Compliment, ètica i integritat

Tenim un compromís clar amb el compliment, l’ètica i la integritat

Compromesos amb el compliment, l’ètica i la integritat des de la transparència i la responsabilitat social

Tenim un compromís clar amb el compliment, l’ètica, la integritat i apliquem el principi de transparència en tot el que fem, en com ho fem i en per a què ho fem. Creiem fermament que fer negocis en una companyia com la nostra s’ha de sustentar en uns principis i valors sòlids, i que per això aquests han d’estar imbuïts dins de tota l’organització, des del seu Consell d’Administració i l’alta direcció fins a l’últim dels empleats del Grup, incloent-hi tots els nostres proveïdors i empreses col·laboradores. Tot això sense oblidar que aquesta manera que tenim de fer negocis sempre crearà un valor en tots els nostres grups d’interès.

És per aquest motiu que promovem una cultura de compliment que hem traslladat al nostre cos normatiu la pedra angular del qual és el Codi ètic, que es desenvolupa i complementa amb un seguit de polítiques que estableixen les pautes que han de presidir el comportament i la gestió de la companyia per part d’administradors, empleats i proveïdors.

Polítiques i codis

El Codi ètic, formulat i aprovat pel Consell d’Administració, és el document que estableix les pautes que han de presidir el comportament ètic dels administradors i empleats de Naturgy en el seu acompliment diari pel que fa a les relacions i interaccions que mantenen amb tots els seus grups d’interès.

Aquest codi recull els compromisos assumits per Naturgy en matèria de bon govern, responsabilitat corporativa i qüestions relacionades amb l’ètica i el compliment normatiu
s con la ética y el cumplimiento normativo.

Per saber-nes més

La Política de compliance, que desenvolupa el Codi ètic del Grup Naturgy i s’integra dins del sistema de gestió de compliance, té per objecte definir els principis generals que informen aquest sistema, i també els principals compromisos que assumeix l’organització en matèria de compliment i que n’han de guiar el comportament en tots els seus àmbits d’actuació i en la consecució dels seus objectius empresarials. A més, estableix els rols i les responsabilitats quant al sistema de gestió de compliance.

Els seus objectius principals són:

  • Promoure una cultura de compliment i tolerància zero a incompliments normatius.
  • Assegurar, mitjançant activitats de prevenció, detecció, supervisió, formació i resposta, que l’organització compleixi la normativa externa i interna.
  • Evitar d’aquesta manera possibles sancions, pèrdues econòmiques i danys reputacionals.


Baixar

La Política anticorrupció de Naturgy s’entén com una extensió del capítol 4.7. “Corrupció i suborn” del Codi ètic del grup.

Per donar compliment als requisits en matèria de prevenció penal i, de manera específica, a la cobertura dels principals riscos legals, reputacionals i econòmics als quals està exposat el grup, s’ha considerat necessari establir els principis bàsics d’un model d’anticorrupció, els quals queden reflectits en la Política.

El document té per objecte establir els principis que han de guiar la conducta de tots els empleats i administradors de les empreses del grup respecte a la prevenció, la detecció, la investigació i el remei de qualsevol pràctica corrupta al si de l’organització.

Baixar

És un dels elements bàsics de prevenció en matèria de corrupció, i estableix les condicions en les quals administradors i empleats de Naturgy poden acceptar o oferir atencions empresarials a contraparts de negoci en el marc de l’acompliment de les seves funcions professionals.

Baixar

Té per objecte desenvolupar el que estableix el capítol 4.10. “Lleialtat a l’empresa i conflictes d’interès” del Codi ètic de Naturgy, que estableix que els empleats, en aquelles situacions en les quals un interès personal podria afectar l’adopció de decisions professionals, han d’actuar amb lleialtat i atenent la defensa dels interessos de Naturgy.

Baixar

Té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic dels seus proveïdors, contractistes i col·laboradors externs.

Saber més

Té per objecte assegurar que en totes les àrees del Grup Naturgy s’executen d’una manera eficient i homogènia les anàlisis, les avaluacions del risc de corrupció i reputacional i el seu seguiment, quan intervinguin tercers en les relacions de negoci de les companyies que formen el Grup Naturgy. Naturgy.

El Codi ètic del proveïdor té com a finalitat establir les pautes que han de presidir el comportament ètic dels proveïdors, contractistes i col·laboradors externs.

Saber mes

Órgans de compliment

El Comitè d’Ètica i Compliment, integrat pels màxims responsables de les unitats de Compliance, Serveis Jurídics, Auditoria Interna, Comunicació i Relacions Institucionals, Control, i Recursos Humans, du a terme una tasca de difusió del Codi ètic i un paper d’assessor i orientador en cas de dubte o conflicte sobre aquest Codi. El Comitè d’Ètica i Compliment rep el suport de la Unitat de Compliance a través de la supervisió del compliment de la normativa externa i de les polítiques i dels procediments implantats en el grup per mitigar els principals riscos en aquesta matèria. Entre aquests, destaquen els legals, de corrupció i frau.

El Comitè d’Ètica i Compliment és, a més, l’òrgan amb poders autònoms a què es refereix l’art. 31 bis del Codi penal espanyol, i té atribuïdes les funcions de supervisió del funcionament i compliment del Model de prevenció penal de Naturgy.

Entre les funcions de la Unitat de Compliance hi ha la de vetllar pel compliment de les lleis i normes vigents. Amb aquest objectiu, s’encarrega d’analitzar i aplicar la legislació pertinent, assegurant-se que totes les activitats i operacions es facin d’acord amb els requisits legals establerts i en compliment de les normes internes d’aplicació.

Per tant, entre altres activitats, desenvolupa les següents:

  • Identificar riscos
  • Proporcionar instruccions per prevenir-los
  • Utilitzar els controls i la protecció de les irregularitats
  • Buscar mesures de mitigació o reparació d’aquests incompliments o infraccions
  • Assessorar sobre les normes i els controls de compliment

A més, en relació amb el Codi ètic, es responsabilitza de divulgar-lo i vetlla pel compliment del que estableix aquest Codi i la Política anticorrupció. Aquesta unitat informa regularment el Comitè d’Ètica i Compliment i la Comissió d’Auditoria i Control (comissió delegada del Consell d’Administració) de l’activitat desenvolupada en l’exercici de les funcions. El responsable de la Unitat de Compliance és, al seu torn, la persona física designada com a responsable del Sistema intern d’informació de Naturgy.

Model de prevenció penal i certificacions AENOR

En data 23 de desembre de 2010, va entrar en vigor la reforma de la Llei orgànica 10/1995 del Codi penal, mitjançant la qual es va establir la responsabilitat penal de les persones jurídiques, de manera que una societat pot ser declarada responsable per la comissió dels delictes establerts en la Llei orgànica 10/1995 i les seves posteriors modificacions (d’ara endavant, els “delictes”), tant si s’han comès en nom seu i per compte de la societat en qüestió pels seus representants legals i administradors, com si s’han comès per persones sotmeses a la seva autoritat i no se n’ha exercit el control degut.

Així mateix, aquesta Llei preveu algunes mesures a través de les quals les persones jurídiques poden atenuar o eximir la seva responsabilitat, entre les quals hi ha l’establiment de mesures eficaces per prevenir i descobrir els delictes que es poguessin cometre en l’organització.

En aquest context, Naturgy ha implementat un model de prevenció penal que estableix les mesures de control necessàries per evitar la comissió de delictes per part dels seus administradors o dels empleats sota la seva supervisió.

En 2El 2018, Naturgy va obtenir la certificació d’AENOR del Sistema de gestió de compliance penal conforme a la Norma UNE 19601 i la certificació del Sistema de gestió antisuborn d’acord amb l’estàndard de la norma ISO 37001.


Durant l’exercici 2022, s’han renovat les certificacions esmentades.

Addicionalment, cada any, un tercer independent audita el Model de prevenció penal.
.

Sistema intern d'informació

En compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el Consell d’Administració de Naturgy ha acordat la implantació del Sistema intern d’informació i ha designat el Comitè d’Ètica i Compliment com a responsable d’aquest sistema.

El Sistema intern d’informació de Naturgy integra els diferents canals interns d’informació de la companyia.

A través del Sistema intern d’informació es podran presentar:

  • Informacions que afectin l’interès general, que s’hagin obtingut en un context laboral o professional, sobre accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea o infracció penal o administrativa greu o molt greu, en els termes que es detallen a la Llei 2/2023.
  • Qualssevol altres comunicacions o informacions fora de l’àmbit establert a l’article 2 de la Llei 2/2023, que podran ser presentades tant per empleats del Grup Naturgy com per qualsevol tercer aliè al Grup Naturgy, sempre que l’objecte d’aquestes consultes i/o denúncies sigui relatiu a incompliments potencials per part d’empleats o tercers que mantinguin una relació amb Naturgy.
 

Per a la presentació d’aquestes informacions, es disposa d’una aplicació informàtica que permet la comunicació verbal o escrita que compleix amb els criteris de confidencialitat de la informació i la protecció de dades i que permet la presentació d’informacions de manera anònima.
A l’enllaç següent podeu accedir a la política del Sistema intern d’informació del Grup Naturgy i al seu procediment de gestió, tots dos aprovats pel Consell d’Administració de la companyia.