Així som

Oferim ocupació estable i de qualitat i una carrera professional sòlida, estructurada i atractiva.

El rigor i la professionalitat, l’aprenentatge continu i l’autodesenvolupament, l’esperit innovador, així com el compromís sostenible, són característiques dels nostres professionals

Per a nosaltres és fonamental promoure un entorn de treball de qualitat i segur, prioritzant el desenvolupament personal i professional dels nostres empleats. Així mateix, promovem un entorn de treball basat en el respecte, el diàleg, la valoració de la diversitat i, per descomptat, d’un comportament responsable.

Disposem d’un model global de selecció homogeni per a tots els negocis i països on operem, amb el qual garantim les millors pràctiques en la identificació, la captació i la retenció del talent.

El nostre Codi ètic és de compliment obligatori i estableix les pautes que presideixen l’actuació ètica dels empleats en el seu acompliment diari i, específicament, respecte a les relacions i interaccions que mantenen amb els seus grups d’interès.

Els nostres compromisos amb les persones

Millors pràctiques

Les apliquem en la identificació, la captació i la fidelització del talent necessari per al desenvolupament dels negocis i assegurar els principis d’equitat i de no-discriminació per cap causa.

Desenvolupament

Afavorir el desenvolupament professional de les persones dins del model de gestió del talent i assegurar la posada a disposició, per a tots els professionals, de les eines, els mitjans i els programes necessaris per potenciar les seves habilitats i competències.

Motivació

Promoure un entorn de treball motivador que asseguri el reconeixement intern de la cultura de l’esforç, l’autonomia necessària per poder crear, desenvolupar i innovar, i un marc de compensació total en concordança.

Flexibilitat

Promoure la implantació efectiva de mecanismes de flexibilitat que facilitin l’equilibri entre la vida professional i personal i que afavoreixin el desenvolupament humà i social de les persones.

Diversitat-igualtat

Fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats en un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la inclusió de la discapacitat i fent extensible aquest compromís als proveïdors i empreses col·laboradores.

Interlocució

Promoure una interlocució constant entre la companyia i els representants socials que permeti la retroalimentació per a la presa de decisions.

La nostra proposta de valor

La creació de valor sostenible i la transformació han continuat com a eixos del nostre pla estratègic, evolucionant el model organitzatiu cap a una nova estructura, més simple i plana, amb l’objectiu de reduir l’àmbit de control i la complexitat, de dotar les unitats de negoci de plena responsabilitat i optimitzant el suport que reben de les funcions corporatives.

 

Un dels eixos més significatius de l’estratègia de talent ha estat el desenvolupament i la formació, focalitzats en la definició i la implantació del perfil digital dels professionals com a clau de futur. El primer pas per a aquesta transformació ha estat conèixer el punt de partida de les competències digitals existents en la plantilla mitjançant la participació voluntària de més de 6.000 professionals en tots els negocis i geografies, la qual cosa ens ha permès obtenir un mapa objectiu de les competències digitals existents i per desenvolupar, els resultats generals de les quals indiquen que els professionals es mostren disposats a incorporar i utilitzar la tecnologia (70%) en el seu treball i, simultàniament, mostren interès pel seu aprenentatge, factors que han facilitat el desplegament formatiu de la nostra Digital Academy.

Talent directiu

El model de gestió de talent directiu permet assegurar la cobertura de posicions de l’estructura organitzativa del grup, identificar riscos i desenvolupar el planter de talent necessari per abordar els objectius de la companyia. 

Avaluació 360°

Aquesta avaluació és un dels processos clau dins del model de gestió de talent directiu. A través d’una autoavaluació i la valoració de l’entorn professional (responsable, parells i col·laboradors), cada dos anys, Naturgy disposa d’una valoració personalitzada de les competències dels nostres professionals, a més d’identificar fortaleses i espais de millora. Aquest element de gestió del talent a Naturgy representa una oportunitat professional molt valuosa per identificar i fixar un objectiu de desenvolupament anual (ODA) en sintonia amb la transformació de la companyia.

 

Moment feedback

En sincronia amb el valor estratègic de l’escolta interna per a l’impuls i la millora de l’experiència professional a la companyia, l’avaluació 360 promou la realització d’un “moment feedback en què cada responsable comparteix individualment amb el seu equip, per aprofundir els seus resultats, intercanviar visions i dialogar sobre objectius i accions de desenvolupament.

És fonamental per a nosaltres fomentar la diversitat i la igualtat d’oportunitats i mantenir un entorn de respecte, escolta i diàleg permanent, prestant especial atenció a la consecució dels objectius en matèria de gènere i a la inclusió de les persones amb discapacitat, fent extensible aquest darrer compromís als proveïdors i les empreses col·laboradores.

Promovem una cultura inclusiva, on hi ha consciència i acció per integrar i connectar la diversitat. Aquesta visió d’interès per les persones orienta en la manera de treballar i assolir els objectius de la companyia, compartint aquesta visió també amb tota la cadena de valor en els diferents negocis on operem.

Aquest compromís es confirma, amb visió global, en l’estratègia de sostenibilitat i de persones, així com en la Política de responsabilitat corporativa, el Codi ètic, la Política d’igualtat de gènere i el Protocol de prevenció de l’assetjament laboral.

El nostre Pla d’igualtat identifica les fortaleses que cal mantenir i mostra les debilitats que cal corregir identificades per un expert extern, que marquen el camí a seguir, apuntant accions en matèria de comunicació i sensibilització, cultura i lideratge, desenvolupament i promoció, retribució, flexibilització i conciliació, selecció, prevenció de l’assetjament, el mesurament i el seguiment.

La gestió de la diversitat forma part del nostre projecte empresarial sostenible i compromès amb la inversió i l’impuls del talent divers que té l’organització i les persones que la formen.

El nostre esforç en aquest tema es materialitza mitjançant iniciatives concretes en quatre àmbits: gènere, generacional, discapacitat i funcional.

La creació i l’activació d’un protocol específic contra l’assetjament, el protocol de bones pràctiques en els processos de selecció o la guia de comunicació per als professionals de negoci que han d’intervenir per alguna raó en un procés de selecció són algunes de les mesures posades en marxa que han propiciat avanços significatius en matèria de diversitat i igualtat.

Específicament, el Protocol contra l’assetjament estableix accions preventives per evitar situacions d’assetjament que inclouen la comunicació a tots els empleats de l’existència del protocol, la formació en la matèria a tota la plantilla i, en especial, a empleats amb personal a càrrec, l’obligatorietat i la responsabilitat per part de cada empleat d’establir les seves relacions des del respecte i la dignitat, així com l’obligació de cada empleat de posar en coneixement del seu superior jeràrquic qualsevol cas d’assetjament.

En un altre àmbit d’acció, el protocol de bones pràctiques en processos de selecció té per objectiu evitar la discriminació en els processos de selecció, de manera que s’amplien les opcions d’ocupabilitat.

Conèixer la satisfacció dels empleats i el valor que assignen a les accions, els serveis i els programes que la companyia posa a la seva disposició és un element clau del nostre compromís per millorar la seva experiència.

Amb l’objectiu de donar seguiment de manera continuada a l’experiència de l’empleat, mesurem, analitzem i actuem sobre els diferents factors que componen l’enquesta de clima, així com l’estat d’ànim de la companyia.

Utilitzem una eina multicanal que permet obtenir l’opinió i percepció de les persones de manera 100% online, transparent i anònima.

Actualment el 100% de la plantilla pot accedir a l’eina i participar de les enquestes diàries i mensuals, realitzar reconeixements o deixar idees i opinions.

Les mètriques són analitzades mensualment per un grup de treball àgil i transversal, que assumeix un rol proactiu en el disseny i la implementació d’accions concretes per a la millora de l’experiència de l’empleat.

Estem compromesos amb l’impuls i la promoció de la conciliació de la vida familiar i laboral, i també amb la coresponsabilitat, com a objectius permanents.

Aquestes mesures, que van més enllà de l’establert legalment, permeten una major i millor conciliació dels empleats i fan palès el compromís de la companyia amb la conciliació. A tall d’exemple, algunes mesures vigents a Espanya són:

  • Flexibilitat en l’hora d’entrada i sortida, així com en el període d’interrupció per al dinar.
  • Jornada continuada durant el període comprès entre juny i setembre (4 mesos) i tots els divendres de l’any.
  • Permisos retribuïts més extensos per matrimoni, malaltia i defunció de familiars.
  • Permisos retribuïts no previstos en la legislació, com el de separació o divorci, matrimoni de fills o permisos per a futures mares a partir de la setmana 38 de gestació.
  • Possibilitat de gaudi dels permisos retribuïts no necessàriament en dies consecutius.
  • Reduccions de jornada per motius personals en supòsits diferents dels legals.
  • Possibilitat d’acumulació de lactància.
  • Adaptació de la jornada setmanal en una hora, com a mesura per potenciar la conciliació.
  • Treball remot.

Certificació EFR Global

Som la primera companyia en el món a obtenir la Certificació Global EFR (Empresa Familiarment Responsable) atorgada per la Fundació Masfamilia, després de cursar una auditoria de AENOR, acreditant l’existència d’una cultura basada en la flexibilitat, el respecte i el nostre compromís mutu amb els nostres professionals.

El 2023, la gestió del model va continuar desplegada a través de 365 mesures locals, distribuïdes en diferents països on operem, juntament amb 20 mesures d’aplicació global, totes integrades en cinc grups d’actuació i definits per la Norma 1000/23 efr global i certificats per AENOR.