Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Compromesos a contribuir activament a la consecució global dels 17 ODS

La nostra estratègia empresarial sostenible demostra el nostre compromís amb l’Agenda 2030

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) va presentar, l’agost del 2015, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, en què s’estableixen 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 metes connexes. Tot i que tenen com a destinatari principal els governs i les administracions, es reconeix un rol fonamental a les companyies per al seu compliment.

Des de Naturgy, analitzem cada una d’aquestes metes i ens afegim a aquests reptes universals a través de dues vies:

 

 

A més, en el marc del nostre Pla de sostenibilitat s’han planificat una sèrie d’accions específiques vinculades a treballar en línia amb algun o alguns dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Com els apliquem
Com hi contribuïm

190.891 clients amb bo social el 2023

4.400 habitatges rehabilitats

4.134 persones formades per l’Escola d’Energia el 2023

Mantenim un compromís amb la fi de la pobresa, principalment a través de la Fundació Naturgy, que orienta la seva acció social a mesures per ajudar a pal·liar la vulnerabilitat energètica, mitjançant la formació i l’acció directa amb voluntaris i la rehabilitació energètica d’habitatges, tot això en col·laboració amb el tercer sector.

20.181 inspeccions documentades de seguretat en treballs

8.670 observacions preventives de seguretat

Contribuïm a la consecució d’aquest objectiu apostant per la seguretat, la salut i el benestar dels nostres empleats, proveïdors, contractistes i subcontractistes.

265.465 hores
de formació

41,5 hores
de formació per empleat

97,7%
plantilla formada

Un dels nostres objectius és desenvolupar professionals que siguin protagonistes del canvi per construir el futur amb la visió de Naturgy, per la qual cosa oferim un entorn d’aprenentatge continu, amb metodologies, eines i coneixements que faciliten el creixement dels nostres professionals, connectant-los amb tendències, tecnologies i millors pràctiques, i impulsant el seu desenvolupament en habilitats i competències vinculades al nostre model de lideratge.

Per això, la Universitat Corporativa és una de les palanques de transformació, al servei de les persones i dels negocis, per contribuir a la creació de valor i a la consecució dels nostres objectius.

Disposem de tres acadèmies que, de manera complementària, permeten als nostres equips fer front als desafiaments del present i del futur, a través de l’aprenentatge continu, el desenvolupament del rol de lideratge i l’adopció de noves formes de treball: Transformational Leadership, Tech Academy i Extended Academy.

Addicionalment, promovem la formació i educació de la infantesa i joventut, com a pilars bàsics del creixement i desenvolupament humans, en comunitats sense recursos econòmics als països on desenvolupem activitats, finançant beques a nens i joves d’escassos recursos econòmics i bon historial acadèmic, tot això a través de l’associació d’empleats Día Solidario.

33% de dones / 67% d’homes

36% dones
càrrecs directius

És fonamental per a nosaltres fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats i mantenir un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la consecució dels objectius en matèria de gènere i a la inclusió de les persones amb discapacitat, fent extensible aquest darrer compromís als proveïdors i les empreses col·laboradores.

Aquest compromís es confirma, amb visió global, en l’estratègia de sostenibilitat i de persones, així com en la Política d’igualtat de gènere i el Protocol de prevenció de l’assetjament laboral.

El nostre Pla d’igualtat identifica les fortaleses que cal mantenir i mostra les debilitats que cal corregir identificades per un expert extern, que marquen el camí a seguir, apuntant accions en matèria de comunicació i sensibilització, cultura i lideratge, desenvolupament i promoció, retribució, flexibilització i conciliació, selecció, prevenció de l’assetjament, el mesurament i el seguiment.

El nostre compromís amb la igualtat ha estat reconegut amb el Distintiu d’Igualtat a l’Empresa (DIE) atorgat pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat el novembre del 2018, i encara vigent, en virtut del desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats, mitjançant plans d’igualtat integrals, mesurables i amb resultats concrets. Aquesta certificació és atorgada després d’un exhaustiu procés de verificació de les activitats relacionades amb la igualtat, per tal de constatar el nivell d’excel·lència i transversalitat en la gestió.

−10% d’aigua captada del medi

−61% captació d’aigua dolça

Aquest aspecte forma part de la Política de responsabilitat corporativa, i el que fa referència al consum d’aigua és un dels indicadors clau de la nostra gestió responsable del medi ambient. En aquest sentit, es fa un mesurament permanent de la petjada hídrica de les nostres activitats, una anàlisi de l’estrès hídric o estudis i projectes de reducció.

+17% potència instal·lada renovable

0,3 TWh de capacitat de producció i injecció gas renovable

−30% emissions GEH respecte de 2017

Estem compromesos amb el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament d’energia competitiva, segura i amb el màxim respecte al medi ambient.

Sempre ha estat així però, en aquests moments d’especial transcendència per al sector energètic, en particular, i per a tota la societat, en general, reforcem més, si és possible, el nostre compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient, i la transició energètica és una oportunitat única per transformar la companyia i contribuir de manera ferma i sostinguda a la descarbonització de l’economia.

96,7% contractes indefinits

82,7% d’auditories ESG a proveïdors

28.356 milions d’euros de valor econòmic generat a proveïdors

Desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos a garantir el treball decent en totes les ubicacions en les quals operem. Per a això, apliquem una Política de drets humans en què es recullen, entre altres principis, erradicar el treball infantil, facilitar la llibertat d’associació i oferir una feina digna. Per a això, es realitzen avaluacions i auditories ESG a proveïdors, es fomenten les compres locals i participem en el Programa de primera exportació.

A més, el nostre Pla d’igualtat i diversitat recull el compromís amb la igualtat i aglutina iniciatives específiques per a la gestió de persones en tres àmbits d’actuació: gènere, discapacitat i edat. Així mateix, la prevenció i la seguretat en el treball són aspectes clau en la gestió diària de la companyia, les quals es materialitzen en el Pla de seguretat i salut.

Diversitat i igualtat

És fonamental per a nosaltres fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats i mantenir un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la consecució dels objectius en matèria de gènere i a la inclusió de les persones amb discapacitat, fent extensible aquest darrer compromís als proveïdors i les empreses col·laboradores.

Promovem una cultura inclusiva, on hi ha consciència i acció per integrar i connectar la diversitat. Aquesta visió d’interès per les persones orienta en la manera de treballar i assolir els objectius de la companyia, compartint aquesta visió també amb tota la cadena de valor en els diferents negocis on operem.

Aquest compromís es confirma, amb visió global, en l’estratègia de sostenibilitat i de persones, així com en la Política de responsabilitat corporativa, el Codi ètic, la Política d’igualtat de gènere i el Protocol de prevenció de l’assetjament laboral.

Compromís amb la igualtat

El nostre Pla d’igualtat s’emmarca en el compromís i l’impuls del desenvolupament de les relacions laborals basades en la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i la no-discriminació, i es constitueix com una eina efectiva per a la salvaguarda de la igualtat entre dones i homes.

La igualtat de tracte i d’oportunitats en matèria d’ocupació és el principi fonamental de les relacions laborals i de la gestió de persones, i la companyia declara el seu compromís ferm de garantir la igualtat de tracte en tots els àmbits i a tots els efectes, de manera que no permet la discriminació per raó de sexe o cap altra índole i promou unes condicions de treball respectuoses amb la igualtat.

Gestió de la diversitat

La gestió de la diversitat forma part del nostre projecte empresarial sostenible i compromès amb la inversió i l’impuls del talent divers que té l’organització i les persones que la formen.

El nostre esforç en aquest tema es materialitza mitjançant iniciatives concretes en quatre àmbits: gènere, generacional, discapacitat i funcional.

Protocols

El respecte i la dignitat són el punt de partida de les relacions amb i entre els nostres professionals. Aquestes relacions es basen en els principis de confiança, respecte i igualtat d’oportunitats.

Rebutgem i prohibim expressament qualsevol manifestació d’assetjament físic, psicològic, moral, sexual, per raó de sexe o abús d’autoritat. També rebutgem i prohibim expressament qualsevol altra conducta que pugui generar un entorn de treball intimidatori, ofensiu o hostil per a les persones.

La finalitat del Protocol de prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe és implantar un procediment de prevenció i actuació en cas d’assetjament sexual, amb la intenció de reforçar un mecanisme que fixi com actuar de manera integral i efectiva arran de qualsevol comportament que pugui constituir assetjament sexual o per raó de sexe, establint les mesures necessàries per prevenir, identificar i combatre l’assetjament sexual i assegurant que el procediment d’actuació en aquestes situacions garanteixi en tot moment els drets de les víctimes.

84,5 milions d’euros d’inversió anual en innovació

Mantenim un compromís amb la indústria i les seves infraestructures que es materialitza en els diversos projectes que s’impulsen des de l’àmbit de la innovació​.

Aquesta és una de les nostres palanques clau de creixement, ja que habilita la incorporació de noves o millors pràctiques, nous models de negoci i tecnologies que permeten que la companyia sigui més eficient i competitiva. Sempre a l’avantguarda i posant el client al centre de tot el seu esforç.

La manera de concebre la innovació ens permet transformar els riscos en oportunitats, com a contribució a la creació d’una companyia àgil i capaç de viure amb solvència en un marc de transformació constant.

Fons solidari de rehabilitació energètica 4.410 habitatges rehabilitats

Escola d’Energia 4.134 assistents

Voluntariat energètic 2.502 famílies ateses

Pla de vulnerabilitat energètica

Per a nosaltres, les persones són al centre, i encara més els col·lectius vulnerables que necessiten protecció. Per això, tenim un Pla de vulnerabilitat energètica que és l’estratègia per ajudar a pal·liar aquesta xacra social. El Pla es va constituir el 2017 i ha seguit evolucionant i adequant-se a la realitat de cada any.

El Pla es treballa des de diferents àrees de la companyia amb dos actors fonamentals: la Fundació Naturgy i l’Àrea de Clients. Busca anar més enllà de complir la legislació vigent i impulsa convenis de col·laboració amb els diferents organismes públics i privats implicats, com a element en què es basen la resta de les actuacions.

+36% inversió en actuacions ambientals

−41% emissions directes (abast 1 i 2) respecte de 2017

Desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos a millorar l’eficiència energètica i la qualitat de l’aire de les ciutats, per la qual cosa minimitzem el nostre impacte ambiental respecte a l’ús de l’aigua, el terra i la generació de residus i fem un control exhaustiu dels nostres riscos ambientals.  

89,9% volum compra proveïdors locals

5.837 avaluacions proveïdors

Mantenim un compromís amb la producció i el consum responsable que va més enllà dels requeriments legals, ja que duem a terme accions de reducció de consum de recursos, aigua i energia. També fem una tasca educativa amb els nostres grups d’interès, com ara formació ambiental als empleats i sensibilització de proveïdors i clients en aquest aspecte.

Alhora, desenvolupem la nostra activitat comprometent-nos amb la sostenibilitat en la nostra cadena de subministrament. A més de potenciar l’adjudicació de compres a proveïdors locals, promocionem el compliment dels codis ètics i les polítiques de la companyia al llarg la cadena de subministrament, i incorporem criteris de sostenibilitat en l’avaluació i la gestió de proveïdors, més enllà del compliment normatiu.

353 projectes de biodiversitat

−30% emissions GEH respecte de 2017

0,3 TWh capacitat de producció o injecció gas renovable

La Política de responsabilitat corporativa i la Política de medi ambient que n’emana assumeixen voluntàriament el compromís de ser un actor clau en la transició energètica cap a un model d’economia circular, baix en carboni i digital, treballant en quatre eixos ambientals estratègics: governança i gestió ambiental, canvi climàtic i transició energètica, economia circular i ecoeficiència, i capital natural i biodiversitat.

Sense deteriorament de masses d’aigua ni biodiversitat

2,2% consum del total
d’aigua captada

En la gestió d’abocaments s’elaboren estudis de la qualitat de l’aigua procedent de les centrals tèrmiques una vegada depurada, i els resultats d’aquestes anàlisis garanteixen que la companyia no generi impactes significatius en els ecosistemes aquàtics. Així mateix, des de la companyia establim aliances amb tercers, especialment amb organitzacions conservacionistes i organismes públics, per dur a terme actuacions en aquesta matèria, entre d’altres, neteja de zones costaneres i protecció d’espècies marines.  

350 projectes de biodiversitat

14 accions de voluntariat ambiental

50 ha. d’actuacions de restauració ambiental

Duem a terme actuacions per a la protecció i la conservació d’espècies i espais naturals més enllà dels requeriments legals, estudis de diagnòstic de l’entorn de les seves instal·lacions i activitats d’educació i conscienciació a grups d’interès que formen part del Pla de biodiversitat.

A més, des de la Fundació Naturgy es fan accions de voluntariat ambiental corporatiu per fomentar entre els empleats i les seves famílies una actitud positiva en la conservació de la biodiversitat. A escala global, s’han dut a terme 22 accions de voluntariat ambiental.

Com a exemple, UFD, distribuïdora elèctrica del Grup Naturgy, ha realitzat una iniciativa pionera que utilitza solucions basades en la naturalesa per a controlar la vegetació en les zones situades sota les línies elèctriques en col·laboració amb l’Institut Ourensano de Desenvolupament Econòmic (INORDE). La reducció de la vegetació sota les línies elèctriques és necessària per a garantir la seguretat i es realitza habitualment mitjançant mitjans mecànics. El projecte realitzat ha consistit a innovar, substituint l’ús de maquinària per bestiar autòcton, amb menor impacte en el medi ambient i impulsant el pasturatge tradicional i el desenvolupament rural. S’està treballant a implantar aquesta mesura en altres geografies.

El compliment en matèria d’integritat i de confiança és un dels nostres reptes que afrontem d’una manera coordinada. Estem convençuts que tota l’organització ha de tenir un enfocament d’actuació homogeni, emmarcat en el Codi Ètic de la companyia i seguint un model de gestió de compliance.

El cos normatiu se sustenta en el Codi Ètic, que es complementa amb el Codi ètic del proveïdor, el Model de prevenció penal, la Política de compliance, la Política anticorrupció, la de drets humans i altres normes i models de control que asseguren l’eficàcia de les operacions en cada un dels àmbits de la companyia.

L’auditoria interna és l’activitat de valoració, independent i objectiva, que assegura i salvaguarda el conjunt del sistema de control de la companyia i de la normativa externa i interna.

El compromís amb la integritat comporta entendre i gestionar no només els riscos propis, sinó també tenir en consideració i incloure en la presa de decisions els riscos potencials que la nostra activitat pot implicar per a les persones i l’entorn. Amb això com a premissa, adquireix una rellevància especial la Política de drets humans que, a través dels seus deu compromisos, té en compte els grups d’interès que es puguin veure afectats per les activitats de l’empresa i, en particular, els més vulnerables.

FTSE4Good

Renovació del lideratge entre les empreses més sostenibles del sector Utilities

Carbon Disclosure Project (CDP)

Reconeguts a les posicions de lideratge a escala mundial (A-) per la nostra acció per fer front al canvi climàtic i a la gestió de l’aigua.

Euronext Vigeo

Formem part de la variant Euro 120, a partir de l’avaluació que fa l’agència cada dos anys.

Sustainalytics

Presentem un perfil de risc mitjà enfront de les 706 utilities avaluades.

ISS ESG

Ens mantenim dins del 10% d’empreses del sector amb millor valoració

Ecovadis

Aquest proveïdor mundial de qualificació de sostenibilitat empresarial ha valorat amb la medalla d’or el nostre acompliment en matèria social, mediambiental i de bon govern

S&P Global

Ens situa entre el 10% amb millor puntuació en el Sustainability Yearbook 2024 segons l’avaluació de sostenibilitat que l’agència va dur a terme l’any 2023.

Moody’s ESG solution

Ens atorga una puntuació de 60 punts sobre un màxim de 100, de manera que som en una categoria avançada d’acompliment.

Considerem imprescindibles les aliances per fomentar el desenvolupament. Mantenim un compromís de col·laboració amb la societat que va més enllà de l’activitat empresarial i que es concreta en una àmplia tasca de patrocini i mecenatge. Els recursos destinats a programes culturals, socials, d’energia i mediambientals se centren en aquells projectes que generen més valor per a la societat, alhora que permeten reforçar el compromís adoptat per la companyia per integrar-se, de manera positiva, en cada comunitat i país en què desenvolupem l’activitat de negoci.

Formem part del Consell de Mecenatge del Liceu, i col·laborem, així, amb les iniciatives que reverteixen en el foment de la cultura i l’òpera.

Amb la cultura

Col·laborem amb les finalitats fundacionals del Teatro Real, orientades a la programació i la gestió d’activitats musicals, líriques i coreogràfiques.

Col·laborem amb el MNAC en la promoció i la difusió de la història de l’art català.

Amb el medi ambient i la sostenibilitat

Forética té la missió de fomentar la integració dels aspectes socials, ambientals i de bon govern en l’estratègia i gestió d’empreses i organitzacions. Amb un objectiu: assolir un futur sostenible.

Organització dedicada al manteniment i el desenvolupament dels treballs que es duen a terme en àmbits tan diferents com la recuperació i la rehabilitació de fauna, la cria en captivitat d’espècies amenaçades, la conservació d’espais naturals i l’educació i sensibilització ambiental.

Entitat que treballa en la restauració i la conservació dels ecosistemes, transferint el coneixement acadèmic a projectes operatius amb el màxim rendiment social.

Col·laborem amb Bosquia amb l’objectiu de cuidar i protegir els nostres boscos.

Amb la recerca i el talent

Patrocinem els Premis de l’Energia en la categoria “Utilització eficient de l’energia”.

Plataforma de comunicació creada amb l’objectiu de connectar directives i empresàries de tots els sectors i rangs professionals, per fomentar i contribuir en els hàbits saludables de la dona a l’empresa.

Amb la formació

La nostra companyia forma part del patronat d’aquesta fundació, els objectius de la qual són la promoció de l’educació i la formació de joves.

La Fundació potencia l’activitat docent i la recerca en àrees de ciència i química i administració d’empreses. Hi col·laborem amb dues beques.

Col·laborem amb l’Energy Club, entitat que promou activitats per a l’educació i l’anàlisi del sector de l’energia mitjançant conferències com el Global Energy Day.

Les dades incloses en cada un dels ODS (tret de les que expressament confirmin una altra cosa) estan referides al 31/12/2023.

Informació d'interès

Informes de Sostenibilitat

Informe de Biodiversitat

Pla de Vulnerabilitat