Seguretat, Salut i Benestar

No hi ha res més important que la seguretat, la salut i el benestar de les persones

Nostra política de seguretat i salut en el treball

Considerem la gestió de la seguretat i la salut com un factor clau de lideratge empresarial. Fer les coses bé a la primera és fer-les amb seguretat, per evitar així accidents o danys a la salut i obtenir resultats òptims i eficients en totes les activitats.

Planifiquem i desenvolupem les nostres activitats assumint que no hi ha res més important que la seguretat, la salut i el benestar de les persones. La nostra actuació va més enllà del compliment de les obligacions legals i altres requisits, impulsant la millora contínua en les condicions de treball i en la gestió de la seguretat, la salut i el benestar, la qual cosa involucra no només els professionals de la companyia, sinó també els proveïdors, les empreses col·laboradores, els clients i altres grups d’interès, amb l’objectiu d’evitar i prevenir els accidents i els danys a la salut i proporcionar un ambient segur i saludable, així com afavorir la salut i el benestar.

Els nostres compromisos:

 • Garantir que la seguretat i la salut són una responsabilitat individual no delegable que, a través d’un compromís col·lectiu visible, és liderada per l’alta direcció i assumida de manera proactiva i integrada per tota l’organització, així com pels proveïdors i les empreses col·laboradores.     
 • Establir la seguretat i la salut com una responsabilitat individual que condiciona l’ocupació dels treballadors de Naturgy, i també l’activitat de les seves empreses col·laboradores.     
 • Vetllar perquè qualsevol situació potencial de risc que pugui afectar els treballadors, els proveïdors, els clients, el públic i la seguretat de les instal·lacions sigui notificada, avaluada i gestionada d’una manera apropiada.     
 • Treballar per mantenir un entorn laboral exempt de riscos, integrant en la gestió empresarial la prevenció de riscos laborals i les actuacions de protecció i promoció de la salut i el benestar.         
 • Establir l’aprenentatge com a motor de la cultura de la seguretat, mitjançant la formació contínua, l’anàlisi d’accidents i incidents, la difusió de les lliçons apreses i l’educació i la promoció de la salut.      
 • Integrar criteris de seguretat i salut exigents en els processos de negoci, en els nous projectes, activitats, instal·lacions, productes i serveis, així com en la selecció i l’avaluació de proveïdors i empreses col·laboradores, l’incompliment dels quals condicioni l’inici o la continuïtat de l’activitat.          
 • Invertir en noves estratègies d’educació sanitària i promoció de la salut que permetin que el lloc de treball es converteixi en el vector de transmissió de conductes saludables per al treballador i el seu entorn.       
 • Implementar actuacions orientades a millorar la qualitat de vida, el benestar i la salut de les persones que integren les comunitats on la companyia opera.
 • Proporcionar els recursos i els mitjans necessaris que possibilitin el compliment dels estàndards de seguretat establerts en cada moment.

 

El compromís de Naturgy en matèria de seguretat i salut emana del seu Consell d’Administració, posa esment en la governança i vincula directament l’alta direcció, potenciant-ne el lideratge en seguretat, salut i benestar. La Política de Responsabilitat Corporativa de Naturgy va ser aprovada pel Consell d’Administració el 2019. 

S’alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (3.- Salut i benestar; 5.- Igualtat de gènere i 8.- Treball decent i creixement econòmic) i es materialitza en cinc principis que regeixen totes les nostres actuacions i que reforcen la variable social del nostre model de sostenibilitat.

Objectius de millora en seguretat i salut

Els objectius d’accidentabilitat i absentisme establerts se situen per sota dels valors mitjans del sector utilities i es posicionen en nivells best in class. 

IFLWC<0,25

accidents amb temps perdut (LWC) per cada 200.000 hores treballades

IGLWC<8,5

Núm. de jornades perdudes per accident LWC per cada 200.000 hores

IABS<3%

Índex d’absentisme per CC (%) = (hores de baixa per contingència comuna / hores totals teòriques laborables en el període)*100

% Avaluació acompliment en SST empreses col·laboradores > 50%

Relació entre l’import de compres de risc alt a les quals s’ha fet una avaluació de l’acompliment en seguretat i salut i el total de l’import de compra en aquesta categoria.

Sistema de Gestió SST

Sistema de gestió en Organització saludable

El nostre compromís en matèria de seguretat i salut emana del seu Consell d’Administració, posa esment en la governança i vincula directament l’alta direcció, potenciant-ne el lideratge en seguretat, salut i benestar.

La Comissió de Sostenibilitat del Consell d’Administració és el màxim òrgan responsable del govern de la sostenibilitat i els aspectes ASG a Naturgy. Supervisa periòdicament la gestió dels riscos i de les oportunitats en matèria de seguretat i salut, així com els seus possibles impactes negatius i positius, promou accions de millora, estableix objectius i impulsa projectes que contribueixin a complir-los.

Amb aquesta visió, es consolida el model de governança de seguretat i salut a través d’una estructura de comitès de seguretat i salut d’enfocament top-down, que s’adequa a les estructures de negoci i garanteix una implantació homogènia de criteris en tota l’organització.

 • Consell d’Administració. Report mensual dels KPI EHS
 • Comissió Auditoria. Benchmarking anual H&S
 • Comissió ESG, KPI Sostenibilitat