Narcea

La central tèrmica de Narcea estava situada a Soto de la Barca, Astúries

La central tèrmica de Narcea estava situada a Soto de la Barca, que pertany al terme municipal de Tineo, al Principat d’Astúries. Està ubicada a una altitud de 213 m sobre el nivell del mar, a la vora del riu Narcea.

Dades d'interès

1969

Any en què va començar l’operació comercial

Instal·lacions adjacents

2 abocadors de guixos, cendres i escòries

29/09/21

Data en què va començar el desmantellament

41 mesos

Termini estimat d’acabament del desmantellament

56%

Grau de realització

Avantatges
Desavantatges

En la definició dels treballs de desmantellament s’han considerat prioritàries les mesures mediambientals i els procediments de seguretat per dur-lo a terme de manera adequada i sense afectacions a tercers ni a l’entorn.

Els edificis i les instal·lacions de les centrals presenten diferents tipus i combinacions d’elements estructurals, per això en la metodologia de desmuntatge i demolició s’està fent servir una combinació de procediments, tant manuals com mecànics i en alguns casos combinats, amb la utilització d’explosius mitjançant l’execució de voladures controlades.

Quin és el procés?

 • Demolició mitjançant maquinària:
 • Per empenta o tracció o mitjançant retroexcavadores equipades amb cisalles que enderroquen l’estructura des de la part superior cap a la part inferior.

 • Mitjançant martells hidràulics muntats sobre equips mòbils.
 • Per voladura controlada que provoca el col·lapse d’una estructura o edificació mitjançant l’ús d’explosius.

 • Picat de ressalts i sabates per sobre de cota.

 • Rebliment de buits amb material adequat.
 • Anivellament de la zona.
Treballs de desmantellament efectuats

Fins ara s’han fet els treballs de desmantellament següents: 

 
 • S’han completat els treballs de neteja de dipòsits de productes químics i combustibles.

 • S’han iniciat els treballs de retirada d’aïllament tèrmic i desamiantatge, i s’ha completat la part corresponent als grups 1 i 2.

 • S’ha completat el desballestament dels transformadors principals i dels precipitadors dels grups 1 i 2.

 • Estan en curs els treballs de desballestament dels equips principals dels tres grups.

 • S’ha fet la voladura de la torre de refrigeració.
Contratacions locals

Contractació local sobre un total de 30 persones en obra:

 • 8 procedents del llistat de l’ITJ.
 • 1 resident a l’Ajuntament de Tineo.
 • Participació puntual de empreses locals.

Projectes

S’ha subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Tineo per a la cessió de terrenys, habitatges i altres edificacions del poblat de la central tèrmica.

S’ha presentat a la Confederació Hidrogràfica del Cantàbric el projecte per a la reordenació del curs del riu Narcea al seu pas per la central, considerant l’obra necessària per protegir la parcel·la contra inundacions, de manera que hi sigui possible el desenvolupament de futures activitats industrials. L’execució d’aquestes obres es podria iniciar en la segona meitat del 2024, durant l’última fase del desmantellament de la central.

Està en estudi l’aprofitament per un tercer de les cendres dipositades a l’abocador de residus no perillosos de la central.

Està en estudi el desenvolupament d’una planta de tractament de residus ramaders i agroalimentaris a la zona de Gozón a fi de complementar les actuals plantes de gestió de residus mitjançant un procés de digestió que hi ha al Principat i en contacte amb aquestes. El projecte mira de resoldre la problemàtica de l’activitat ramadera intensiva a Astúries (contaminació de l’aigua, acumulació de fòsfor i metalls pesants al sòl i emissions a l’atmosfera d’amoníac i gasos amb efecte d’hivernacle) i les creixents exigències mediambientals, que permetin la producció de biometà per a la seva injecció a la xarxa de gas natural i el desenvolupament de fertilitzants orgànics.

Naturgy inicia el desmantelamiento de la central térmica del Narcea

Naturgy ha recibido la última autorización necesaria para iniciar el desmantelamiento de la central térmica del Narcea. Esta central, situada en Soto de la Barca, dentro del término municipal de Tineo (Principado de Asturias), comenzó su operación comercial en 1965 y la compañía solicitó autorización para su parada definitiva y cierre en diciembre de 2018. 

Informació d'interés