condicións de seguridade e saúde da empresa.
 

Xestión do risco e planificación e control da acción preventiva

Velamos para que calquera situación potencial de risco que puidese afectar aos traballadores, provedores, clientes e comunidades, ou á seguridade das instalacións, sexa notificada, avaliada e xestionada de forma inmediata e eficaz.

Neste sentido, contamos con mecanismos que permiten a avaliación e xestión dos riscos, polo que este resulta un proceso de aprendizaxe continua no que se busca a prevención e mitigación das súas consecuencias.
 

Investigación de incidentes e accidentes, con detección temperá e efectiva.

Investigamos todo incidente ou accidente de forma exhaustiva para descubrir as causas orixinarias deste, co fin de tomar as medidas pertinentes que eviten a súa repetición. Aplicamos unha prevención baseada na detección temperá, no establecemento de barreiras que eviten a ocorrencia de accidentes ou incidentes, é dicir, que se activan os mecanismos preventivos dende o primeiro aviso.

Compromiso

Desenvolvemos mecanismos orientados a garantir que o nivel de seguridade das empresas colaboradoras sexa o mesmo que o de persoal propio; como o plan de impacto implantado nos últimos anos, as avaliacións periódicas de desempeño en seguridade e saúde, e as actividades de reforzo en materia de prevención de riscos.

"Viaxe á seguridade viaria das empresas colaboradoras‘’


Co obxectivo de reducir a sinistralidade relacionada co desprazamento, Naturgy pon á disposición das empresas colaboradoras material para desenvolver conversacións de seguridade viaria semanais que faciliten a formación na materia. A metodoloxía deste proxecto busca fomentar a reflexión e concienciación, transmitir conceptos xerais de seguridade viaria e comparar experiencias. 

A didáctica que vai asociada a este material baséase nos principios da comunicación, frecuencia, intensidade e duración, cuxo obxectivo é chegar a comunicar eficazmente co equipo, fomentando a súa sensibilización e participación.


Participación en grupos de interese dentro do ámbito da seguridade laboral e industrial:
   
 • Asociación Española de Industria eléctrica (UNESA)
 • Asociación Española de Gas (Sedigas)
 • Comités técnicos de normalización do Sector do Gas de Aenor (CTN60)
 • Comités técnicos de normalización do Sector de Protección contra Incendios de Aenor (CTN23)
 • Asociación Profesional de Enxeñeiros Contra Incendios (APICI)
 • Asociación Americana Nacional de Protección contra o Lume (NFPA)
 • Consello de Dirección de Cepreven
 • Presidencia da Asociación Nacional de Bens de Equipo e Seguridade Industrial (Bequinor)
 • Correspondence Member da Asociación Americana de Gas (AGA)
 • Asociado á Carta Europea de Seguridade Viaria
 • Organización asociada á iniciativa “Visión Zero” de The International Social Security Association (ISSA)

Seguridade baseada en comportamentos

O noso compromiso coa Seguridade e Saúde enténdese en termos de xestión do pensamento preventivo, diríxese cara ás crenzas, as actitudes e os valores das persoas buscando xerar un profundo cambio cultural cara a seguridade.
 

Traballo en rede

Adoptamos unha forma de traballo transversal, a través de redes de traballo colaboradoras, tanto dentro da nosa organización como cara ao exterior, porque sabemos que a implicación de todos permite unha verdadeira integración da prevención.

Xestión do cambio

Cambio cultural

Grazas ao grande esforzo desenvolvido pola nosa compañía e as nosas empresas colaboradoras, conseguimos un cambio cultural que se fixo extensible a todos os estratos da nosa organización, incluíndo os nosos provedores, clientes e mesmo aos seus ámbitos familiares. O obxectivo é garantir unha contorna máis segura e saudable, polo que actualmente ningunha empresa tolera comportamentos inseguros nos seus ámbitos de actuación.
 

Transferencia de coñecemento

Neste sentido, colaboramos con entidades públicas e privadas de recoñecido prestixio para desenvolver proxectos específicos, e participamos en numerosos organismos e asociacións. Definimos mecanismos de información cara ás nosas empresas colaboradoras para despregar o noso compromiso coa seguridade e saúde.
 

Comunicación

Buscamos continuamente formas innovadoras de manter a sensibilidade en seguridade no noso plan de comunicación que diriximos a empregados, clientes, colaboradores e comunidades.
O Compromiso de Seguridade e Saúde recolle, como principais obxectivos de comunicación, reforzar o compromiso e recoñecer o esforzo. Estes dous obxectivos de comunicación alcánzanse:

 Poñendo o foco nos riscos existentes.

 Proporcionando un valor engadido ao empregado a través de accións participativas.

 Dando protagonismo ao empregado a través do recoñecemento.

A xestión da seguridade e a saúde require o compromiso de todos os empregados da compañía. Por este motivo, o grupo dispón de canles de transmisión da información, consulta e participación que permiten fomentar a sensibilización e dar resposta ás súas necesidades de información en materia de seguridade e saúde.
 

Aprendizaxe inmersiva

A formación de cada un dos empregados en materia de prevención dos riscos laborais asociados ao seu posto de traballo constitúe a ferramenta básica para alcanzar o obxectivo de reducir o número de accidentes laborais. Para proporcionar a formación adecuada, a compañía apóiase na xestión dende a Aula de Prevención de Riscos Laborais, ferramenta coa que conta a Universidade Corporativa para cumprir cos obxectivos establecidos.

Combinamos esta formación técnica con novas experiencias formativas, nas que buscamos crear oportunidades para que a persoa constrúa a súa propia aprendizaxe dunha forma activa e efectiva, conectando coa súa parte máis emocional; un exemplo destas experiencias vivenciais son a realidade virtual e o teatro interactivo.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477596186780

argssite - CORP