Anllares

Les instal·lacions de la central tèrmica d’Anllares estan situades a Anllares del Sil, a Lleó

La central tèrmica d’Anllares estava ubicada a Anllares del Sil, al terme municipal de Páramo del Sil, a la província de Lleó. El nucli urbà més important de la zona és Ponferrada, a uns 40 km al sud de l’emplaçament de la central. La instal·lació és propietat de les empreses Naturgy Generación, SLU i Endesa Generación en proporció de dos terços i un terç, respectivament. Per explotar-la comercialment, es va constituir una agrupació d’empreses denominada “Central Térmica de Anllares – Comunidad de bienes”, i Naturgy era la responsable de gestionar-la.

Dades d’interès

1982

Any en què va començar l’operació comercial

Instal·lacions adjacents

Embassament d’abocador de cendres i escòries

01/07/19

Data en què va començar el desmantellament

29 mesos

Termini estimat d’acabament del desmantellament

98%

Grau de realització del desmantellament

Avantatges
Desavantatges

En la definició dels treballs de desmantellament s’han considerat prioritàries les mesures mediambientals i els procediments de seguretat per dur-lo a terme de manera adequada i sense afectacions a tercers ni a l’entorn.

Els edificis i les instal·lacions de les centrals presenten diferents tipus i combinacions d’elements estructurals, per això en la metodologia de desmuntatge i demolició s’està fent servir una combinació de procediments, tant manuals com mecànics i en alguns casos combinats, amb la utilització d’explosius mitjançant l’execució de voladures controlades.

Quín és el procés?

  • Demolició mitjançant maquinària:
  • Per empenta o tracció o Mitjançant retroexcavadores equipades amb cisalles que enderroquen l’estructura des de la part superior cap a la part inferior.
  • Mitjançant martells hidràulics muntats sobre equips mòbils.

  • Per voladura controlada que provoca el col·lapse d’una estructura o edificació mitjançant l’ús d’explosius.

  • Picat de ressalts i sabates per sobre de cota.

  • Rebliment de buits amb material adequat.

  • Anivellament de la zona.
Treballs de desmantellament efectuats

Els treballs de desmantellament estan finalitzats i totes les instal·lacions industrials estan desmantellades, i queden únicament edificis auxiliars (oficines, taller, magatzem) i aparcament. També s’ha completat la demolició dels dos dics que conformaven la presa d’Anllarinos, ja fora de servei.

.

Naturgy completa amb èxit la voladura de la torre de refrigeració de la central tèrmica d’Anllares

Després d’unes quantes setmanes de preparació, avui Naturgy ha fet amb èxit la voladura controlada de la torre de refrigeració de la central tèrmica d’Anllares. L’operació s’ha dut a terme amb les màximes mesures de seguretat, el mínim impacte ambiental i amb un compliment rigorós de la normativa vigent. La torre, amb forma d’hiperboloide, tenia una alçària d’aproximadament 111 metres i un diàmetre a terra de 33 metres, cosa que representava un volum d’uns 745.000 m3 i un pes de més de 8.000 tones.

Naturgy completa amb èxit la voladura de la caldera de la central tèrmica d’Anllares

Després d’unes quantes setmanes de preparació, avui Naturgy ha fet amb èxit la voladura controlada de la caldera de la central tèrmica d’Anllares. L’operació s’ha dut a terme amb les màximes mesures de seguretat, el mínim impacte ambiental i amb un compliment rigorós de la normativa vigent. La caldera tenia una alçària de 61 metres i un pes estimat de 8.200 tones.

Naturgy completa amb èxit la voladura de la xemeneia de la central tèrmica d’Anllares

Després d’unes quantes setmanes de preparació, avui Naturgy ha fet amb èxit la voladura controlada de la xemeneia de la central tèrmica d’Anllares. L’operació s’ha dut a terme amb les màximes mesures de seguretat, el mínim impacte ambiental i amb un compliment rigorós de la normativa vigent.

Informació d'interès