Codi ètic

Per mitjà d’aquest canal no es tramiten reclamacions de caràcter comercial.

Les nostres pautes de conducta

1

Respecte a la legalitat, els drets humans i als valors ètics

Assumim el compromís d’actuar sempre d’acord amb la legislació vigent, amb el sistema normatiu intern establert, amb les pràctiques ètiques internacionalment acceptades i amb respecte als drets humans i les llibertats.
2

Respecte a les persones

Rebutgem qualsevol manifestació de persecució física, psicològica, moral o d’abús d’autoritat, així com qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn intimidatori o ofensiu amb els drets de les persones.
3

Desenvolupament professional i igualtat d’oportunitats

Promovem el desenvolupament professional i personal de tots els nostres empleats, i assegura la igualtat d’oportunitats a través de les seves polítiques d’actuació.
4

Cooperació i dedicació

Propiciem un entorn de cooperació i treball en equip per a un millor aprofitament de totes les capacitats i recursos.
5

Seguretat i salut a la feina

Impulsem l’adopció de polítiques de seguretat i salut a la feina, adoptem les mesures preventives establertes en la legislació vigent de cada país i vetllem en tot moment pel compliment normatiu en aquesta matèria.
6

Ús i protecció dels actius

Posem a disposició dels nostres treballadors els recursos necessaris per a l’acompliment de la seva activitat professional, i ens comprometem a facilitar els mitjans per a la protecció i salvaguarda dels mateixos treballadors.
7

Corrupció i suborn

La corrupció i el suborn apareixen quan els treballadors fan ús de pràctiques no ètiques per a l’obtenció d’algun benefici per a la companyia o per a ells mateixos. La corrupció i el suborn són una de les categories de frau.

Ens declarem contrari a influir sobre la voluntat de persones alienes a la companyia per obtenir algun benefici mitjançant l’ús de pràctiques no ètiques. Tampoc no permetrà que altres persones o entitats puguin utilitzar aquestes pràctiques amb els seus treballadors.

8

Pagaments irregulars i blanqueig de capitals

La nostra companyia estableix polítiques per prevenir i evitar en el transcurs de les seves operacions la realització de pagaments irregulars o blanqueig de capitals amb origen en activitats il·lícites o delictives.
9

Imatge i reputació corporativa

Considerem que un dels elements bàsics que contribueixen a la nostra imatge i reputació corporativa és l’establiment de relacions de ciutadania responsable a les comunitats en què desenvolupem la nostra activitat.
10

Lleieltat a l’empresa i conflicte d’interessos 

Els conflictes d’interès apareixen en les circumstàncies en què els interessos personals dels treballadors, de manera directa o indirecta, són contraris o entren en col·lisió amb els interessos de la companyia, interfereixen en el compliment recte dels seus deures i responsabilitats professionals o els involucren a títol personal en alguna transacció o operació econòmica de la companyia.

Considera que la relació amb els nostres treballadors s’ha de basar en la lleialtat que neix d’uns interessos comuns.

11

Tractament de la informació i del coneixement

Considerem la informació i el coneixement com un dels nostres actius principals i imprescindibles per a la gestió empresarial, motiu pel qual que han de ser objecte d’una protecció especial.

Declarem la veracitat de la informació com a principi bàsic en les nostres actuacions, per la qual cosa els empleats han de transmetre, de manera veraç, tota la informació que hagin de comunicar, tant internament com externament, i en cap cas no poden proporcionar, a gratcient, informació incorrecta o inexacta que pugui induir a error a qui la rep.

12

Relacions amb els clients

Assumim, liderem i impulsem el compromís amb la qualitat, facilitant els recursos necessaris per assolir l’excel·lència i establint les mesures apropiades per assegurar que la política de qualitat sigui practicada per tots els treballadors d’acord amb aquests principis.
13

Relacions amb els accionistes

El nostre propòsit és la creació contínua de valor per als nostres accionistes, de manera que ens comprometem a proporcionar informació objectiva, transparent, adequada i oportuna sobre l’evolució de la companyia i sota condicions d’igualtat per a tots els nostres accionistes. De la mateixa manera, ens comprometem a desenvolupar les bases necessàries per a la participació dels nostres accionistes en les decisions que els corresponen.
14

Relacions amb empreses col·laboratives i proveïdors

Considerem els nostres proveïdors i empreses col·laboradores part indispensable per a la consecució dels nostres objectius de creixement i de millora de la qualitat de servei, i busquem establir amb ells relacions basades en la confiança i el benefici mutu.
 
15

Respecte pel medi ambient

La preservació del medi ambient és un dels nostres principis bàsics d’actuació. D’acord amb això, tenim definida una política i implantat un sistema de gestió mediambiental.

Política de Compliance

La Política de Compliance, que desenvolupa el Codi ètic del Grup Naturgy i s’integra dins del sistema de gestió de Compliance, té per objecte definir els principis generals que informen aquest sistema, i també els principals compromisos que assumeix l’organització en matèria de compliment i que n’han de guiar el comportament en tots els seus àmbits d’actuació i en la consecució dels seus objectius empresarials.

La Política de Compliance ha estat aprovada pel Consell d’Administració de Naturgy Energy Group, SA amb data 29 de gener de 2019, i ha de ser coneguda i aplicada per tots els administradors, directius i empleats de Naturgy Energy Group, SA i de totes les societats i entitats pertanyents al Grup Naturgy, incloses aquelles societats o entitats participades sobre les quals té un control efectiu o la responsabilitat en la seva operació i/o gestió.

Política Anticorrupció

La Política anticorrupció de Naturgy s’entén com una extensió del capítol 4.7. “Corrupció i suborn” del Codi ètic del grup.

En data 23 de desembre de 2010, va entrar en vigor la reforma de la Llei orgànica 10/1995 del Codi penal, mitjançant la qual es va establir la responsabilitat penal de les persones jurídiques, de manera que una societat pot ser declarada responsable per la comissió dels delictes establerts en la Llei orgànica 10/1995 i les seves posteriors modificacions (d’ara endavant, els “delictes”), tant si s’han comès en nom seu i per compte de la societat en qüestió pels seus representants legals i administradors, com si s’han comès per persones sotmeses a la seva autoritat i no se n’ha exercit el degut control.

Així mateix, aquesta Llei preveu algunes mesures a través de les quals les persones jurídiques poden atenuar o eximir la seva responsabilitat, entre les quals hi ha l’establiment de mesures eficaces per prevenir i descobrir els delictes que es poguessin cometre en l’organització.

En aquest context, Naturgy ha implementat un model de prevenció penal que estableix les mesures de control necessàries per evitar la comissió de delictes per part dels seus administradors o dels empleats sota la seva supervisió.

Per donar compliment als requeriments en matèria de prevenció penal i, de manera específica, a la cobertura als principals riscos legals, reputacionals i econòmics als quals està exposat el grup, s’ha considerat necessari establir els principis bàsics d’un model anticorrupció, els quals queden reflectits en la Política.

El document té per objecte establir els principis que han de guiar la conducta de tots els empleats i administradors de les empreses del grup respecte a la prevenció, la detecció, la investigació i el remei de qualsevol pràctica corrupta al si de l’organització.

La vigent Política Anticorrupció ha estat aprovada pel Consell d’Administració de Naturgy Energy Group, SA, amb data 23 de juliol de 2019, i és d’aplicació obligatòria per a tots els empleats de Naturgy.