Cumprimento, ética e integridade

Tenemos un claro compromiso con el cumplimiento, la ética y la integridad

Comprometidos con el cumplimiento, la ética y la integridad desde la transparencia y la responsabilidad social

Tenemos un claro compromiso con el cumplimiento, la ética, la integridad y aplicamos el principio de transparencia en todo lo que hacemos, en cómo lo hacemos y en para qué lo hacemos. Creemos firmemente que hacer negocios en una compañía como la nuestra tiene que sustentarse en unos principios y valores sólidos, y que por ello estos tienen que estar imbuidos dentro de toda la organización, desde su Consejo de Administración, Alta Dirección, hasta el último de los empleados del Grupo, incluyendo a todos nuestro proveedores y empresas colaboradoras. Todo ello sin olvidar que nuestra manera de hacer negocios de este modo siempre generará un valor a todos nuestros grupos de interés.

Es por ello que promovemos una cultura de cumplimiento que hemos trasladado a nuestro cuerpo normativo cuya piedra angular es el Código Ético, que se desarrolla y complementa con una serie de políticas que establecen las pautas que han de presidir el comportamiento y la gestión de la compañía por parte de administradores, empleados y proveedores.

Políticas y códigos

O Código Ético, formulado e aprobado polo Consello de Administración, é o documento que establece as pautas que deben presidir o comportamento ético dos administradores e empregados de Naturgy no seu desempeño diario, no que respecta ás relacións e interaccións que manteñen con todos os seus grupos de interese.
Nel se recollen os compromisos asumidos por Naturgy en materia de bo goberno, responsabilidade corporativa e cuestións relacionadas coa ética e cumprimento normativo.

Saber máis

A Política de Compliance, que desenvolve o Código Ético do Grupo Naturgy e se integra dentro do sistema de xestión de Compliance, ten por obxecto definir os principios xerais que informan o devandito sistema, así como os principais compromisos que son asumidos pola organización en materia de cumprimento e que deben guiar o seu comportamento en todos os seus ámbitos de actuación e na consecución dos seus obxectivos empresariais. Ademais, establece os roles e as responsabilidades en canto ao sistema de xestión de Compliance.

Os seus principais obxectivos son:

 • Promover unha cultura de cumprimento e tolerancia cero a incumprimentos normativos.
 • Asegurar, mediante actividades de prevención, detección, supervisión, formación e reposta, o cumprimento da organización da normativa externa e interna.
 • Evitar, deste xeito, posibles sancións, perdas económicas e danos reputacionais.

  Descargar

A Política Anticorrupción de Naturgy enténdese como unha extensión do capítulo 4.7. “Corrupción e Suborno” do Código Ético do grupo.
Para cumprir os requirimentos en materia de prevención penal e, de forma específica, a cobertura dos principais riscos legais, reputacionais e económicos aos que está exposto o grupo, considerouse necesario establecer os principios básicos dun modelo de anticorrupción, os cales quedan reflectidos na Política.

O documento ten por obxecto establecer os principios que deben guiar a conduta de todos os empregados e administradores das empresas do grupo con respecto á prevención, detección, investigación e remedio de calquera práctica corrupta no seo da organización.

Descargar

É un dos elementos básicos de prevención en materia de corrupción e establece as condicións nas que administradores e empregados de Naturgy poden aceptar ou ofrecer atencións empresariais a contrapartes de negocio no marco do desempeño das súas funcións profesionais.

Descargar

Ten por obxecto desenvolver o establecido no capítulo 4.10. “Lealdade á empresa e conflitos de interese” do Código Ético de Naturgy, que establece que os empregados, naquelas situacións nas que un interese persoal podería afectar na adopción de decisións profesionais, deben actuar con lealdade e atendendo á defensa dos intereses de Naturgy.

Descargar

Ten como finalidade establecer as pautas que han de presidir o comportamento ético dos seus provedores, contratistas e colaboradores externos.

Saber máis

Ten por obxecto asegurar que en todas as áreas do Grupo Naturgy se executan dunha forma eficiente e homoxénea as análises, avaliacións do risco de corrupción e reputacional e o seu seguimento, cando interveñan terceiros nas relacións de negocio das compañías que forman o Grupo Naturgy.

O Código Ético do provedor ten como finalidade establecer as pautas que han de presidir o comportamento ético dos seus provedores, contratistas e colaboradores externos.

Saber máis

Órganos de cumplimiento

O Comité de Ética e Cumprimento —integrado polos máximos responsables das Unidades de Compliance, Servizos Xurídicos, Auditoría Interna, Comunicación e Relacións Institucionais, Control e Recursos Humanos— realiza un labor de difusión do Código Ético e un papel de asesor e orientador en caso de dúbida ou conflito sobre este. O Comité de Ética recibe o soporte da unidade de Compliance a través da supervisión do cumprimento da normativa externa e das políticas e procedementos implantados no grupo para mitigar os principais riscos nesta materia. Entre estes destacan os legais, de corrupción e fraude.

O Comité de Ética e Cumprimento é ademais o órgano con poderes autónomos ao que se refire o art. 31 bis do Código penal español, e ten atribuídas as funcións de supervisión do funcionamento e cumprimento do Modelo de Prevención Penal de Naturgy.

Entre as funcións da Unidade de Compliance, encóntrase a de velar polo cumprimento das leis e normas vixentes. Para iso, encárgase de analizar e aplicar a lexislación vixente, asegurándose de que todas as actividades e operacións se realicen de acordo cos requisitos legais establecidos e cumprindo as normas internas de aplicación.
Polo tanto, entre outras actividades, desenvolve as seguintes:

 • Identificación de riscos
 • Proporcionar instrucións para a súa prevención
 • Uso dos controis e protección das irregularidades
 • Buscar medidas de mitigación ou reparación deses incumprimentos ou infraccións
 • Asesoramento sobre as normas e controis de cumprimento


Ademais, responsabilízase, en relación co Código Ético, da súa divulgación, e vela así polo cumprimento do que este e a Política Anticorrupción establecen. Esta unidade informa regularmente ao Comité de Ética e Cumprimento e á Comisión de Auditoría e Control (comisión delegada do Consello de Administración) da actividade desenvolvida no exercicio das funcións. O responsable da Unidade de Compliance é, á súa vez, a persoa física designada como responsable do Sistema Interno de Información de Naturgy.

Modelo de Prevención Penal y Certificaciones AENOR

Con fecha 23 de diciembre de 2010, entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, mediante la cual se estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de tal forma que una sociedad puede ser declarada responsable por la comisión de los delitos establecidos en la Ley Orgánica 10/1995 y sus posteriores modificaciones (en adelante los delitos) tanto si han sido realizados en su nombre y por cuenta de la misma, por sus representantes legales y administradores, como si se ha realizado por personas sometidas a su autoridad y no se ha ejercido el debido control.

Asimismo, dicha Ley prevé algunas medidas a través de las que las personas jurídicas pueden atenuar o eximir su responsabilidad, entre las que se encuentra el establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que pudieran cometerse en la organización. 

En este contexto, Naturgy ha implementado un Modelo de Prevención Penal que establece las medidas de control necesarias para evitar la comisión de delitos por parte de sus administradores o de los empleados bajo su supervisión.

En 2018, Naturgy obtuvo la Certificación de AENOR del Sistema de Gestión de Compliance Penal Conforme a la Norma UNE 19601 y la Certificación del Sistema de gestión antisoborno conforme al estándar de la norma ISO 37001.

Durante el ejercicio 2022 se ha procedido a renovar dichas certificaciones.

Adicionalmente, cada año, el Módelo de Prevención Penal es auditado por un tercero independiente.

Sistema interno de Información

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, el Consejo de Administracion de Naturgy ha acordado la implantación del Sistema Interno de Información, designando como responsable del mismo al Comité de Ética y Cumplimiento.

El Sistema Interno de Información de Naturgy integra los distintos canales internos de información de la compañía.

A través del Sistema Interno de Información se podrán presentar:

 • Informaciones que afecten al interés general, que se hayan obtenido en un contexto laboral o profesional, sobre acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea o infracción penal o administrativa grave o muy graves, en los términos que se detallan en la Ley 2/2023.
 • Cualesquiera otras comunicaciones o informaciones fuera del ámbito establecido en el artículo 2 de la Ley 2/2023 que podrán ser presentadas tanto por empleados del Grupo Naturgy como por cualquier tercero ajeno al Grupo Naturgy, siempre y cuando el objeto de las citadas Consultas y/o Denuncias sea relativo a potenciales incumplimientos de empleados o terceros que mantengan una relación con Naturgy.

Para la presentación de estas informaciones, se dispone de una aplicación informática que permite la comunicación verbal o escrita, que cumple con los criterios de confidencialidad de la información y la protección de datos y que permite la presentación de informaciones de forma anónima.

En el siguiente enlace podrá acceder a la política del Sistema Interno de Información del Grupo Naturgy y a su procedimiento de Gestión, ambos aprobados por el Consejo de Administración de la compañía.