cid es 1477543218142

Accionistas - Naturgy - Accionistas e investidores

URLPROV https://www.naturgy.com/gl/accionistas_e_investidores/accionistas

CABRESTY CORP TEMPLATE GNF_Contenido_v2

CABRESTY 1477543218142 TEMPLATE GNF_Contenido_v2


 • Accionistas

   


   

Ofrecemos ferramentas de información e xestión accesibles para os nosos accionistas


Atender as necesidades dos nosos accionistas é prioritario. Facilitamos ferramentas para coñecer o valor da acción e poder calcular a súa rendibilidade. 

Cotización
 

Consulte aquí as cotizacións en tempo real. 
 

Saber máis 

Calculadora financeira

 

Calcule aquí la rentabilidad de sus acciones.


Saber máis
Fachada de la sede Naturgy en Barcelona

Remuneración ao accionista


Coñece o detalle dos dividendos satisfeitos aos nosos accionistas.


Saber máis
Junta General de Accionistas Naturgy 2019

Xunta Xeral de Accionistas


Consulte aquí a documentación das últimas Xuntas Xerais de Accionistas. 


Saber mais
Ilustración con una mujer que piensa como contactar vía móvil o correo electrónico

Comunicación coa sociedade


Se ten algunha dúbida, comentario ou suxestión, póñase en contacto connosco e atenderémoslle persoalmente.
Oficina do Accionista
900 100 339
 accionista@naturgy.com

 

Preguntas frecuentes

 • Negocio

  Quen é Naturgy?

  Somos un grupo enerxético multinacional innovador e sostible presente no negocio da electricidade e o gas
   
  O noso modelo de negocio desenvólvese a través dun amplo número de empresas principalmente en España, Latinoamérica (Arxentina, Chile, Brasil, México e Panamá) e Australia. Ao longo da cadea de valor, o noso modelo de negocio diferénciase por ser líder no sector do gas e ser un referente no sector eléctrico, en ámbolos dous casos garantindo a continuidade da subministración, aspecto esencial para prestar un servizo de calidade e para o cumprimento da nosa función social; proporcionando unha ampla oferta de servizos de valor engadido e impulsando a innovación sostible como motor de desenvolvemento.

   
  Cal é a posición de Naturgy no mercado español?

   Naturgy é a maior compañía integrada en gas e electricidade de España e a terceira distribuidora de gas e electricidade do mercado ibérico.

  Lidera a distribución de gas en España, dá servizo a máis de 1.000 municipios e supera os 5,4 millóns de clientes. No negocio da electricidade, é a terceira compañía do país, onde distribúe a 3,8 millóns de clientes. En xeración de electricidade, conta cunha presenza relevante tanto en xeración renovable como convencional.
   
  Cal é a presenza internacional do Grupo Naturgy?

  Naturgy está presente principalmente en  España, Latinoamérica (Arxentina, Chile, Brasil, México e Panamá) e Australia.

  Para ver máis detalle dos negocios en cada país, pode acceder á ligazón Presenza no mundo:
    
   Quen son os principais accionistas?

  CRITERIA CAIXA GIP RIOJA ACQUISITION
  26,7% 20,6% 20,7%
  GLOBAL INFRACO SONATRACH   
  13,4%  4,1%   
     
  NOTA:

  • GIP: Global Infrastructure Partners.
 • Cotización en bolsa

  Cal é o número de accións en circulación?

  O capital social é de 969.613.801 euros, e está integramente subscrito e desembolsado. O capital social está integrado por 969.613.801 accións de 1 euro de valor nominal cada unha delas, representadas por anotacións en conta, pertencentes a unha mesma clase e serie, e cos mesmos dereitos tanto políticos coma económicos.

  Cal é o código bolsista das accións de Naturgy?
   
  Dende o 2 de xullo de 2018, o código de contratación das accións de Naturgy Energy Group. S.A. no mercado continuo español é “NTGY”, que substituíu o de “GAS” utilizado dende maio de 2001 ata esa data. Con anterioridade, e dende xullo de 1989, data na que se iniciou a contratación electrónica, ata maio de 2001, utilizouse o de “CTG”.
   
  Cal é o código ISIN das accións de Naturgy?
   
  O código ISIN das accións de Naturgy é ES0116870314

  En que bolsas cotizan as accións de Naturgy?

  As accións cotizan nas catro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao e Valencia) a través do mercado continuo.

  De que índices bolsistas forman parte as accións de Naturgy?

  Forman parte do Índice Selectivo Español (IBEX 35) dende as súas orixes (1992).

  Así mesmo, as accións de Naturgy forman parte de índices de sostibilidade tales como:
  • Dow Jones Sustainability Index
  • FTSE4Good
  • Carbon Disclosure Project
  • MSCI Global Climate Index

  Estes índices inclúen as empresas do mundo mellor posicionadas no cumprimento dos criterios de sostibilidade e responsabilidade corporativa.

  Para máis información, acceda ao noso apartado Índices de sostibilidade da nosa web corporativa. 
   
  Como se pode investir en accións de Naturgy?
   
  Poderá acceder ao mercado secundario onde se negocian os valores mediante un intermediario financeiro autorizado: calquera entidade bancaria, axencia de valores ou sociedade de valores.

  O intermediario ha de estar rexistrado na CNMV ou no Banco de España e debe estar autorizado para ofrecer servizos de investimento en España ou un estado membro da UE.
   
  Como se pode consultar a cotización de Naturgy?
   
  No apartado de cotizacións  da nosa web corporativa, poderá consultar a cotización. Tamén dispón doutras opcións, como facer comparativas con índices de referencia, empresas do sector, consultar cotizacións históricas e exportalas a Excel, entre outras.

  Así mesmo, pode consultar a cotización das accións a través doutras webs de intermediarios financeiros ou de institucións bolsistas, como por exemplo:

  Bolsas e Mercados

  Bolsa de Madrid 

  Bolsa de Barcelona

   

   
 • Dividendos


  Que é a ‘ex date’ a respecto do pagamento de dividendo?

  É a data a partir da cal as accións xa non teñen dereito ao cobramento do próximo dividendo (dous días hábiles bolsistas antes do pagamento).

  Cando se deben posuír as accións para ter dereito ao cobramento do dividendo?

  De acordo cos sistemas de liquidación bolsista, debe estar en posesión das accións ao peche do día anterior á data denominada ‘ex date’, que é a data en que as accións cotizan tras descontar o dividendo e xa non teñen dereito ao seu cobramento.

  Cando se poden vender as accións sen perder o dereito ao cobramento do dividendo?

  En calquera momento a partir da data ‘ex date’, xa que o dividendo xa foi descontado malia que non se fixera o pagamento aínda.

   
 • Xunta Xeral de Accionistas

  Cando terá lugar a Xunta Xeral de Accionistas?
   
  De acordo co artigo 164 da Lei de sociedades de capital, a xunta xeral ordinaria, previamente convocada para tal efecto, reunirase necesariamente dentro dos seis primeiros meses de cada exercicio, para, se é o caso, aprobar a xestión social, as contas do exercicio anterior e resolver sobre a aplicación do resultado. Isto é antes do 30 de xuño de cada ano.
   
  Onde vai ter lugar a Xunta Xeral de Accionistas?
   
  De acordo co artigo 175 da Lei de sociedades de capital, a xunta xeral realizarase no termo municipal onde a sociedade teña o seu domicilio. Dado que o domicilio social de Naturgy é na avda. de América 38, 28028 Madrid, a Xunta Xeral debe realizarse no termo municipal de Madrid.
   
  O lugar e hora exacta farase constar na Convocatoria da Xunta Xeral.
   
  Cal é o número mínimo de accións necesario para asistir á Xunta?
   
  Poderán asistir á Xunta Xeral os accionistas que sexan titulares de calquera número de accións, sempre que as teñan inscritas no correspondente rexistro contable (Iberclear) con cinco días de antelación á súa realización, e dispoñan da correspondente tarxeta de asistencia, que se expedirá, con carácter nominativo, polas entidades bancarias nas que están depositadas as accións ou directamente por Naturgy.
   
  En caso de ser accionista e non poder asistir á Xunta Xeral, podo facer que me represente outra persoa?
   
  O dereito de asistencia á Xunta Xeral será delegable a favor de calquera persoa, dando conta a Naturgy da representación conferida. A representación debe conferirse por escrito ou por medios de comunicación a distancia na forma establecida na convocatoria da Xunta Xeral, que poderá incluír a correspondencia postal, o correo electrónico ou calquera outra técnica de comunicación electrónica admitida por Naturgy para estes efectos, co fin de garantir a identidade —tanto do accionista que outorga a representación coma do representante que este designe— e a seguridade e integridade do contido da comunicación a distancia.
   
  A representación deberá recibila Naturgy ata as 24 horas do día anterior ao do inicio da Xunta Xeral de Accionistas en primeira ou segunda convocatoria, segundo corresponda, polo que o Consello de Administración poderá reducir esta anticipación dándolle a mesma publicidade que se dea ao anuncio de convocatoria.
   
  En caso de ser accionista e non poder asistir á Xunta Xeral, pode representarme o meu cónxuxe, pai ou fillo?
   
  As restricións legais non serán de aplicación cando o representante sexa o cónxuxe ou un ascendente ou descendente do representado, nin tampouco cando aquel ostente un poder xeral conferido en documento público con facultades para administrar todo o patrimonio que o representado tiver en territorio nacional. Neste caso, deberase acreditar a relación de parentesco no momento de asistir á xunta.
   
  Se un accionista non pode asistir á Xunta Xeral, pode votar a distancia?
   
  Os accionistas con dereito de asistencia poderán emitir o seu voto sobre as propostas relativas aos puntos da orde do día mediante correspondencia postal ou comunicación electrónica.
   
  O voto mediante correspondencia postal emitirase remitindo á sociedade un escrito no que conste o voto, acompañado da tarxeta de asistencia.
   
  O voto mediante comunicación electrónica admitirase cando, coas condicións de seguridade e idoneidade o permitan, así o determine o Consello de administración mediante acordo, e será comunicado no anuncio de convocatoria da xunta de que se trate. No devandito acordo, o Consello definirá as condicións aplicables para a válida emisión do voto a distancia mediante comunicación electrónica, de conformidade co disposto no Regulamento da Xunta Xeral de Accionistas.

   
 • Información financeira

  Onde se pode encontrar información financeira referente á compañía?
   
  Toda a documentación e información legal requirida polo organismo supervisor do Mercado de Valores, a Comisión Nacional do Mercado de Valores, está dispoñible na nosa páxina web corporativa e na da CNMV

   
  Para máis información, consulte a nosa sección de Información económica

   
 • Rating

  Que é a cualificación crediticia?
   
  O rating ou cualificación crediticia é un indicador da capacidade que ten unha entidade de pagar a súa débeda. As axencias, encargadas de determinar o risco de crédito tanto a longo como a curto prazo, basean os seus cálculos en variables, como o historial de pagamentos, a relación entre activos e débeda da empresa, entre outros.

  Por que é importante?
   
  Crea un perfil internacional co que pode acceder máis doadamente ao mercado para financiarse e permite ter unha referencia global para comparar a nosa situación e evolución con outras empresas.

  Ao estar baixo permanente vixilancia da saúde financeira da compañía, aumenta a transparencia.
   
  Cal é a cualificación actual das compañia?

   
  Axencia l/p. Perspectiva
  S&P BBB Estable
  Fitch BBB Estable
   
  Pódese ampliar esta información no apartado de Ratings da nosa web corporativa.

rgpdactive true

IDSFACTURA - NATURGYFACTURA

IDSPAGE - 1477543218142

argssite - CORP