Órganos de goberno - Naturgy - Coñécenos

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/sustentabilidade/xestion_da_sustentabilidade/organos_de_goberno

Estes son os nosos compromisos da política de responsabilidade corporativa:

 Excelencia no servizo
 Compromiso cos resultados
 Xestión responsable do medio ambiente
 Interese polas persoas
 Seguridade e saúde
 Cadea de subministración responsable
 Compromiso social
 Integridade e transparencia

A supervisión do desempeño da compañía neste ámbito recae, en último termo, no Consello de administración, tal e como establecen as recomendacións do Código de Bo Goberno e o Regulamento do Consello.
 • Consello de administración

   A aprobación da Política de Responsabilidade Corporativa corresponde ao Consello de administración, quen ademais recibe, polo menos anualmente, información sobre a implantación e seguimento xeral da devandita política, e, semestralmente, sobre o desempeño do Plan de Sostibilidade.

   A supervisión do cumprimento da política recae, en último termo, no Consello de administración, quen delegou a devandita función na Comisión de Nomeamentos e Retribucións.
   
   O Consello de administración é o encargado de liderar a integración efectiva da responsabilidade corporativa na estratexia da compañía e na súa xestión diaria, polo que así logra afianzar unha cultura da responsabilidade corporativa sólida.
   
 • Direccións xerais e unidades de negocio

  Son responsables de impulsar a difusión, coñecemento e cumprimento dos compromisos da política, desenvolvendo plans para tales fins. Tamén definen as actuacións que se van seguir para estes plans, propoñendo os obxectivos cuantitativos e cualitativos de cada unha das devanditas actuacións e os indicadores de seguimento asociados.
 • Administradores, directivos e resto de persoas

  Teñen a obriga de coñecer, comprender e cumprir coas directrices e os compromisos contidos na Política de Responsabilidade Corporativa.
  Dende nosa empresa promoveremos e incentivaremos, entre os seus provedores e as súas empresas colaboradoras, a adopción dos principios de comportamento definidos na política.
   
 • Comité de Ética e Cumprimento

  Este Comité, presidido polo Chief Compliance Officer (CCO), reporta as súas actuacións á Comisión de Auditoría e Control. 

  Actualmente está formado polos máximos responsables dalgunhas das unidades máis directamente involucradas nos asuntos considerados no Código Ético. 

  A Comisión de Auditoría —no plano do Consello de administración— recibe informes periódicos do Comité de Ética e Cumprimento, nos que se tratan as materias máis relevantes relacionadas coa difusión e cumprimento do Código Ético e a Política Anticorrupción.

  As funcións do Comité de Ética e Cumprimento nesta materia son: 
  • Fomentar a difusión e coñecemento do Código Ético
  • Interpretar o Código Ético e orientar as actuacións en caso de dúbida ou conflito
  • Facilitar e xestionar unha vía de comunicación a todos os empregados, provedores e empresas colaboradoras

  A ámbito internacional, contamos con comités locais nos países de maior actividade da compañía, cuxa misión principal é a divulgación e comunicación do Código Ético, así como reproducir en cada país as funcións que o Comité de Ética e Cumprimento desenvolve en España para todo o ámbito de actuación da compañía. Desta forma, aseguramos a existencia de procedementos de salvagarda nos distintos países onde operamos.
 

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477595524931

argssite - CORP