Renda Fixa

Naturgy Energy Group, S.A. va obtenir el seu primer ràting el febrer de 1999. L’octubre del mateix any va formalitzar el seu primer programa d’EMTN (Euro Medium Term Notes). Aquest programa permet a Naturgy d’emetre bons al mercat europeu, amb format públic o privat i a terminis variats.

Programa Euro Medium Term Notes (EMTN)

El programa EMTN està llistat a la borsa de Luxemburg amb vehicles emissors Naturgy Finance Iberia S.A.

Programa Euro Commercial Paper (ECP)

El març del 2001, Naturgy va incrementar la seva presència al mercat de capitals europeu amb un programa ECP (Euro Commercial Paper), de pagarés a curt termini per un import de 1.000 milions…

Obligacions perpètues subordinades

Naturgy Finance Iberia S.A (“l’Emissor”), filial de Naturgy Energy Group, S.A., ha fet les emissions d’obligacions perpètues subordinades.

Naturgy Capital Markets S.A.

NCM  va ser constituïda per facilitar l’obtenció de finançament per al Grup Naturgy Energy Group. L’objectiu de NCM és captar fons mitjançant l’emissió d’instruments financers de deute, inclòs deute ordinari o subordinat.

Naturgy Finance Iberia S.A

NFI es va constituir per facilitar l’obtenció de finançament per al Grup Naturgy. A fi de complir aquest objectiu, NFI està autoritzada per captar fons mitjançant l’emissió d’instruments financers de deute com a valors ordinaris o subordinats.

Participacions preferents 2005

En aquest apartat s’inclouen els termes i les condicions principals de l’emissió.