Els nostres proveïdors

Promovem amb els nostres proveïdors relacions de confiança, estables, sòlides i de benefici mutu

Els proveïdors i les empreses col·laboradores són actors fonamentals en l’òptim funcionament de la nostra cadena de valor, amb els quals promovem relacions sota els principis de transparència i gestió del risc.

Establim mecanismes objectius i imparcials d’avaluació i selecció de proveïdors, vetllant perquè la cadena de subministrament compleixi amb els principis que estableix el Codi Ètic del Proveïdor, al qual han d’adherir-se tots els proveïdors i el contingut dels quals emana del Codi Ètic, la Política de Drets Humans, la Política de Seguretat i Salut, la Política de Medi ambient, i la Política Anticorrupció, així com de principis de bon govern internacionalment reconeguts.

Els nostres riscos s’estenen més enllà d’on acaba la nostra activitat, perquè pot veure’s greument impactada per un acompliment inadequat de proveïdors i contractistes en matèria de medi ambient, seguretat i salut, drets humans, pràctiques laborals o corrupció. La gestió d’aquests riscos està inclosa dins del model de gestió global de la cadena de subministrament que es basa en la valoració dels factors de risc intrínsecs a l’externalització d’un servei o al subministrament d’un producte. Això permet establir els controls que minimitzin els riscos i garantir un nivell de compliment per part dels proveïdors equivalent a les exigències que el grup compleix en les activitats que realitza internament. Aquest model de gestió de riscos està implantat a nivell global.

A més, la cadena de subministrament responsable s’estableix com un dels 8 compromisos de la companyia:

 

 

Com ser proveïdor

Contacteu amb alguna de les diferents Unitats de Compres per iniciar l’Avaluació Inicial de Proveïdors.
 

Condicions de contractació

Les condicions de compra són documents de caràcter general l’objectiu dels quals és regular les relacions entre les empreses del Grup i els seus proveïdors.

Aquestes condicions seran aplicables als contractes d’obres i serveis, a l’adquisició de materials i/o equips, i també al seu muntatge, acordats entre les empreses del Grup els seus proveïdors.

Es componen d’una part general aplicable en tots els països i una part específica corresponent a cada país, sent aplicable la versió vigent dels documents a cada moment.

Condicions de contractació de cada país

Gestions en línia per a proveïdors

Amb la finalitat d’agilitar els tràmits comuns, posem a la disposició dels nostres proveïdors una plataforma en línia els serveis de la qual inclouen la gestió de comandesconsulta i gestió de documentació relativa a contractes, control de factures i factura electrònica.

Seguretat, salut i benestar

En compliment de la normativa de coordinació d’activitats empresarials (CAU) es defineixen els requisits mínims d’intercanvi documental a complir en funció del nivell de risc de l’activitat.

Compromís amb la igualtat

Som una empresa compromesa amb la igualtat i la promoció de la igualtat d’oportunitats, en tots els àmbits i a tots els efectes, per la qual cosa no admetem discriminacions per raó de sexe, orientació sexual, estat civil, discapacitat, edat, raça, conviccions polítiques i religioses, afiliació sindical o de qualsevol mena. Creiem que la igualtat és més que una mera paraula, és un principi que ha de regir totes les nostres accions i decisions. En un món divers i en evolució constant, és imperatiu que les empreses assumeixin un compromís sòlid amb la igualtat.

El nostre compromís amb la igualtat queda reflectit en el Pla d’igualtat del Grup Naturgy 2023-2027, que conté una bateria de mesures promotores de la igualtat en el Grup, que fomenten accions en diferents àmbits: comunicació i sensibilització dels professionals, selecció i contractació, equitat en la retribució, seguretat i salut amb perspectiva de gènere, corresponsabilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, i que integren els valors del Grup Naturgy.

Enllaços d'interès

Codi ètic
de Naturgy
Codi ètic del proveïdor
Política de Drets Humans
Perfil de
Contractant
Normes tècniques de Seguretat i Salut

Contacte

Per a fer-nos arribar qualsevol dubte o consulta relacionada amb l’àrea de proveïdors pot contactar amb nosaltres a través del següent mail:

canalproveedor@naturgy.com