Mobilitat sostenible

El futur és dels que trien un vehicle eco

Entre els nostres objectius hi ha el de desenvolupar noves solucions de mobilitat sostenible

Estem immersos en una revolució en la manera de relacionar-nos amb la mobilitat. La necessitat de desplaçaments que minimitzin l’impacte en el medi ambient proporciona oportunitats a altres fonts d’energia, com l’electricitat, el gas natural o l’hidrogen. Sorgeixen nous serveis de mobilitat que, mantenint els nivells de disponibilitat, redueixen el parc d’automòbils a les ciutats.

Per això, treballem per oferir solucions de mobilitat sostenible per a les ciutats i el transport terrestre i marítim que redueixin les emissions de GEH i també la contaminació atmosfèrica, a fi de contribuir a la millora de la qualitat de l’aire. 

Actualment creiem fermament en la mobilitat sostenible, tant en el transport pesant com en el lleuger, a través de l’ús i el desenvolupament del biometà, l’hidrogen verd, l’electricitat i el GNV, amb els quals fa anys que treballem.

Apostem per la mobilitat sostenible

Mobilitat de gas

Com que el gas natural presenta menys emissions que altres combustibles fòssils, pot ajudar a descarbonitzar el transport, en especial, el transport pesant, un sector en què no és previsible l’entrada de l’electrificació a curt i mitjà termini.

Han seguit els progressos en el desplegament de la infraestructura d’estacions de gas natural vehicular (GNV) a escala nacional per a ús públic, orientada envers una transformació a BioGNV. Actualment disposem de 13 instal·lacions a Espanya.

A més, les infraestructures d’estacions de càrrega de GNV es poden aprofitar tant per a biometà, fet que n’afavoreix el desenvolupament, com per a hidrogen, bé a través del blending amb el gas natural o bé mitjançant sinergies per la similitud del model de negoci, i així es poden compartir emplaçaments i desenvolupament. És per això que el GNV orientat al BioGNV continua sent un vector de creixement per a la transició energètica en el transport pesant.

Mobilitat elèctrica

No només impulsem la millora de la mobilitat de gas natural, sinó que també hem dut a terme importants projectes en l’àmbit de la mobilitat basada en l’electricitat. Per a això, hem implantat solucions integrals i personalitzades de mobilitat elèctrica que permeten als clients gaudir del seu punt de recàrrega de vehicle elèctric. 

Aquesta proposta de valor es contextualitza en serveis com Naturgy recarga, una solució integral i personalitzada de mobilitat elèctrica que permet als clients gaudir del seu punt de recàrrega de vehicle elèctric.
Així mateix, estem compromesos en el desenvolupament d’una xarxa de carregadors que permeti accedir a tota la ciutadania a un servei de recàrrega elèctrica universal i oberta. El pla està basat en el desplegament d’una xarxa de proximitat al client urbà amb carregadors públics de baixa potència i una xarxa capil·lar de carregadors ràpids que dona seguretat a l’usuari del vehicle elèctric en els principals eixos de comunicació.

Tipus de gas per a la mobilitat

Una de les línies estratègiques d’acció en economia circular són les nombroses iniciatives que s’estan duent a terme en matèria de gasos renovables, a fi d’impulsar aquest nou vector energètic amb un gran potencial en el desenvolupament de la mobilitat sostenible.

Beneficis i potencial dels gasos renovables
 
 • Tots els gasos renovables contribueixen a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i són claus en la descarbonització del sistema energètic, en evitar les emissions de CO del gas natural substituït. El potencial de reducció d’emissions de GEIH podria arribar a 35 Mt CO2eq/any, és a dir, més del 15% de l’emissió total prevista per al 2030 a Espanya.
 • Els gasos renovables produïts a partir de residus orgànics no només són neutres en carboni, sinó que poden tenir fins i tot emissions de CO2 negatives i actuar com a pou sec i retirar gasos amb efecte d’hivernacle de l’atmosfera. És el cas del biometà procedent de les dejeccions ramaderes, la gestió actual de les quals presenta emissions GEH. La transformació d’aquests residus en gas renovable pot evitar emetre a l’atmosfera el 200% de les emissions de CO2 corresponents al combustible fòssil substituït.
 • A més, aquest model circular té altres avantatges, com la millora de la gestió mediambiental de residus orgànics tan conflictius com les dejeccions ramaderes, els purins, els fems, les gallinasses, els llots de depuradora o la fracció orgànica d’escombraries domèstiques, i evita també els efectes indesitjables que aquests produeixen sobre les persones i la biodiversitat per contaminació de les aigües, pudors, etc.
 • Des del punt de vista social, dona suport al desenvolupament local rural i la fixació d’ocupació| i població en entorns agrícoles i ramaders, reduint la dependència energètica exterior i, amb això, la factura energètica del país.

El gas natural vehicular (GNV) es pot subministrar en forma de gas natural comprimit (GNC) o gas natural liquat (GNL).
 
El GNV, tant en el seu ús com a gas natural comprimit (GNC) per al transport lleuger com en el seu ús com a gas natural liquat (GNL) per a vaixells i transport pesant, està destinat a ser el combustible del futur en el transport gràcies als seus múltiples avantatges.
 
Tenim una experiència de més de 25 anys en solucions de mobilitat amb gas natural i hem estat pioners en el desenvolupament d’una infraestructura de càrrega per a grans flotes des de fa més de 20 anys.

Avantatges del gas natural vehicular
 • És un combustible respectuós amb el medi ambient, que contribueix a la millora de la qualitat de l’aire com a conseqüència de les seves baixes emissions.
 • Els vehicles que utilitzen aquest combustible tenen l’etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit i es beneficien de lliure accessibilitat al centre de les ciutats en episodis d’alta contaminació, d’incentius fiscals i bonificacions en zones d’estacionament regulat, entre d’altres.
 • També disminueix fins a un 24% les emissions de CO2, principal gas amb efecte d’hivernacle, per la qual cosa contribueix en la lluita contra el canvi climàtic.
 • També és un combustible molt competitiu, fins a un 50% més barat que la gasolina i un 30% més que el dièsel.
 • El gas natural redueix fins a gairebé zero les emissions contaminants que afecten la salut. Redueix en més d’un 85% les emissions d’òxids de nitrogen i en gairebé el 100% les partícules en suspensió, principal causa de problemes respiratoris i cardíacs derivats de la contaminació en entorns urbans. Emissions gairebé zero de NO, NO2 i material particulat, els principals contaminants atmosfèrics a les nostres ciutats.
 • Contribueix a reduir la contaminació acústica. Els motors de gas natural produeixen menys soroll i vibracions que els motors dièsel.
 • Des d’aquí pots consultar els punts de proveïment de gas natural operatius a Espanya i Portugal.