Economia circular i ecoeficiència

  • Impulsar l’economia circular mitjançant la utilització eficient dels recursos (energia, aigua…) i la gestió de residus per reduir els impactes ambientals sobre l’entorn.

 

  • Fomentar el gas renovable com a vector energètic i d’emmagatzemament que faciliti la transició a un model d’economia circular i neutre en carboni.
  • Millorem contínuament l’ecoeficiència dels nostres processos per minimitzar els impactes ambientals de les nostres activitats, mitjançant la reducció del consum d’energia, recursos naturals i materials i de la generació de residus.

 

  • Reciclem i valoritzem els residus que produïm.

 

  • Reduïm la captació i el consum d’aigua, especialment d’aigua dolça.

 

  • Evitem l’ús d’aigua dolça a les nostres instal·lacions situades en zones d’estrès hídric, mitjançant el tractament i la reutilització d’aigües residuals procedents de poblacions o indústries properes, com a pràctica de simbiosi industrial.

 

  • Impulsem la producció de biometà, un gas renovable, neutre en emissions de CO2, produït a partir de residus orgànics urbans, ramaders o agrícoles, en un model d’economia circular.

 

  • Col·laborem amb les administracions públiques, associacions i altres entitats per a la creació i la difusió de coneixement tècnic per a impulsar l’economia circular.

Et pot interessar

Gas renovable: projectes i informes
El biogàs i el biometà com a palanca clau en la descarbonització de l’economia espanyola

Fets que avalen el nostre compromís

* Dada 2023
** Evolució en 2023 respecte a 2017

Et pot interessar

Gas renovable: projectes i informes
El biogàs i el biometà com a palanca clau en la descarbonització de l’economia espanyola